Innhold

Del 1 - Kommunikasjon i et historisk perspektiv

 • Kulturell- og kommunikasjonsutvikling i et historisk perspektiv

 • Massemedier og populærkultur

 • Sosiale medier og globalisering

 • Digitale medier i den globale økonomien

 • Globalisering av massemedier og kultur

 • De store tekniske revolusjonene (jernbane, telegrafen, telefonen, toget)

 • Dreining mot det visuelle i aviser ukeblad, film og tegneserier fra 1950-tallet

 • Radioen fra 1930-tallet

 • TVen fra 1960-tallet

 • Nettaviser og sosiale medier fra 1990-tallet

 • Mediene og vår selvforståelse

 • Medienes rolle i samfunnsutvikling

 • Samfunnets rolle i utforming og utvikling av medietrender

 

Del  2 - Sosiale medier i journalistikken

 • Definisjoner, bakgrunn og historie sosiale medier

 • Sosiale medier for å finne nyhetene og historiene

 • Metoder for å velge ut og finne sosiale medier

 • Sosiale medier underveis, både internt i mediebedriften og mot publikum

 • Distribusjon: spredning, engasjement og nettverksvalg i sosiale medier

 • Tolking: kommentarfelt, debatt og etikk/regler

 

Del 3 - Video del 2

 • Grunnleggende innføring i kamerateknikk (speilrefleks med videofunksjon)

 • Grunnleggende innføring i redigeringsprogramvare

 • Oppbygging av den gode videosaken

 • Bildeforståelse

 • Intervjuet i videoreportasjen (intervjuteknikk for video)

 • Research, planlegging, opptak og manus

 • Fortellerstemme

 • Standup og streaming

 • Minidokumentaren

 • MOJO- kort repetisjon

 

Del 4 - Visuell historiefortelling

 • Studentene vil bli introdusert til de forskjellige sjangerne innenfor fotojournalistikk som en journalist vil møte i sitt virke. Videre vil kurset dreie seg om ren dramaturgi og historiefortellende virkemidler en fotojournalist vil kunne benytte seg av i sitt journalistiske virke. Studentene skal benytte se av research og deretter dokumentere en sak med kamera som virkemiddel og dramaturgi som den bærende plattformen for den visuelle historien

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om mediehistorie, med vekt på utviklingen av kommunikasjon og kultur i et historisk perspektiv.

 • har kunnskap om forholdet mellom utvikling av massemedier og samfunnsformasjoner.

 • har kunnskap om hvordan medieutviklingen kan settes i sammenheng med medienes påvirkning og vår identitetsdannelse gjennom mediene.

 • har kunnskap om den teknologiske medieutviklingen fra radio, TV, nettaviser til sosiale medier, koblet opp mot meningsdanning, påvirkning, offentlighet og identitet.

 • har bred kunnskap om videojournalistikk med tung vekt på det som kreves i dagens journalisthverdag. Kunnskapene omfatter både bruk av smarttelefon og tradisjonelle kameraer som arbeidsredskap.

 • har kunnskap om oppbygging og strukturering av videofortellingen, likedan kunnskap om redigering og fortellerteknikk, inkludert stemmebruk.

 • har grunnleggende kunnskaper om sosiale medier innen journalistikk.

 • har kunnskap om dramaturgi og historiefortelling med bilder eller film som verktøy.

 • har kunnskap om etikk og kjenner til problemstillinger som bilder kan gi i journalistisk arbeid.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • er i stand til å anvende faglig kunnskap og belyse problemstillinger som ligger til både teori og praktisk forståelse av medieutviklingen.

 • kan vise til hvordan samfunnsendringer har påvirket kommunikasjon og hvordan mediene påvirker samfunnet.

 • kan reflektere over hvilken rolle mediene har i samfunnet og hvordan informasjonsoverskuddet, nye medier og fremveksten av profesjonelle kommunikasjonsaktører medfører utfordringer i utvikling av kommunikasjonsløsninger.

 • kan mestre å arbeide både med smarttelefon og tradisjonelt kamera som arbeidsredskap.

 • behersker å levere både korte nyhetssaker i videoformat, samt å kunne produsere minidokumentar.

 • er i stand til å drive research, planlegge og gjennomføre egne opptak. Likedan: å gjennomføre egne intervjuer. Kandidaten er videre i stand til å redigere opptakene og presentere en ferdig videoreportasje.

 • er i stand til å levere videoreportasje med tilfredsstillende teknisk kvalitet og fortellerstemme.

 • er i stand til å gjennomføre en liverapport foran kamera med tilfredsstillende kvalitet.

 • kjenner til og kan bruke sosiale medier i alle faser av journalistikken: Finne, observere, velge og filtrere, behandle og redigere, distribuere og til slutt tolke og kommentere.

 • kan jobbe aktivt med sosiale medier under nyhetshendelser.

 • er bevisst egen rolle på sosiale medier, vet hvordan grunnlovens paragraf ytringsfrihet fungerer på sosiale medier, og har kjennskap til lover, regler og etikk for sosiale medier.

 • kan bruke kamera i arbeidet med dokumentarsjangrene og være i stand til planlegge, gjøre research og fotografere (eller filme) en reportasje eller dokumentar ved bruk av forståelsen for dramaturgi og teknikk.

 • kan benytte seg av journalistisk metode i arbeidet med research og fortelle en visuell historie.

 • kan benytte seg av forskjellig prosjektverktøy i utførelsen av dokumentarisk arbeid som journalist.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en forståelse av hvilken rolle mediene har og har hatt i samfunnsutviklingen og sosiokulturelle forhold, både for den offentlige debatten og for enkeltmennesker.

 • kan vurdere kritisk forståelsen av massemedienes rolle i dagens samfunn.

 • kan forklare hvordan utviklingen i massemediene reflekterer og former virkeligheten vi lever i illustrert gjennom vår kultur og kommunikasjon.

 • kan reflektere over rollen som videojournalist i felt og vurdere etiske og juridiske aspekter ved videojournalistikk.

 • har et bevisst forhold til kriteriene for å kunne lage en god videhistorie.

 • forstår hvordan man planlegger og identifiserer en historie som journalist.

 • kan kombinere intervjuteknikk og fotografering i sitt arbeid med historien.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Del 1 - Kommunikasjon i et historisk pespektiv

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.

Det beregnes en betydelig egeninnsats.  

 

Del 2 - Sosiale medier i journalistikk

Forelesning, veiledning, verksted, problembasert gruppearbeid

 

Del 3 - Video part 2

Forelesning, veiledning, verksted, problembasert læring

 

Del 4 - Visuell historiefortelling

Forelesning, veiledning, verksted

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene, samt besøk på politiske institusjoner og samarbeid med eksempelvis VG

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen del 1

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 25 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen del 2

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 25 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen del 3

Varighet: 6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 25 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen del 4*

Varighet: 6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 25 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

*Kontinuasjonseksamen del 4:

Samme oppgavetekst som ved ordinær eksamen med ny innleveringsdato  

Pensumlitteratur

Del 1: Kommunikasjon I et historisk perspektiv

 

Lule, Jack. 2010. Understanding Media and Culture: An Introduction to Mass Communication. Ebok. [Legges ut på Luvit av emneansvarlig. For mer info om forfatterskap: https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=143 ]

 

Del 2: Sosiale medier

Enjolras, Bernard, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollbæk. 2013. Liker - Liker ikke: Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Oslo: Cappelen Damm. 229 s. ISBN:9788202381929. Pris: ca. 399,-.

 

Singer, Jane B., Alfred Hermida, David Dominga, Ari Heinonen, Steve Paulussen, Thorsten Quandt, Zvi Reich, Marina Vujnovic. 2011. Participatory Journalism: Guarding Open Gates at Online Newspapers. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. 240 s. ISBN: 9781444332278. Pris: 369,-

 

Standage, Tom. 2014. Writing on the Wall: The Intriguing History of Social Media, from Ancient Rome to the Present Day. New York: Bloomsbury. 288 s. ISBN: 9781408842089. Pris: ca. 119,-

 

Wessel-Aas, Jon. 2015. Jus og sosiale medier. Oslo: Kommuneforlaget. 112 s. ISBN: 9788244622639. Pris: ca. 315,-

 

Singer, Jane B. 2014. «User-generated visibility: Secondary gatekeeping in a shared media space.» New Media & Society, 16(1): 55-73. 20 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444813477833]

 

Del 3: Video del 2

Fredriksen, Kristian. 2012. Alene med et kamera: Videojournalistens virkelighed. 4 utg. Århus: Ajour. 311 s. ISBN 9788792816085. Pris ca kr. 429,-

 

Kartveit, Kate. 2006. TV-journalistikkens ABC. Metoder, bildeforståelse og fortellerteknikk. Oslo: Cappelen Damm. 187 s.  ISBN9788271472214. Pris: ca. Kr 419,-.

 

Del 4: Visuell historiefortelling

Ritchin, Fred. 2013. Bending the frame, photojournalism, documentary, and the citizen. NewYork: Aperture. Kap : 1, 2, 3, 4, 5, 6.  156 s. ISBN: 9781597111201. Pris: ca. 189,

 

Kobrè, Ken.2017. Photojournalism: the professionals approach. Oxford: Focal Press. Kap :1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15 og 16. ca. 350 s. ISBN: 9781138101364. Pris: ca. 499,

 

Liz Wells (ed). 2003. The Photography reader. London: Routledge. Kap: 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13,15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 40. 138 s. ISBN 9780415246613. Pris: ca.  399,-

Samlet sidetall/pensum

Totalt antall sider: 2792

Del 1 - 761

Del 2 - 498

Del 3 - 889

Del 4 - 644

Anbefalt litteratur

Gripsrud, Jostein. 2011. Mediekultur, mediesamfunn. Side 13-64. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 38s.

Bastiansen, Henrik G. og Hans Fredrik Dahl. 2003. Norsk mediehistorie. Oslo. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215013534.

Bolter, Jay David og Richard Grusin. 2007. «The World Wide Web». Side 328-335 i David Crowley og Paul Heyer: Communication in History: Technology, Culture, Society. London: Pearson.