Innhold

Første del handler om det store bildet: teorier om utviklingen av innovasjon og teknologisk endring under kapitalismen de siste 200 år. Utgangspunktet er Joseph Schumpeters evolusjonære perspektiv på kapitalismen og hans sentrale ideer og begrepsapparat.

Deretter presenteres Carlota Perez´ videreutvikling av Schumpeters teori om industrielle revolusjoner som drivkraften i moderne økonomisk vekst og utvikling av nye institusjoner og bedriftsformer, teorien om "store utviklingssprang".

Andre del fokuserer på enda en videreutvikling av Schumpeters teori om økonomisk utvikling; Mariana Mazzucatos teori om staten som dynamisk, risikotakende entreprenør. I denne delen vil vi drøfte Mazzucatos´forskning, som utfordrer den utbredte myten blant både lekfolk og økonomer, at "markedet alltid vet best". Ved å utforske kildene til entreprenørskap, vil vi søke å problematisere  Mazzucatos påstand om at staten har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av noen av vår tids mest fremtredende teknologier og produkter.

Siste del fokuserer på David Ellermans kritiske analyse av foretaket som institusjon: Hva er det som bestemmer hvem som "eier" et foretak, dvs. retten til å lede de som arbeider i foretaket og retten til det økonomiske overskuddet? Det konvensjonelle, kapitaleierstyrte selskapet basert på lønnsarbeid vil kontrasteres med demokratiske, medarbeiderstyrte bedrifter når det gjelder maktfordeling, rettigheter, innovasjonsevne og ansvar. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan gjøre rede for sentrale samfunnsvitenskapelige teorier om innovasjon, teknologisk utvikling og entreprenørskap
  • har kunnskap om innovasjonspolitikk og framveksten av ulike bedriftsformer i kapitalistiske markedsøkonomier

 

Ferdigheter

Studenten...

  • er i stand til å benytte ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver i analyser av entreprenørskap, innovasjon og bedriftsformer, og kan dra veksel på økonomisk teori, økonomisk historie, økonomisk sosiologi, og institusjons- og kontraktsteori i analysene
  • kan identifisere de ulike drivkreftene bak innovasjon, og drøfte hvordan offentlig innovasjonspolitikk og ulike bedriftsformer kan bidra til å fremme eller hemme entreprenørskap og innovasjon

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • er i stand til å reflektere kritisk og selvstendig over hvilke økonomiske, politiske og sosiale krefter som former et samfunns skiftende fokus på entreprenørskap, innovasjon og bedriftsutvikling.

Emnet inngår i

Bachelor i Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen gruppevis. Det beregnes en betydelig egeninnsats. 

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler fra samfunns- og næringsliv.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Andersen, Esben Sloth. 2004. Joseph A. Schumpeter. Teorien om Økonomisk Evolusjon. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag [ISBN: 9788757410099. Kap. 1,3,5,6.  62 s. Pris ca. 419,-]

           

Ellerman, David. 2013. "Chapter 12: Three themes about Democratic Enterprises: Capital Structure, Education and Spin-offs." in Kruse (red.) Sharing Ownership, Profits, and Decision-Making in the 21st Century (Advances in the Economic Analysis of Participatory & Labor-Managed Firms, Volume 14). s. 329-355. Emerald Group Publishing Limited. [Elektronisk tilgjengelig via Ellerman.org: http://www.ellerman.org/wp-content/uploads/2014/01/3ThemesProof.pdf ]

 

Ellerman, David. 1992. "The Democratic Corporation." Working paper, University of California Riverside. [The World Bank, Washington D.C.  Kap. 1,2,3,4,8, Conclusion.  80 s.  Elektronisk tilgjengelig via Ellerman.org: http://www.ellerman.org/wp-content/uploads/2016/06/DEMOFIRM.pdf ]

 

Ellerman, David. 2013. Enterprise Creation by Spin-offs: Putting Jane Jacobs to Work. Working paper, University of California Riverside. [8 s. Elektronisk tilgjengelig via Ellerman.org: http://www.ellerman.org/wp-content/uploads/2012/12/Four-Enterprise-Creation-Schemes4.pdf  ]

 

Mazzucato, Mariana. 2015. The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths. London: Anthem Press. [ISBN: 9781610396134. Introduksjon og kap.1 t.o.m.5.  112 s. Pris ca. 419,-]

 

Perez, Carlota. 2002. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. Cheltenham: Edward Elgar [ISBN: 9781843763314. 171 s. Pris ca. 218,-]

 

Reinert, Erik S. 2002. «Tekno-økonomiske Paradigmeskift og Nye Økonomier; finnes de?»  Plan, Tidskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, 34(4-5):4-15. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.idunn.no/plan/2002/04-05/tekno-okonomiske_paradigmeskifter_og_nye_okonomier_finnes_de ]

Samlet sidetall/pensum

468 sider

Anbefalt litteratur

Mazzucato, Mariana: (2015) Building the Entrepreneurial State: A New Framework for envisioning and Evaluating a Mission-oriented Public Sector., Levy Economics Institute.

 

Perez, Carlota:  The Thought Leader Interview. (2005), Strategy+Business, nr.41, vinter 2005.

 

Ellerman, David: Classical Liberalism and The Firm. A troubled relationship (2015) Commerce and Community (2015) Ed. By Garnett, R. & Lewis, P, & Ealy, T.,  Routledge. (Kan lastes ned fra www.ellerman.org )

 

Ellerman, David: Artikler på www.abolishhumanrentals.org.

 

www.kooperationen.dk