Innhold

Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor operativ personalledelse som:

 • Anskaffelse av humankapital. Faste og midlertidige ansettelser, men også innleie, virksomhetsoverdragelser, konsulentbruk etc. Antidiskriminering som gjennomgående lovkrav.
 • Forvaltning av humankapital. Rutiner og systemer i forhold til lovkrav. HMS-regelverk, sykefravær, personvern, personalsamtaler etc. Omorganisering og endring av arbeidsoppgaver, kompetansekartlegging og livsfasefokus.
 • Avvikling av humankapital, inkludert gode avgangsrutiner for dem som sier opp selv. Oppsigelser og avskjed. Forberedelse til avgang pga. alderspensjon, uførepensjon, outplacement.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om både lovgivers krav og rådende teorier innen strategisk HR og hvordan det kan omsettes i praksis på en norsk arbeidsplass
 • kan gjøre rede for hva det betyr å forvalte arbeidsgiveransvaret
 • kan redegjøre for hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og arbeidstaker 
 • har innsikt i systemer og metoder for systematisk oppfølging av arbeidsgiveransvaret

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende så vel rammeverk (lovverk) som vanlig praksis i utøvelsen av personalleder-funksjonen i norsk arbeidsliv
 • kan beskrive hvordan ansettelser, personalsamtaler, korrektiver, avvikling og omorganisering skal foregå på ansvarlig vis
 • kan anvende lovgivers krav til anti-diskriminering, likestilling, sykefraværsoppfølging og HMS skal skje i skjæringspunktet mellom lov/tilsynskrav og forretningsmessige krav til effektivitet og resultatoppnåelse
 • kan identifisere regelbrudd og uansvarlig ledelse og kjenne til gode rutiner for varsling og avdekking av lovbrudd eller kontraproduktiv personalledelse
 • kan anvende sentrale teorier lært tidligere i studiet på aktuelle problemstillinger i emnet

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over forholdet mellom teori og praksis
 • kan diskutere og reflektere over eksempler fra norsk arbeidsliv, både på god og dårlig ledelse i konkrete situasjoner knyttet til konkrete leder- og medarbeiderhandlinger

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og ved aktiv bruk av oppgaver i Learning Catalytics.

Anbefalt tidsbruk

210 timer  

Arbeidslivstilknytning

Det henvises til at pensum inneholder en rekke ferske case, og dagsaktuelle case fra nyhetsbildet vil trekkes inn i undervisningen av foreleser og oppsummeres i forelesningsfoiler.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100% av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Botnmark, Kristin Molvik. 2017. HMS-boka. Oslo. Fagbokforlaget. [ISBN: 9788245022209. Totalt: 220 sider. Pris ikke tilgjengelig]

Kvadsheim, Henrik og Kåre Hansen. 2010. "Bedrifters bruk av permitteringer." Søkelys på arbeidslivet, 27(1/2):42-56. 14 s. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/spa/2010/01-02/art03 ]

Risan, Hans. 2012. "Dyadisk lederskap." Magma, (2): 67-74. 7 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/dyadisk-lederskap ]

Sverdrup, Therese E. 2014. "Psykologisk kontrakt." Magma, (5):64-71. 8 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.magma.no/psykologisk-kontrakt1 ]

Ørjasæter, Elin, Birgitte Stenberg Larsen og Trond Stang. 2016. Arbeidsrett for ledere, personalledelse i norske virksomheter. Oslo: Fagbokforlaget. [ISBN: 9788245020458. Totalt: 430 s. Pris ca 599,-]

Samlet sidetall/pensum

679 sider

Anbefalt litteratur

Saksvik, Per Øystein og Marit Christensen. 2015. Arbeidshelsepsykologi på norsk. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245016314.