Innhold

  • Hva er ledelse og hva er kompetanse?
  • Teorier innen leder- og kompetanseutvikling
  • Planlegging av leder- og kompetanseutvikling
  • Gjennomføring av leder- og kompetanseutvikling
  • Evaluering, måling og oppfølging av leder- og kompetanseutvikling
  • Kartleggings- og utviklingsverktøy

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal få kunnskap om leder- og kompetanseutvikling, herunder utvikling av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og evner. Studenten skal utvikle forståelse for sentrale begreper innen emnet og få kjennskap til sentrale teorier. Basert på empirisk forskning skal studentene utvikle forståelse for hva som virker og ikke virker innen leder- og kompetanseutvikling. Studenten skal også kjenne til metoder og virkemidler for leder- og kompetanseutvikling.

 

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne kunne anvende teorier, kunnskap, verktøy og egen erfaring pa¿ problemstillinger knyttet til leder- og kompetaseutvikling. Studenten skal kunne foreta begrunnede valg og handlinger i forhold til design, planlegging, gjennomføring og evaluering av leder- og kompetanseutvikling i organisasjoner. Emnet vil gi ferdigheter i noen utvalgte utviklingsteknikker.

 

Generell kompetanse

Emnet vil gi innsikt i teori og praktisk kunnskap knyttet til utvikling av mennesker og grupper. Studenten skal ha et bevisst forhold til muligheter og begrensninger ved leder- og kompetanseutvikling og utvikle en kritisk holdning til valg av metoder og verktøy.  

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse 

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist i gjennom forelesninger og i arbeid med case. 

Anbefalt tidsbruk

210 timer.

Arbeidslivstilknytning

Det kan bli aktuelt å hente inn gjesteforelesere fra arbeidslivet. 

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Arnulf, Jan Ketil. 2012. Hva er ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. 146 s. ISBN: 9788215005522. Pris ca. 199,-

 

Bang, Henning og Thomas Nesset Midelfart. 2012. Effektive ledergrupper. Gyldendal Norsk Forlag AS. 246 s. ISBN: 9788205410831. Pris ca. 489,-

 

Lai, Linda. 2013. Strategisk kompetanseledelse. 3. utg. Oslo: Fagbokforlaget. 253 s. ISBN: 9788245014471. Pris ca. 479,-

Samlet sidetall/pensum

645 sider.

Anbefalt litteratur

.