Innhold

(Dette emnet er tilrettelagt for innveksling av engelskspråklige studenter.)

Emnet går over et helt semester, og vil bestå av et større praktisk fordypningsprosjekt, samt teoriforelesninger.

Studenten skal selv velge deler av den faglige fordypning, og hvilke områder han/hun vil spesialisere seg i.

I forbindelse med fordypningsprosjektet vil studenten arbeide med en selvvalgt problemstilling. Denne problemstillingen vil danne grunnlaget for både det praktiske og skriftlige arbeidet knyttet til prosjektet.

Fordypningsprosjektet vil fokusere på de ferdigheter og kunnskaper kandidaten har tilegnet seg så langt i studiet, samt den erfaring og kunnskap kandidaten får ved å arbeide med prosjektet.

I tillegg til fordypningsprosjektet vil det bli gjennomført forelesninger i bærekraftig design, skandinavisk design og arkitektur, samt forelesninger innen dagsaktuelle utfordringer knyttet til interiørarkitektur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om bruken av forskjellige metoder og arbeidsmåter til å løse problemstillinger innenfor profesjonell praksis og innen fagområdet
 • kan selvstendig oppdatere egen kunnskap gjennom veiledning og kontakt med fagmiljøer
 • har innsikt i bærekraftig design
 • har kunnskap om skandinavisk design og arkitektur i et historisk perspektiv
 • har kunnskap om norsk arkitektur og design fra år 1000 og fram til i dag, med hovedvekt på siste 150 år
 • har kunnskap om nye og dagsaktuelle temaområder knyttet til interiørarkitektur

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan delta i gjennomføringen av faglige komplekse prosjekter
 • beskrive beste praksis ved å knytte teori opp mot gjennomføring av praktiske oppgaver
 • kan anvende metodeverktøy og annet verktøy for å løse relevante teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger
 • kan gjennomføre et prosjekt med selvvalgt fordypning
 • kan reflektere over dagsaktuelle utfordringer og tematikk knyttet til fagområdet interiørarkitektur

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan gjennomføre komplekse prosjekt i samarbeid med andre involverte faggrupper
 • kan reflektere over egen faglig utvikling underveis, og vise evne til å justere denne i forhold til veiledning og tilbakemelding
 • kjenner til og kan bruke ny og aktuell fagkunnskap i egne prosjekter

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur. 

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, prosjektarbeid, gruppearbeid, verksted, presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

800

Arbeidslivstilknytning

Besøk av gjesteforelesere fra konsulentkontorer og bedrifter.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell*

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 75 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

*Kontinuasjon av eksamensdel: Mappen må leveres på nytt med samme problemstilling

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 25 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Pensum knyttet til prosjekt:

Klingenberg, Ellen. 2015. Interiørarkitektur. "En grønn fremtid ligger i hodet på designeren", s. 414-426. Oslo: Scandinavian Academic Press. ISBN: 9788230401644. Pris: ca. 449,-.

Moxon, Sian. 2012. Sustainability in Interior Design. London: Larence King Publishing. ISBN 9781856698146. Pris: ca. 309,-

 

Kompendium i emnet BRD3101 Bærekraftig design: "Re-use of buildings and sustainability" legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Dunster, Bill, Craig Simmons og Bobby Gilbert. 2008. The Zed Book. New York: Taylor and Francis. S. 1-30, 47-55.

Hopkins, Robert. 2011. The Transition Companion: Making your community more resilient in uncertain time. Somerset: Green Books. Kap. 2, s. 27-39, kap. 4, s. 44-53, 94-99, 252-261.

Vavik, Tom. 2009. Inclusive  Buildings, Products & Services:Challenges in Universal Design. Trondheim: Tapir. S. 4-24, 105-127.

 

Kompendium  for emnet BRD3101 Bærekraftig design: "The Phenomenology of Interior Architecture" legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Brand, Stewart. 1995. How Buildings Learn: What Happens after they're built. Harmondsworth: Penguin Books. S. 12-23, 88-109.

Hollis, Edward. 2009. The Secret Lives of Buildings. London: Portobello Books. S. 3-14, 123-141, 273-296.

Norberg-Schultz, Christian. 1980. Genius Loci: Towards a phenomenology of architecture. London: Academy editions. S. 5-23.

 

Pensum knyttet til skandinavisk design og arkitektur:

Calvino, Italo. 1997. Invisible Cities. London: Vintage. ISBN: 9780099429838. Pris: ca.119,-

Fiell, Carlott og Peter Fiell. 2013. Scandinavian Design. Köln: Taschen. ISBN: 9783836544528. Pris: ca. 189,-

Wolfe, Tom. 1982. From Bauhaus To Our House. New York: Picador. ISBN: 9780312429140. Pris: ca. 129,-

 

Kompendiet for emnet BRD3101 Bærekraftig design: "A cross section of Nordic Architecture" legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Brekke, Nils Georg, Per Jonas Nordhagen og Siri Skjold Lexau. 2008. Norsk Arkitekturhistorie. Oslo: Samlaget.

s.22-44 Frå steinalder til vikingtid

s.49-52 Kaupangen og Stav og laft

s.91-123  Stavkyrkjene

s.239-241 Sveitserstilen

s.268-273 Mot det moderne

s.450-454 Er norsk arkitektur norsk?

 

Brænne, Jon og Eirik Bøe og Astrid Skjerven. 2004. Arne Korsmo: Arkitektur og design. Oslo: Universitetsforl.

s.38-43 Møbler versus romkunst

s.47-66 Utkast I og II

s.93-97 Formalisme eller funksjonalisme

s. 99-103 Korsmo og fargen

 

Eldal, Jens Christian og Elisabeth Seip. 2007. Chr.H. Grosch: Arkitekten som ga form til det nye Norge. s. 17-34, "Det nye Norge".

 

Mørch, Morten Ole. 2006. Arnstein Arneberg: Mennesket og arkitekten, byggverkene og byggherrene. Oslo: Bastion forl. s. 16-37.

 

Thau, Carsten og Kjell Vindum. 2001. Arne Jacobsen. København: Danish Arcitectural Press.

s. 60-82  The reception og international white modernism

s. 98-117 Modern monumentality

s. 214-222 Early modernism

s. 226-250 Early modernism

 

Plummer, Henry. 2012. Nordic light. London: Thames & Hudson.

s.6-13 Seeking light in the mystical North

s.74-80 Journey

s.120-124 Forest

 

Snøhetta. 2009. Snøhetta works. Lars Müller Publishers. ISBN: 9783037781470

s.71-84 Artificial Images

s.189-198 The Intertwined

s.251-266 Points of Origin

 

Pensum knyttet til dagsaktuelle utfordringer innen fagområdet interiørarkitektur:

Campbell, Nichole M. 2014. "Designing Retirement Community Third Places: Attributes Impacting How Well Social Spaces Are Liked and Used." JOID Journal of InteriorDesign, 39(4): 1-14.[Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=vth&AN=99852589&site=ehost-live&scope=site ]

Global Agenda Council on Ageing Society. Global Population Ageing: Peril or Promise? S. 4-5, 15-17 og 93-96. Geneva: World Economic Forum, 2012. [Tilgjengelig elektronisk via World Economic Forum: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalPopulationAgeing_Report_2012.pdf ]

Kochera, Andrew, Audrey K. Straight, Thomas M. Guterbock og AARP Organization. 2005. Beyond 50.05: A Report to the Nation on Livable Communities: Creating Environments for Successful Aging. Washington, DC: AARP. [Elektronisk tilgjengelig: http://assets.aarp.org/rgcenter/il/beyond_50_communities.pdf ]

Schoeni, Robert F., Vicki A. Freedman og Linda G. Martin. 2008. "Why Is Late-Life Disability Declining?" MILQ Milbank Quarterly, 86(1): 47-89. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=30101337&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kompendiet for emnet BRD3101 Bærekraftig design: "Aging In Place" legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Andrews, Gavin J. og David R. Phillips. 2005. Ageing and Place: Perspectives, Policy, Practice. S. 110-117, 188-204. London: New York: Routledge.

Csikszentmihalyi, Mihaly og Eugene Halton. 1981. "People and Things." I The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self, Kap. 1 & 7 n.d. 1-19, 173-196. Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press.

De Botton, Alain. 2008. "Ideals of Home." I The Architecture of Happiness, 105-126. New York: Vintage books.

Elo, Satu, Reetta Saarnio og Arja Isola. 2011. "The Physical, Social and Symbolic Environment Supporting the Well-Being of Home-Dwelling Elderly People." International Journal of Circumpolar Health, 70(1): 90-100.

Farrelly, Lorraine, Caroline Ellerby og Elizabeth Gongde. 2014. "Designing for the Third Age: Architecture Redefined for a Generation of "Active Agers." I Designing for the Third Age: Architecture Redefined for a Generation of "Active Agers", 20-27, 108-111, 122-125.

Kopec, David Alan. 2012. "The human Condition." I Environmental Psychology for Design. New York: Fairchild Books. S.69-91.

Norberg-Schulz, Christian. 1985. "Urban Space." I The Concept of Dwelling: On the Way to Figurative Architecture, 51-70. [Milan]; New York: Electa ; Rizzoli.

Norman, Donald A. 2004. "Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things." I Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things, 135-159. New York: Basic Books.

Seamon, David. 2012. "Physical and Virtual Environments: Meaning of Place and Space." I Schell, Gillen og Scaffa (red.). Willard and Spackman's Occupational Therapy. 12 utg. Philadelphia: Lippincott. S.1-12.

Annet:

Selvvalgt pensum: ca. 300 sider

(Litteratur godkjennes med lærer/veileder i forbindelse med problemstilling knyttet til prosjekt.)

Samlet sidetall/pensum

1052 sider + 300 sider selvvalgt pensum

Anbefalt litteratur

Alsén, Knut Werner Lindeberg. 2013. En reise i norsk trearkitektur. Arkitektbedriftene i Norge og Trefokus. [Lastes ned gratis her: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/en-reise-i-norsk-trearkitektur/id730011/ ]

 

Fauske, Laila B.  2006. Estetisk kvalitet i våre omgivelser - moderne arkitektur som et fagdidaktisk anliggende. I Nielsen og Digranes (Red.) I DesignDialog - Kunnskapsløftet og visuell kompetanse, 21-32. Høgskolen i Oslo og Akershus. [Ligger åpen som PDF på nettet.]

 

Gunnarsjaa, Arne. 2006. Norges arkitekturhistorie. Oslo: Abstrakt forlag. ISBN: 9788279351276.