Innhold

Helsepolitikk

 • barn- og unges oppvekstsvilkår
 • helsetjenesten i samfunnet og velferdsstaten
 • offentlig styring og forvaltningssystemet
 • spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
 • styringsutfordringer og reformer

 

Samfunnsplanlegging

 • ulike planleggingstyper
 • samfunnsplanlegging og tverrfaglighet
 • lovverk
 • tverrsektoriell planlegging
 • plantyper/ planprosesser
 • medvirkning i planleggingen
 • bærekraftig utvikling
 • grøntområder/friluftsområder

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten...

 • kan gjøre rede for faktorer som påvirker barn og unges oppvekstsvilkår
 • kan redegjøre for Helsevesenets oppbygging
 • kan beskrive og vise kunnskap om offentlig styring og forvaltningssystemer
 • kan gjengi hovedtrekk i utviklingen av det norske helsevesenet
 • kan redegjøre for utfordringer i det norske helsevesenet
 • kan beskrive hvordan samfunnet fordeler makt og ressurser til helsetjenesten
 • kan gjøre rede for planhierarkiet fra nasjonalt nivå til detaljplanlegging  
 • kan beskrive ulike plantyper knyttet til arealplanlegging
 • kan fremstille samfunnsplanlegging som sosiale prosesser
 • kan redegjøre for hvordan kommunenes samfunns- og arealplanlegging påvirker folkehelsen med tanke på grøntarealer og medvirkning i prosessene
 • vet hvordan man påvirker beslutningstakere i kommune/stat for å tilrettelegge for best mulig helse i befolkningen
 • forstår og kan påvirke helsevesenet til å fremme pasientenes beste

 

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • har grunnleggende ferdigheter i areal og byplanlegging
 • kan komme med konstruktive innspill med hensyn til allokering av midler til å fremme helse overfor politikere og andre beslutningstakere

 

Generell kompetanse:

Kandidaten.. 

 • har en grunnleggende forståelse av samfunnsoppbygningen, beslutningstaking og hvordan dette kan påvirkes
 • har kunnskap om helsefremmende arbeid på et organisatorisk og administrativt nivå

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

250 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Ingen

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Christensen, T., Egeberg M., Larsen, H.O., Lægreid, P. og Aars J. Forvaltning og politikk. 4. utg. Oslo. Universitetsforlaget; 2014. 269 s. ISBN 9788215023250. Pris: ca. 419,-

 

A. K. Befring. Helsepolitikk og ledelse, styringssystemet for staten, velferdsstaten og helsetjenesten. Cappelen Damm akademiske forlag; 2015. 180 s. ISBN: 9788202483425. Pris: ca. 299,-

 

Samhandlingsreformen. Rett behandling ¿ på rett sted ¿ til rett tid. Helse- og omsorgsdepartementet: St. m. nr. 47 (2008-2009). 149 s. [Elektronisk tilgjengelig via regjeringen.no; https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/]

 

Aarsæter, N. og Hagen, A. (red.). Planlegging.no! Oslo: Kommuneforlaget; 2001. 267 s. ISBN 9788244607667. Pris: ca. 398,-

Samlet sidetall/pensum

865 sider

Anbefalt litteratur

Ingen