Innhold

Emnet inneholder undervisning i grunnleggende sosiologisk tenkning. På dette nivået handler det om å forstå at virkeligheten ikke er ¿natur¿, men formet gjennom møtet mellom struktur og aktør. Studentenes kunnskapsnivå vil etter kursets slutt være slik at de er i stand til å diskutere hva roller er, hva sosiale normer er, og hvordan bakgrunn og klasse påvirker individenes livsvalg.  

Det vil bli lagt vekt på sosiologiske klassikere som diskuterer smak, gruppe og individualisering, blant annet Simmel og Bourdieu. Videre blir det undervist i sammenhenger mellom form og sosial funksjon, samt hvordan atferd og romlige kvaliteter korresponderer.  

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten kjenner til:

  • grunnleggende sosiologisk tenkning
  • begrepene roller og sosiale normer i en faglig sammenheng
  • sammenhenger mellom atferd og romlige kvaliteter
  • sammenhenger mellom sosial funksjon og form  

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

  • bruke forståelse for sosiale prosesser i fagutøvelsen  

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

  • reflektere og bruke sosiologisk forståelse i en faglig sammenheng
  • bruke innhold i ulike media, og analysere dette i en faglig kontekst
  • forstå ulike trender og endringer og bruke dette i et interiørfaglig perspektiv  

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i grafisk design 

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

170  

Arbeidslivstilknytning

Tilpasses

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Baumann, Zygmunt og Tim May. 2004. Å tenke sosiologisk. Oslo: Abstrakt forlag. ISBN: 9788279350439. Sider: 248. Pris: ca. 365,-

 

Dahlgren, Kenneth og Jørn Ljunggren. 2010. Klassebilder; ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215015804 Sider: 281. Pris: ca. 439,-

 

Scheldrup, Gherhard Emil og Morten William Knudsen. 2007. Forbrukersosiologi; makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. Oslo: Cappelen Akademisk. ISBN: 9788202267988. Sider: 442 Pris: ca. 639,-     

Samlet sidetall/pensum

971 sider

Anbefalt litteratur

Bourdieu, Pierre. 1995. Distinksjonen. Oslo: Pax Forlag A/S. ISBN: 9788253017211.