Innhold

* Innføring i arbeidsrett.

* Innføring i juridisk metode.

* Ansettelser.

* Likebehandling og vern mot diskriminering.

* Arbeidsavtalen

* Rettigheter og plikter.

* Arbeidsgivers styringsrett.

* Arbeidsmiljø.  Arbeidstid.

* Lønn, ferie og feriegodtgjørelse. 

* Sykdom og arbeidsforhold.

* Permisjoner.

* Virksomhetsoverdragelse.

* Opphør av arbeidsforhold

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap

Studentene skal ha kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter

Videre skal de ha kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver og ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser tariffavtalen har.

 

Ferdigheter

Studentene skal kunne forstå og løse spørsmål som gjelder partenes rettigheter og plikter.

 

Generell kompetanse

Studentene skal kjenne til hovedreglene i den individuelle arbeidsretten, hvilket innebærer at studentene skal kjenne reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler.

Emnet inngår i

Bachelor HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og praktisk anvendelse. Arbeid med løsing av praktiske oppgaver og case vil være sentralt i gjennomføringen.

Anbefalt tidsbruk

Studenten må beregne ca 225 arbeidstimer til dette emnet.

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli søkt å nytte eksterne gjesteforelesere med næringslivserfaring for å forsterke læringen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala Bestått/Ikke bestått

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemiddel tillatt: Lovsamling godkjent av faglærer/emneansvarlig.

Pensumlitteratur

Blandhol, Sverre, Henriette N. Tøssebro og Øystein Skotheim. 2015. "Innføring i juridisk metode." Jussens Vennner, 50(6): 310-345. 25 sider. [Elektronisk tilgang via Idunn: https://www.idunn.no/jv/2015/06/innfoering_i_juridisk_metode ]

 

Skjønsberg, Alexander N. og  Eirik Hognestad. 2014. Individuell arbeidsrett. Oslo: Gyldendal juridisk. ISBN: 9788205429512. Sider 409. Pris kr 489,-

Samlet sidetall/pensum

434 sider.

Anbefalt litteratur

Ingen.