Innhold

Emnet er delt i tre deler.

I første del introduseres temaet Internasjonal HR-ledelse relatert til utfordringer som internasjonale selskaper møter i forbindelse med økende globalisering. Spesielt fokuseres det på etiske dilemmaer og hvordan forskjellige juridiske, politiske, økonomiske og tekniske omgivelser påvirker IHRM.

I andre del rettes fokus mot kulturell og organisasjonsmessig kontekst i IHRM. Spesielt behandles forskjellige nasjonale kulturers påvirkning på IHRM og hvordan IHRM er linket til organisasjonens internasjonaliseringsstrategi og globale/lokale utfordringer. I tillegg behandles IHRM utfordringer i forbindelse med fusjoner og oppsplitting av selskaper på tvers av landegrenser og når organisasjoner involveres i out/insourcing.

I tredje del introduseres de mest vanlige praksiser innenfor IHRM slik som anskaffelse og rekruttering av humane ressurser i globale selskaper, internasjonal performance management, karriereutvikling og internasjonale belønningssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om og begrepsforståelse for sentrale temaer innen internasjonal HR-ledelse
  • har innsikt i strategiske og etiske utfordringer som oppstår i en global verden, knyttet til HR og personalledelse
  • har kunnskap om temaer som omverden-analyse, internasjonal HR-strategi, internasjonal ressursplanlegging og rekruttering, internasjonal opplæring og karriereplanlegging, internasjonal belønning og vurdering, og multikulturell ledelse.

 

Ferdigheter

Studenten..

  • er i stand til å benytte grunnleggende teorier om internasjonal HR-ledelse
  • kan anvende verktøy for internasjonal utvikling av organisasjoner og mennesker
  • kan foreslå tiltak ut fra aktuell forskning for å håndtere identifiserte problemområder
  • kan kommunisere fagstoff skriftlig og muntlig og holde seg oppdatert på nye trender

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan utveksle synspunkter, erfaringer og formidle teorier knyttet til internasjonalt arbeid med andre
  • kan planlegge og gjennomføre forskjellige tilpasninger og prosjekter innen internasjonal HR, basert på etiske krav og prinsipper

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som forelesninger, praktisk arbeid med reelle prosjekter og diskusjoner. Det legges også opp til variert udervisning med case forberedelser, gruppearbeid og presentasjoner. Det forventes at studentene legger ned betydelig innsats i læringsprosessen.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelesere fra næringslivet deltar på emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Dowling, Peter J., Marion Festing og Allan D. Engle. 2017. International Human Resource Management. 7 utg. Cengage learning. ISBN: 9781473719026. Sider: 345.

Fan, Di, Cris Nyland og Cherrie Jihuana Zhu. 2008. "Strategic implications of global integration and local responsiveness for Chinese multinationals, an area of future study". Management Research News, 31(12): 922 - 940. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket (Emerald): http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/01409170810920639 ]

Hooker, John. 2009. "Corruption from a cross-cultural perspective." Cross-Cultural Management: An International Journal, 16(3): 251-267. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket (Emerald): http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/13527600910977346 ]

Peltokorpi, Vesa og Fabian Froese. 2009. "Organizational expatriates and self-initiated expatriates: Who adjusts better to work and life in Japan?" International Journal of Human Resource Management, 20(5): 1096-112. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=40628012&site=ehost-live&scope=site ]

Digitalt kompendium i emnet ISH3101 Internasjonal HR legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Fee, Antohny, Susan McGrath-Champ and Helena Liu. 2013. "Human resources and expatriate evacuation: A conceptual model" Journal of Global mobility, 1(3): 246-263.

Hofstede, Geert. 1994. "The business of international business is culture". International Business Review, 3(1):1-14.

McHenry, Joyce. 2017. "kap 15 Internasjonal HR" i HR og Personalledelse, Johansen, O. og Sætersdal, H. (red.), Fagbokforlaget, 323-338

Malik, Amina, and laximikant Manroop. 2017 "Recent immigration newcomers'socialization -roles of organizational socialisation tactics and newcomer strategies", Equality,Diversity and Inclusion: an International Journal, vol 36 no 5, 382-400

Mikkelsen, Aslaug og Thomas Laudal (red.)2014. "Kap 22: HRM i multinasjonale selskaper og Kap 23: Betydningen av etikk og samfunnsansvar for HRM", i Strategisk HRM 2: HMS, etikk og internasjonale perspektiver. Oslo: Cappelen Damm: (s 537-598).

Ruud Walaas, Kjersti  2017. " kap 14 Interkulturell forståelse og kommunikasjon" i HR og Personalledelse, Johansen, O. og Sætersdal, H. (red.), Fagbokforlaget, 297-322

Sitkin, Alan og Nick Bowen. 2013. International Business, challenges and choices. 2 utg. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199646968. Pp 210-234 [Chap. 9 Modes of Internationalization]

Tahvanainen, Marja, Denice Welch og Verner Worm. 2005. "Implications of short term International Assignments". European Management Journal, 23(6): 663-673.

Samlet sidetall/pensum

549 sider

Anbefalt litteratur

Browaeys, Marie-Joelle og Roger Price. 2015. Understanding Cross-cultural Management. 3 utg. Harlow: Pearson. ISBN: 9781292015897. Sider: 477.