Innhold

Emnet skal gi et grunnlag og en innføring i fagets profesjonelle praksis, prosjektering og organisering. Det skal gi innsikt i hvor man finner relevant informasjon (lover, krav, anbefalinger), og forberede studenten på utøvelse av profesjonell og etisk yrkespraksis innenfor fagfeltet.  

Videre blir det lagt vekt på innredningssystemer for fleksible bærekraftige brukerløsninger, samt en fordypning i DAK-verktøy og introduksjon av BIM (bygningsinformasjonsmodellering).  

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter endt emne skal studenten ha kunnskaper om:

 • innredningssystemer
 • bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
 • innhenting av informasjon i forhold til prosjektering og organisering av prosjekt og profesjonell praksis
 • grunnleggende prosjektadministrasjon knyttet til fagområdet
 • aktuell yrkesetikk og faglige problemstillinger knyttet til prosjektering og profesjonell praksis

 

Ferdigheter: Etter endt emne skal studenten kunne:

 • anvende forskjellige egnede innredningssystemer i offentlige miljø
 • prosjektere komplekse prosjekt ved bruk av DAK verktøy.
 • innhente og anvende informasjon fra gjeldende relevant lovverk i prosjekteringssammenheng
 • innhente og anvende informasjon fra gjeldende relevante anbefalinger i prosjekteringssammenheng
 • utføre dokumentasjon knyttet til prosjektering og organisering av prosjekt
 • drøfte profesjonell og etisk yrkespraksis innfor fagfeltet

Generell kompetanse:  Etter endt emne skal studenten kunne:

 • delta, samarbeide og være en aktiv part i gjennomføring av prosjekter i en profesjonell sammenheng og delta i en prosjekteringsgruppe
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområdet, og ta dette med videre i utvikling av en god profesjonell praksis 

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur 

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (4 studenter)*

Varighet: Fire (4) uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

*Kontinuasjon av eksamensdel: levere på nytt individuelt, med samme problemstilling

Pensumlitteratur

Byggteknisk forskrift. 2011. Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK 10.) Direktoratet for byggkvalitet. Lesedato 25. august 2015: http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/

 

Norsk Standard (NS). Bygg, anlegg og eiendom. Lesedato 25. august 2015: https://www.standard.no/no/fagomrader/#14954

 

Plan- og bygningsloven. 2008.Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lovdata. Lesedato 25.10.16: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

 

Sintef byggforsk. Byggforskserien.

-344.210: Strategier for valg av kontorløsning

-421.610: Krav til lys og belysning

-344.212: Strategi for valg av kontorløsning. Eksempler

-371.208: Møte- og konferranselokaler

-541.002: Golvbelegg for bolig-, kontor- og intitusjonsgulv. Egenskaper, krav og bruksområder

-527.309: Lydregulering i kontorlokaler

-543.414: Bruk av lydabsorbenter i bygninger. Prinsipper og datasamling

Tilgjengelig via Sintef byggforsk sine nettsider. Brukernavn og passord vil bli gitt ved oppstart.

 

Arbeidsformer i fremtidensregjeringskvartal - miljø, teknologi og samhandling. Regjeringen. Lesedato 29.august 2016 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/bst/rapport_arbeidsformer_fremtidig_regjeringskvartal.pdf

 

Kompendiet Ytelsesbeskrivelse for interiørarkitekten er basert på utdrag fra nettsiden til Arkitektbedriftene. Kompendiet blir delt ut i klassen av emneansvarlig.

Samlet sidetall/pensum

-

Anbefalt litteratur

-