Innhold

Treningslæren er et tverrfaglig emne som bygger på bl.a. fysiologi, anatomi og psykologi som støttefag. Dette emnet henger tett sammen med emnet  "aktivitetslære". Treningslæren utgjør det teoretiske grunnlaget som overføres til det praktiske gjennom aktivitetslæren. Treningslæren inneholder også noe praktisk undervisning, knyttet bl.a. opp mot testing og intensitetsstyring.

Emnet vil fokusere primært på kvalitetene styrke og utholdenhet. Gjennom de ulike temaene vil vi ta for seg hvilke faktorer som begrenser disse kvalitetene, hvordan ulik trening stimulerer til endring i disse kvalitetene og hvilke adaptasjoner som forekommer i de ulike systemene i kroppen som ligger til grunn for en endring i disse kvalitetene. Emnet tar også for seg forekomst og behandling av de mest vanlige idrettsskadene.

Styrketrening: kraftutvikling, adaptasjon og stimuli til vekst.

 • Sentrale begrep og definisjoner
 • Faktorer som bestemmer muskelstyrken
 • Adaptasjon til styrketrening
 • Koblingen (stimuli) mellom styrketrening og muskelvekst

 

Styrketrening: treningsprinsipper, treningsmetoder og biomekanikk

 • Treningsprinsipper i styrketreningen
 • Styrketreningsmetoder - optimal trening
 • Testing av styrke
 • Styrketrening for barn,unge og eldre
 • Helseeffekter av styrketrening
 • Biomekanikk og styrketrening

 

Utholdenhet:

 • Utholdenhet og utholdenhetstrening - begreper og definisjoner
 • Fysiologi og utholdenhet
 • Viktige faktorer for utholdenhetsprestasjon og adaptasjon etter utholdenhetstrening
 • Ulike modeller for å forklare utholdenhetsprestasjon

 

Treningsprosessen:

 • Treningsprosessen
 • Grunnleggende treningsfilosofi
 • De grunnleggende prinsipper for trening
 • Utarbeiding av en helhetlig treningsplan
 • Utarbeiding av langsiktige og kortsiktige treningsplaner
 • Utholdenhet og treningsmetoder
 • Gjennomføring av trening og treningskvalitet

Dokumentasjon, testing og evaluering av trening

Læringsutbytte

Kunnskap:

Fysiologi:

 • kandidaten kan gjengi og forklare sentrale begrep og definisjoner innenfor styrketrening og utholdenhetstrening.
 • kandidaten kan gøre rede for de faktorene i en nerve-, muskel- og skjelettsystemet som begrenser styrke og utholdenhet.
 • kandidaten kan gjøre rede for de fysiologiske adaptasjonene sved gjennomføring av regelmessig styrketrening og utholdenhetstrening.
 • kandidtaen kan forklare hvilke stimuli som ligger til grunn for muskelveksten som forekommer etter styrketrening.

Treningsprinsipper, treningsmetoder og biomekanikk:

 • kandidaten kan liste opp de ulike treningsprinsippene som treningslære bygger på og gi en forklaring og eksempler knyttet til styrketrening og utholdenhetstrening.
 • kandidaten kan gjøre rede for, og gi eksempler for, ulike styrketreningsmetoder.
 • kandidaten kan forklare hva som menes med treningsplanlegging og ulike prinsipper som ligger til grunn for god treningsplanlegging.
 • kandidaten kan gjøre rede for spesielle momenter knyttet til styrketrening av barn, unge og eldre.
 • kandidaten kan forklare viktige faktorer for utholdenhetsprestasjon og gjøre rede for ulike modeller som forklarer utholdenhetsprestasjon.

Treningsprosessen:

 • kandidaten kan gjøre rede for de ulike trinnene i treningsprosessen
 • kandidaten kan gjøre rede for de sentrale elementene i en helhetlig treningsplan
 • kandidaten kan utarbeide langsiktige og kortsiktige treningsplaner
 • kandidaten kan gjengi og forklare hvordan en gjennomfører utholdenhetstrening med god treningskvalitet
 • kandidaten kan forklare hvorfor dokumentasjon, testing og evaluering av trening er viktig for god treningskvalitet

Ferdigheter

 • kandidaten kan utarbeide,  presentere og begrunne en treningsplan
 • kandidaten utvise praktiske ferdigheter i et utvalg av de mest brukte fysiske testmetodene

 

Generell kompetanse

 • kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kandidaten viser gode holdninger i kontakt med medmennesker med ulike forutsetninger, ambisjoner og behov

Emnet inngår i

Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, demonstrasjoner og studentpresentasjoner.

Omfang: 40 timer teoretisk undervisning og 6 timer praktisk undervisning

Anbefalt tidsbruk

270

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelesere fra praksisfeltet

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Multiple Choice (2 av 3 MC-oppgaver må være godkjent)

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent minimum to av tre arbeidskrav for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: 75 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Raastad T., Paulsen G., Refsnes PE., Rønnestad BR. og Wisnes AR. Styrketrening- i teori og praksis. Oslo: Gyldendal. 2010.Kapittel: 1-16, 18 og 19 (213 sider). ISBN: 9788205382190. Pris: ca. 690,-

 

Gjerset A. Idrettens treningslære. Oslo: Gyldendal. 2015. Kapittel: 1-3, 13-14 og 17 (235 sider) ISBN 9788205391949. Pris: ca. 685,-

 

Dette pensumet gjelder også for emnet FAE1 (aktivitetslære) 

 

Bahr R. og Mæhlum S. Idrettsskader - diagnostikk og behandling. Bergen: Fagbokforlaget. 2014. Kapittel: 1-2, 7-14 (109 sider) ISBN: 9788245012248. Pris: ca. 899,-

 

Totalt : 557 sider

Samlet sidetall/pensum

Totalt 557 sider.

Anbefalt litteratur

Tjelta LI., Enoksen E., Tønnessen E. Utholdenhtetstrening: forskning og beste praksis. Oslo: Cappelen Damm. 2013. ISBN 9788202419257.