Innhold

Innholdet kan grupperes i tre overordnete hovedtema med tilhørende deltema:

 

 • Introduksjon, hvorfor har noen bedrifter suksess og andre ikke?

 • Vekst og vekstbedriften

   

Del 1: Vekst i eksisterende markeder

 • Lønnsomhetsanalyser

 • Markedsavgrensning

 • Konkurranseanalyser

 • Aktivitetsbaserte analyser

 • Ressursbaserte analyser

 • Strategiformulering

 • Dynamikk; Strategisk interaksjon, eksterne sjokk

 • Vekst; Seleksjonsprosess og vekstfaser

 • Vekst gjennom innovasjon og innovasjonsstrategi

Del 2: Ekspansjon til nye markeder

 • Hvorfor virksomheter ekspanderer

 • Organisk vekst, oppkjøp/fusjoner og strategiske allianser

 • Etableringskostnader

 • Valg av inngangsstrategi

 • Ekspansjonsbeslutninger i praksis

Del 3: Ekspansjon internasjonalt og globalt

 • Internasjonalt entreprenørskap

 • Internasjonaliseringsstrategier

 • Born globals

 • Nettverksmodeller for å forstå internasjonalisering

 • Kultur og Internasjonalt entreprenørskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kjennskap til begrepene strategi, vekststrategi, ekspansjon og internasjonalt entreprenørskap. Kandidaten forstår hvordan strategi påvirker bedriftens aktiviteter og hvordan man kan påvirke strategiarbeid med tanke på vekst nasjonalt og internasjonalt. Kandidaten kjenner også til de sentrale strategiske verktøyene for markeds- og ressursanalyser. Videre kjenner kandidaten til grunnleggende teorier for å gjennomføre sentrale strategiske valg relatert til bedriftens omfang, kilder til konkurransefordel, strategiske metoder, innovasjon og internasjonalisering. Kandidaten forstår sentrale organisatoriske utfordringer relatert til strategi-implementering

Ferdigheter

Kandidaten kan bruke sentrale strategiske analyseverktøy. Basert på analysene kan kan kandidaten formulere, vurdere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer og vurdere ulemper og fordeler ved forskjellige organisatoriske løsninger for strategiimplementering. Videre kan kandidaten analysere ekspansjonsbeslutninger og se muligheter og risiko forbundet med internasjonalisering av aktiviteter i ulike regioner. Kandidaten kan også analysere faktorer av betydning for internasjonalisering av entreprenørielle aktiviteter.

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i og kan reflektere rundt sentrale temaer i strategi, vekststrategi og ekspansjon både nasjonalt og internasjonalt. Videre forstår kandidaten bruken av sentrale strategiske verktøy og hvordan man presenterer og argumenterer for strategiske valg for en konkret bedrift.

Emnet inngår i

Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Undervisningen vil deles mellom teoripresentasjon og caseanalyse, mellom forelesninger og gjennomgang av studentpresentasjoner. Studentene avkreves betydelig innsats til forberedelser fra forelesning til forelesning - både mht teori og caseopparbeiding.

Anbefalt tidsbruk

72 timer

Arbeidslivstilknytning

Samfunns- og næringslivskontakter vil bli sikret gjennom gjesteforelesninger og casestudier.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (1-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Bøker:

Lien, Lasse B., Eirik Sjåholm Knudsen og Tor Øyvind Baardsen. 2016. Strategiboken. 292 sider. ISBN 978-82-450-1788-5. Pris ca 529

Lasse B. Lien, Erik Werner Jakobsen. 2015. Ekspansjon og konsernstrategi.  180 av  238 sider. ISBN/EAN: 9788205455917. Pris ca 399 

 

Bok fra tidligere obligatorisk kurs.

Storey, David J., and Francis J. Greene. Small business and entrepreneurship. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2010 Kapittel 11 - 15. Side 206-307 (101 av 550 sider). ISBN 9780273693475. Pris: ca. 865,-

Artikler:

 • Bower, JL., &  CG Gilbert. 2007. "How Managers' everyday decisions create or destroy your company's strategy." Harvard Business Review, 85(2), 72-9.[Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=23691173&site=ehost-live&scope=site]

 

 • Sull, D., R Homkes & C Sull. 2015. "Why Strategy Execution Unravels and What to Do About It". Harvard Business Review, 93(3), 57-66.[Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=101105370&site=ehost-live&scope=site]

 

 • Neilson, G. L., KL Martin &  E Powers. 2008. "The secrets to successful strategy execution".Harvard Business Review, 86(6), 60. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=32107990&site=ehost-live&scope=site]

 

 • Adner, R. 2006. "Match your innovation strategy to your innovation ecosystem." Harvard business review, 84(4), 98. 11 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=19998909&site=ehost-live&scope=site]

 

 • B.M.Oviatt and P.P. McDougall. 2005. "Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalisation", Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (5), September, 537-53. (16 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&bquery=Defining+International+Entrepreneurship+AND+Modeling+the+Speed+%26quot%3bof%26quot%3b+Internationalisation&type=1&site=ehost-live&scope=sited]

 

 • J.Johanson and Jan-Erik Vahlne. 2003. "Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process" Journal of International Entrepreneurship, 1 (1), March, 83-101. (18 sider) [Elektronisk tilgjengelig vi biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=18453304&site=ehost-live&scope=site]

 

Kompendium i emnet vekstrategi selges ved skolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 • Roos, G., GV Krogh, J Roos & L Boldt-Christmas. 2014. Strategi: en innføring. 6. utg. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 6 (s. 244-279) Totalt 35 av 482 sider. ISBN 978-82-450-1453-2

 

 • Johnson, G.,R  Whittington, K Scholes, D Angwin, & P Regner. 2013. Exploring strategy text & cases. 10 utg. Pearson Higher Ed. Kapittel 9. Side 294-327. 33 av 870 sider.

 

 • Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., & Regner, P. 2013. Exploring strategy text & cases. 10 utg. Pearson Higher Ed. Kapittel 10. Side 328 - 359. 31 av 870 sider.

 

 • Lunnan, R., & Nygaard, A. 2011. Strategiske allianser. Bergen: Fagboklaget. Kapittel 1 og 2 (side 11-41). Totalt 30 av 202 sider)

 

 • Boye, K., & C Meyer. 2008. Fusjoner og oppkjøp. Oslo: Cappelen Damm. Kapittel 1-3 (side 11-35). Totalt 24 av 334 sider.

 

 • Hisrich, Robert D. 2016. International Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a Global Venture. 3. utg. Thousand Oaks: Sage. Kapittel 1-4 (side 1-62). Totalt 62 av 426 sider.

 

 • Fjeldstad, Øystein D. og Randi Lunnan (red.) 2014. "Internasjonal strategi" I Fjeldstad, Øystein D. og Randi Lunnan (red.) Strategi, 127-144. Kap. 9 (17 av 256 sider totalt)

 

 • Göran Roos, Georg von Krogh, Johan Roos og Lisa Boldt-Christmas. 2013. Strategi - en innføring, 6. utg. Kapittel 11 (vedlegg tilgjengelig på nett). Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder(tilgjengelig på nettet). 37 sider [Passord til nettressurser fås av foreleser]

 

 • Solberg, Carl Arthur. 2015. Internasjonal markedsføring. 9 utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 3 og 4. Side 101-147. Totalt 46 av 480 sider)

 

 • Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede og Michael Minkov. 2010. Cultures And Organizations: Software For The Mind. 3rd ed. [New York?]: McGraw Hill. Kapittel 1 og 2. Side 2-49. (47 av 561 sider)

 

 • Kuemmerle; W. 2007. 58 s. Harvard business publishing.[TECHNICAL NOTE, HBS-5803154-E]

   

 • Johanson, Jan, and Jan-Erik Vahlne. 2009. "The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership." Journal of international business studies. 40 (9):1411-1431.

 

 • Wictor, Ingemar. 2011. "A Born Global Companys Way to Growth" I Hörte, Sven Åke (ed.) Research on Technology, Innovation and Marketing Management 2007-2008, 195-242. Halmstad: Centre of Technology, Innovation and Marketing Management. 48 sider. [Elektronisk tilgjengelig: http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:547101/FULLTEXT01.pdf]

Samlet sidetall/pensum

Bøker: 573 sider

Kompendium: ca 600 sider

Totalt: ca 1173 sider

Anbefalt litteratur

Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., & Regner, P. 2014. Exploring strategy text & cases.10 utg.Pearson Higher Ed. 870 sider. ISBN 9781292002545 .