Innhold

Emnet går over et helt semester og består av et større, praktisk, selvvalgt fordypningsprosjekt, samt teoriforelesninger. 

Den teoretiske delen vil, gjennom å presentere ulike perspektiver på grafisk design-praksis, gi et overblikk over sentrale teorier, modeller, begreper, roller og kriterier som er relevante for praktiserende grafiske designere. 

I det praktiske fordypningsprosjektet vil studentene velge et aktuelt samfunnstema, som utforskes ved bruk av designmetodikk og -prosess. Sentralt i både den designmetodiske utforskningen og formgivingsprosessen, er faglig refleksjon-i-handling. Formålet er at studentene skal tilegne seg en større bevissthet om designeres arbeidsprosess, og at de skal kunne uttrykke sine refleksjoner rundt denne med et fagspråk. En del av denne bevisstgjøringen innebærer også at studentene selv må planlegge prosessen og hvordan de skal bruke den til å utforske og analysere problemstillingen de velger. Resultatet av fordypningsprosessen er et individuelt utført designløsning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om teoretiske modeller, begreper og kriterier som er sentrale for grafisk design-praksis
  • har kunnskap om hvordan ulike perspektiver på grafisk design-faget kan påvirke praksisen som designer

Ferdigheter

Studenten...

  • kan planlegge og gjennomføre faglig komplekse prosjekter 
  • kan beskrive beste praksis ved å knytte teori opp mot gjennomføring av praktiske oppgaver 
  • kan anvende metodeverktøy og annet verktøy for å løse relevante teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger 
  • kan gjennomføre et prosjekt med selvvalgt fordypning 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over dagsaktuelle utfordringer og tematikk knyttet til fagområdet grafisk design
  • kan reflektere over egen faglig utvikling underveis, og vise evne til å justere denne etter veiledning og tilbakemelding 
  • kan bruke ny og aktuell fagkunnskap i egne prosjekter 

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Den teoretiske delen (ca. 1/4 av emnet) gjennomføres som forelesninger med refleksjons- og diskusjonsaktiviteter, og avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen.

Den praktiske fordypningsdelen (ca. 3/4 av emnet) gjennomføres i hovedsak gjennom et omfattende, selvvalgt designprosjekt hvor medstudentrespons og veiledning utgjør hoveddelen av undervisningen. I tillegg skal det gjennomføres flere seminarer/workshops med tilhørende øvingsoppgaver. Den praktiske fordypningsdelen avsluttes med en mappeinnlevering hvor det store designprosjektet, samt et utvalg av øvingsoppgavene, skal leveres.

Det vil i løpet av semesteret bli gitt arbeidskrav, som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Minst ett arbeidskrav vil være en obligatorisk gjennomføring av medstudentrespons gjennom systemet Peergrade.io.

Anbefalt tidsbruk

800

Arbeidslivstilknytning

Ingen oppgitt.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Mappevurdering individuell*

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

*Kontinuasjon av eksamensdel mappe: kontinuasjon gjennomføres individuelt over én kalenderuke uke og med nytt mappekrav.

Pensumlitteratur

Barthes, Roland. 2013. Mythologies. New York: Hill and Wang. [ISBN: 9780099529750. 187 sider. Pris: 149,-]

 

Berger, John. 2008. Ways of Seeing. London: British Broadcasting Corporation and Penguin Books. [ISBN: 9780141035796. 176 sider. Pris: 149,-]

 

Davis, Meredith. 2012. Graphic Design Theory. London: Thames & Hudson. [ISBN: 9780500290491. 256 sider. Pris: 369,-]

 

Munari, Bruno og Patrick Creagh. 2008. Design as art. London: Penguin. [ISBN: 9780141035819. 223 sider. Pris: 159,-]

 

Noble, Ian og Russell Bestley. 2011. Visual Research: An Introduction to Research Methodologies in Graphic Design. Lausanne: AVA Publishing. [ISBN: 9781474232906. 224 sider. Pris: 499,-]

Samlet sidetall/pensum

1066 sider

Anbefalt litteratur

Coles, Stephen og Erik Spiekermann. 2013. The Geometry of Type: The Anatomy of 100 Essential Typefaces. London: Thames & Hudson. ISBN: 9780500241424.

 

Hellmark, Christer. 2000. Typografisk håndbok. Oslo: Spartacus. ISBN: 9788243001534. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/b7d2244217e1fb6c33fa971ec713ff5e.nbdigital?lang=no#0 ]

 

Leborg, Christian. 2004. Visuell grammatikk. Oslo: Abstrakt Forl. ISBN: 8279351183.

 

Middendorp, Jan. 2012. Shaping Text: Type, Typography and the Reader. BIS Publishers. ISBN: 9789063692230. 

 

Shaughnessy, Adrian og Michael Bierut. 2009. Graphic Design: A User's Manual. London: Laurence King Publishing. ISBN: 9781856695916.