Innhold

Emnet gir en innføring i å jobbe for positiv samfunnsendring som grafisk designer. Dette gjøres gjennom designmetodisk utforskning av samfunnsproblemer som er komplekse og vanskelige å definere («wicked problems»).  

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har:  

  • grunnleggende kunnskap om etikk, bærekraft og sosialt ansvar i et designhistorisk perspektiv
  • grunnleggende kunnskap om «wicked problems» og hvordan designtenking kan bidra til å løse dem 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:   

  • anvende designmetodikk og -tenking til å identifisere ulike perspektiver på sosiale problemer, og bruke visuell kommunikasjon til å kommunisere dem

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:  

  • reflektere over grafisk design i et større samfunnsmessig perspektiv
  • kartlegge og involvere relevante interessenter i designprosessen

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske øvelser og oppgaver, presentasjon, veiledning, medstudentrespons

Anbefalt tidsbruk

200 (inkludert undervisningstid)

Arbeidslivstilknytning

I dette emnet skal studentene gjennomføre intervensjoner i «den virkelige verden», så samfunnskontakt er en forutsetning for måloppnåelsen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Fem (5) uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon: Levere på nytt med samme problemstilling

Pensumlitteratur

Limited Language. 2006. «Part of the Process». Eye, 59. [Lesedato 20. okt. 2016: http://www.eyemagazine.com/feature/article/part-of-the-process ]

 

Roberts, Lucienne. 2006. Good: An Introduction to Ethics in Graphic Design. Lausanne: Worthing: AVA Publishing. 200 sider. ISBN: 9782940373147. Pris: ca. 379,-

 

Kompendium for emnet SAP2100 Sosialt ansvar og designeren som premissgiver legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

«First Things First 2000». 2000. I Clark og Brody (red.) Design Studies: A Reader, 174-175 Oxford: Berg. 2 sider.

 

Buchanan, Richard. 1992. «Wicked Problems in Design Thinking». Design Issues, 8(2): 14-19. 6 sider

 

Dilnot, Clive. 2009. «Ethics in Design». I Clark og Brody (red.) Design Studies: A Reader, 180-190. Oxford: Berg. 11 sider.

 

McCoy, Katherine. 2003. «Good Citizenship. Design as a Social and Political Force». I Heller og Vienne (red.) Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, 2-8. New York: Allworth Press. 7 sider.

 

Papanek, Victor. 2009. «Designing for a Safe Future». I Clark og Brody (red.) Design Studies: A Reader, 469-473. Oxford: Berg. 5 sider.

 

Poynor, Rick. 2000. I Clark og Brody (red.) Design Studies: A Reader, 176-179 Oxford: Berg. 4 sider.

 

Szenasy, Susan. 2003. «Ethical Design Education». I Heller og Vienne (red.) Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, 20-24. New York: Allworth Press. 5 sider.

Samlet sidetall/pensum

240 sider

Anbefalt litteratur

Whiteley, Nigel. 1993 Design for Society. London: Reaktion Books Ltd. ISBN: 9780948462658.