Innhold

Emnet har fokus på bærekraftighet og de økonomiske aspektene knyttet til planlegging og gjennomføring av bærekraftige designløsninger.  

Videre skal emnet fokusere på den estetiske delen av bærekraftighet slik at overgangen fra et forbrukersamfunn til et fremtidsrettet bærekraftig samfunn blir et naturlig alternativ.

Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv som en del av samfunnet og økosystemet med det ansvaret som dette innebærer som designer.  

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om:

  • sammenhengen mellom miljø og menneskelige verdier
  • sammenhengen mellom økonomi og bærekraftig utvikling
  • beregning og måling av et miljøsertifisert interiørprosjekt
  • formidling av bærekraftighet gjennom interiørløsninger  

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studenten kunne bruke:

  • bærekraftige verktøy i designprosessen
  • arealeffektiv planlegging og universell utforming
  • riktig materialbruk i forhold til miljø og samfunn
  • problemanalyse med fokus på bærekraftighet  

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • integrere bærekraftighet og universell utforming i konseptuelle løsninger
  • samarbeide i bransjerelaterte team for å gjennomføre bærekraftige løsninger

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur 

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

170

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

*Kontinuasjon av eksamensdel: kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere på nytt med samme problemstilling.

Pensumlitteratur

Hawken, Paul. 2010 The ecology of commerce [revised edition]: a declaration of sustainability. New York: Harper Business. ISBN: 9780061252792. Pris ca. 159,-

                                                                                

NGBC (Norwegian Green Building Council). 2012. BREEAM NOR ver.1.1: teknisk manual. [BREEAM-standard, SD 5066A: ISSUE 1.1]. [Elektronisk tilgjengelig via NGBC: http://ngbc.no/wp-content/uploads/2015/09/BREEAM-NOR-Norw-ver-1.1_0.pdf ]

Samlet sidetall/pensum

-

Anbefalt litteratur

Berge, Bjørn. 2009. The Ecology of building materials. 2. utg. Amsterdam: Elsevier. 427 sider. ISBN: 9781856175371