Innhold

Emnet består av tre hoveddeler:

Samfunnsvitenskapelig teori

 • Moderne sosiologisk teori
 • Forholdet mellom aktør og struktur
 • Funksjonalisme
 • Mikrointeraksjonisme
 • Symbolsk kapital og kulturteori
 • Kommunikativ handling og demokrati
 • Systemteori
 • Modernitet og postmodernisme

 

Kulturteori

 • Kunst som symbolsk kapital
 • Organisering, kunst og estetikk
 • Kulturbegrepet
 • Kunst og næringsliv
 • Kunst som kommunikasjon

 

Politikk og demokrati

 • Makt og demokrati
 • Folkestyret
 • Forvaltning
 • Maktfordelingsprinsippet
 • Velferdsstaten
 • Norge og det internasjonale samfunn
 • Migrasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har kunnskap om hvordan det norske samfunnet fungerer med fokus på politikk, demokrati, forvaltning, kunst, det sivile samfunn og næringsliv. Studentene har en forståelse av begrepene kunst og kultur og forbindelsen mellom estetikk og næringsliv. Denne forståelsen bygger på en innføring i moderne sosiologisk teori, som gjør studentene bedre i stand til å forstå og analysere ulike samfunnsspørsmål. De sosiologiske teoriene brukes også for å forstå kulturteori og hvordan demokratiet fungerer. Studentene forstår hvordan de sosiologiske teoriene kan brukes til å analysere kommunikasjonsprosesser, både på et samfunnsnivå og på et individnivå. Emnet gir studentene kunnskap til å belyse problemstillinger som ligger til både teori og praktisk samfunnsanalyse og kulturforståelse.

 

Ferdigheter

Studentene er i stand til å anvende kunnskap om det norske samfunnet i utvikling av kommunikasjonsløsninger. De kan utarbeide kommunikasjonsløsninger innenfor politikk og forvaltning, og forstår hvordan staten og det offentlige spiller en stor rolle for de fleste samfunnsaktører i Norge, om de jobber med journalistikk, kultur eller næringslivfaglig. Gjennom innføringen i moderne sosiologisk teori er studentene i stand til å gjøre kritiske analyser av det norske samfunnet, med fokus på politikk, demokrati, forvaltning, kunst og næringsliv.

 

Generell kompetanse

Studentene er i stand til å orientere seg i det norske politiske landskapet og dets forvaltning, samt har en forståelse for sammenhengen mellom stat, forvaltning, politikk, næringsliv, kunst og det sivile samfunn. Med sosiologiske verktøy er studentene i stand til å gjøre kritiske samfunnsanalyser av demokrati, næringsliv og kultur.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i jounalistikk

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.

Det beregnes en betydelig egeninnsats.  

Anbefalt tidsbruk

190

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene, samt besøk på politiske institusjoner

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: ca 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Gran, Anne-Britt og Donatella De Paoli. 2005. Kunst og kapital. Nye forbindelser mellom kunst, estetikk og næringsliv. Oslo: Pax Forlag. Side 11-147, 210-257. 184 sider. ISBN 9788253026459. Pris: ca. 299,-

 

Indahl, Nils G. 2015. Innføring i samfunnskunnskap for journalister. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 191 sider. ISBN 9788202440237. Pris: ca. 349,-

 

Aakvaag, Gunnar C. 2010. Moderne sosiologisk teori. Oslo: Abstrakt forlag. Side 13-56, 63-90, 97-115, 148-198, 229-293. 187 sider. ISBN 9788279352198. Pris: ca. 425,-

Samlet sidetall/pensum

562 sider

Anbefalt litteratur

Barthes, Roland .1975/1957. «Såpepulver og syntetiske vaskemidler». I Mytologier. Om «mytene» i den moderne tids hverdag, 33-35. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 3 sider. [Elektronisk tilgjengelig fra Nasjonalbiblioteket: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/MH:blended_scope:BIBSYS_ILS71460490880002201]

 

Fonn, Birgitte Kjos og Magne Lindholm. 2015. «Ut av det blå?: Omformingen av Erna Solberg til folkets politiker». I Hornmoen, Harald, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.) Individet i journalistikken, 71-90. 20 sider

 

Frønes, Ivar. 1995. "Handlingens kulturelle repertoar"  Sosiologisk tidsskrift,  (3):159-172. Oslo: Scandinavian University Press. 13 sider

 

Hjelseth, Arve. 2015. "Publikumskulturen i skiskyting og fotball". I Larsen, Håkon (red.) Kultursosiologisk forskning, 213-226. Oslo: Universitetsforlaget. 14 sider.

 

Schakt, Jon. 2009. Kulturteori: innføring i et flerfaglig felt. Bergen: fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0620-9. Kap. 1 og 2, 28 sider

 

Storey, John. 2015. Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction. Oxford: Routledge. ISBN 9781138811034.