Innhold

Emnet gir en innføring i samarbeid i kreative team der utøverne kommer fra ulike fag/disipliner. 

I det praktiske prosjektet tar studentene med seg sin opparbeidede faglige identitet og kompetanse inn i tverrfaglige grupper, der de samarbeider om konseptutvikling, innholdsproduksjon og design av et helhetlig redaksjonelt produkt. 

I tillegg til det praktiske prosjektet, legges det sterk vekt på refleksjon rundt samarbeidsprosessen og hvordan denne påvirker prosjektet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har kunnskap om:

  • teoretiske og praksisrettede perspektiver på tverrfaglig og tverrprofesjonelt teamarbeid
  • faser i teambyggingsprosessen
  • hva som kjennetegner effektive team
  • muligheter og utfordringer knyttet til tverrfaglig og tverrprofesjonelt teamarbeid i kreative team

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

  • anvende kreative metoder og faglig kompetanse aktivt i konseptutvikling, innholdsproduksjon og design av et redaksjonelt produkt
  • benytte seg av samarbeidsverktøy for å tilrettelegge for en effektiv samarbeidsprosess

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

  • reflektere over sammenhengen mellom prosess og resultat i tverrfaglig samarbeid  

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk 

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske øvelser og oppgaver, medstudentrespons, veiledning

Anbefalt tidsbruk

200  

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Gynnild, Astrid. 2009. Kreativ under press.  Kristiansand: IJ-forlaget. 200 sider. ISBN 9788271473303  Pris: ca. 399.-

 

Kompendium «Arbeid i team»  gjøres tilgjengelig på Luvit ved studiestart og inneholder:

Hjertø, Kjell B. 2013. Team. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s. 27-39. 12 sider

 

Lauvås, Kirsti og Per Lauvås. 2004. Tverrfaglig samarbeid: perspektiv og strategi. Oslo: Universitetsforlaget. s. 32-52 og 211-216. 36 sider.

 

Wheelan, Susan. 2015. Creating Effective Teams. A Guide for Members and Leaders. 5th ed. California: SAGE Publications. Kapittel 5. s. 49-69. 20 sider.

 

Schwarz, Roger. 2013. Eight Behaviors for Smarter Teams. Roger Schwartz & Associates. 12 sider.

 

Shapiro, Mary. 2015. «Help Your Team Agree on How They'll Collaborate». I Shapiro, Mary. HBR Guide to Leading Teams. Harvard: Harvard Business Publishing.[e-bok]  https://hbr.org/2015/09/help-your-team-agree-on-how-theyll-collaborate.

Samlet sidetall/pensum

280 sider

Anbefalt litteratur

Hedemann, Ole. 2014. Idéutvikling i mediehuset. Kristiansand: IJ-forlaget. 247 s. ISBN 9788271473389.

 

Jardí, Enric. 2007. Twenty Two Tips on Typography. Barcelona: Actar. 104 s. ca. 120 kr. ISBN 9788496540927.

 

Kaufmann, Geir. 2006. Hva er kreativitet. Oslo: Universitetsforl.151 s. ISBN 9788215006451.