Innhold

Emnet består av fire hoveddeler:

 • Utviklingen av offentlig meningsbrytning i Norge
  • Utviklingen av offentligheten etter 1814
  • De første avisene
  • Trykkefrihet og ytringsfrihet
  • Den norske litterære offentlighet på slutten av 1800-tallet
  • Kommunikasjon i massesamfunnet i mellomkrigstiden
  • Samarbeid mellom stat og presse i et historisk perspektiv
  • Sosiale medier som individuell ytringsarena

 

 • Den teknologiske medieutviklingen
  • De store tekniske revolusjonene (jernbane, telegrafen, telefonen, toget)
  • Dreining mot det visuelle i aviser ukeblad, film og tegneserier fra 1950-tallet
  • Radioen fra 1930-tallet
  • TVen fra 1960-tallet
  • Nettaviser og sosiale medier fra 1990-tallet

 

 • Påvirkning og identitetsdannelse
  • Mediene og vår selvforståelse
  • Mediepåvirkning
  • Identitetsdannelse gjennom mediene, fra de førte avisene til dagens sosiale medier

 

 • Moderne litteraturhistorie
  • Litteraturens rolle i offentligheten
  • Litteratur og identifikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om mediehistorie, med vekt på utviklingen i Norge etter 1814, hvor trykkefrihet og ytringsfrihet er sentrale tema.

 • Kandidaten kjenner til utviklingen av de første avisene på 1800-tallet, frem til den norske litterære offentligheten på slutten av århundret - og videre om forholdet mellom politikk og presse, som senere utviklet seg til det vi kan kalle en strategisk godhetsdiskurs om Norge.
 • Kandidaten har kunnskap hvordan medieutviklingen kan settes i sammenheng med medienes påvirkning og vår identitetsdannelse gjennom mediene - og vår forståelse av å tilhøre det norske.
 • Kandidaten har kunnskap om den teknologiske medieutviklingen fra radio, TV, nettaviser til sosiale medier, koblet opp mot meningsdanning, påvirkning, offentlighet og identitet.

 

Ferdigheter

 • Kandidaten er i stand til å anvende faglig kunnskap og belyse problemstillinger som ligger til både teori og praktisk forståelse av medieutviklingen i Norge.
 • Kandidaten kan vise til hvordan samfunnsendringer har påvirket kommunikasjon og omvendt, hvordan mediene har påvirket samfunnet.
 • Kandidaten kan reflektere over hvilken rolle journalister har i samfunnet og hvordan informasjonsoverskuddet, nye medier og fremveksten av profesjonelle kommunikasjonsaktører medfører utfordringer i måten journalister og andre innhenter, behandler og publiserer informasjon og utvikler kommunikasjonsløsninger.

 

Generell kompetanse

 • Kandidaten har en forståelse av hvilken rolle mediene har og har hatt i det norske samfunn, både for den offentlige debatten og for enkeltmennesker.
 • Kandidaten kan vurdere kritisk forståelsen av hvordan det norske har blitt definert gjennom mediene, og hva slags rolle og muligheter nettaviser og sosiale medier har i dag.
 • Kandidaten kan også forklare hvordan kunst og litteratur reflekterer og former virkeligheten vi lever i og vår kommunikasjonen.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.

Det beregnes en betydelig egeninnsats.  

Anbefalt tidsbruk

190

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene, samt besøk på politiske institusjoner

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: ca 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Bastiansen, Henrik G. og Hans Fredrik Dahl. 2008. Norsk mediehistorie. Oslo. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215013534. Side 70-177, 212-527. 424 sider. Pris ca. 559,-

Lie, Malene Paulsen og Toril Aalberg. 2014. «Fra biologdiskurs til miljødiskurs? Pressedekning av minoriteter i norske aviser fra 1902-2010». Norsk medietidsskrift, 1(21). 4-23. 20 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/nmt/2014/01/fra_biologidiskurs_til_miljoediskurs_-_pressedekningen_av_m ]

 

Kompendium for emnet KHP2100 Kommunikasjon i et historisk perspektiv selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

Bliksrud, Liv, Geir Hestmark og Tarald Rasmussen. 2002. «Litteratur, religion og samfunn». Side 389-414 i Vitenskapens utfordringer: Norsk idéhistorie, bind IV, 1850-1920. 25 sider

Bolter, Jay David og Richard Grusin. 2007. «The World Wide Web». Side 328-335 i David Crowley og Paul Heyer: Communication in History: Technology, Culture, Society. London: Pearson. 8 sider

Dahlen, Øystein Pedersen. 2014. «Global protest in Online News». Side 319-335 i Kathrin Falenbrach, Erling Sivertsen og Rolf Werenskjold (red.): Media and Revolt: Strategies and performances from the 1960s to the present. Oxford: Berghahn Books. 17 sider

Engebretsen, Martin. 2015. «Transkulturelle erfaringer i sosiale medier. En studie av diskursive strategier hos norske innvandrere på nett». Norsk medietidsskrift, 4(22) 1-22. 22 sider

Gripsrud, Jostein. 2011. Mediekultur, mediesamfunn. Side 13-64. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 38 sider.

Haarberg, Jon, Tone Selboe og Hans Erik Aarset. 2007. Verdenslitteratur: Den vestlige tradisjonen. Oslo: Universitetsforlaget. Side 399-402, 439-446, 464-466, 495-506 og 539-540. 29 sider.

Johansen, Anders og Jens E.Kjeldsen. 2005. «Innledning», side XXII-XLVIII i Virksomme ord: Politiske tanker 1814-2005. Oslo: Universitetsforlaget. 27 sider

Omang, Reidar. 1959. Norsk utenrikstjeneste: Stormfulle tider 1913-28. Oslo: Gyldendal. Side 45-56 og 323-334. 22 sider

Peters, Benjamin og Rasmus Kleis Nielsen. 2013. «New Media». Side 257-269 i Peter Simonson, Janice Peck, Robert T. Craig og John P. Jackson: The Handbook of Communication History. New York: Routledge. 13 sider

Tvedt, Terje. 2010. «Det nasjonale godhetsregimet. Om utviklingshjelp, fredspolitikk og det norske samfunn». I Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. S. 479-502. 24 sider

Samlet sidetall/pensum

676 sider

Anbefalt litteratur

Allern, Sigurd. 2015. PR-byråene og politikken. Side 118-130 i Øyvind Ihlen, Eli Skogerbø og Sigurd Allern (red.): Makt, medier og politikk. Norsk politisk kommunikasjon. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215024585.

 

Bastiansen, Henrik. 2014. "Rethinking Mass Communication in Norway: The Neglected Power of the Centre-Left Alliance in the Early 20th Century and its Importance until the Present." NORDICOM Review, 35(2):43-63. [Elektronisk tilgjengelig via bibliotekets databaser: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=99720968&site=ehost-live&scope=site ]

 

Bolter, Jay David og Richard Grusin. 2000. Remediation: Understanding New Media. London: MIT Press. Side 2- 50.

 

Dahlen, Øystein Pedersen. 2010. "Nyheter i nettaviser: Muligheter og begrensninger." Sosiologi i dag, 40(4): 32-54. [Tilgjengelig via søk i Google Scholar.]

 

Eide, Martin. 2014. «Pressen, presset og parlamentet». Side 505-526 i Henne Marthe Narud, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.): Stortingets historie: 1964-2014. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245015867.

 

Enli, Gunn og Hallvard Moe, Vilde Schanke Sundet og Trine Syvertsen. 2010. "Tv i samfunnsdebatten: norsk tv-historie i miniformat." Side 37-50 i TV: En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215016290.

 

Hjeltnes, Guri (red.). 2010. "Journalistikk i utvikling." I Norsk Presses Historie 1660-2010, s. 249-337 bind 3. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215015514.

 

Ihlen, Øyvind. 2015. «Politikk og PR: strategisk kommunikasjon om byrder og knappe goder». Side 64-75 i Øyvind Ihlen, Eli Skogerbø og Sigurd Allern (red.): Makt, medier og politikk. Norsk politisk kommunikasjon. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215024585.

 

Finnemann, Niels Ole. 2005. Internett i mediehistorisk perspektiv. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur. ISBN: 9788759311257. Side 160-198.

 

Lindholm, Magne. 2014. «Journalistene. Fra Partitjeneste til moralsk revisjon». Side 243-276 i Rune Slagstad og Jan Messel (red.): Profesjonshistorier. Oslo: Pax forlag. ISBN: 9788253037523.

 

Lippe, Berit von der og Johan L. Tønnesson. 2013. Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten. Oslo: Vidarforlaget. ISBN: Side 9-50.

 

Nielsen, May-Brith Ohman. 2011. Norvegr. Norges historie. Oslo: Aschehoug Side 170-173, 256-295

 

NOU 1999:27. Ytringsfrihed bør findested. Kap. 2. "Hvorfor ytringsfrihet?" Side 19-36. Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Tangen, Karl-Fredrik. 2010. «Reklamearbeidets historiske utvikling og organisering». Side 99-138 i Runar Døving og Göran Svensson (red.): Leksjoner i markedsvitenskap. Oslo: Abstrakt forlag. ISBN: 9788279352969. 40 sider.