Innhold

 • Vekst, utvilkling og aldringsprosess
 • Fysisk aktivitet og helse blant barn, unge og eldre
 • Tilrettelegging av fysisk aktivitet for ulike grupper

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten....

 • kan gjøre rede for betydningen av og hvordan fysisk aktivitet påvirker barn, unge og eldre
 • kan beskrive effekter av fysisk aktivitet knyttet kvinnehelse herunder graviditet og barsel
 • kan gjøre rede for spesielle hensyn man må ta i tilrettelegging av fysisk aktivitet knyttet til  overnevnte grupper, samt personer med ulik kulturell bakgrunn
 • kan gi eksempler på lavterskelaktiviteter

 

Ferdigheter

Studenten....

 • kan tilrettelegge for fysisk aktivitet for overnevnte grupper
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere en intervensjon med fysisk aktivitet for barn, unge eller eldre

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan vise gode holdninger i kontakt med med mennesker med ulike forutsetninger, ambisjoner og behov
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid og praktisk ferdighetstrening

Anbefalt tidsbruk

250 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelesere

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 25 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

BARN OG UNGE

Andersen LB, Riddoch C, Krielmler S, Hills AP. Physical activity and cardiovascular risk factors in children. Br J Sports Med. 2011 Sept;45(11):871-76 (5 sider). [Elektronisk tilgjengelig via bjsm: http://bjsm.bmj.com/content/bjsports/45/11/871.full.pdf ]

Berg U, Ekblom Ø. Fysisk aktivitet för barn och ungdomar [Internett]. I: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). [Stockholm]: FYSS; 2015. [S 1- 18(18 sider). Elektronisk tilgjengelig via FYSS: http://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/Rekommendationer-om-fysisk-aktivitet-f%C3%B6r-barn-och-ungdomar.pdf ]

Donnelly JE, Hillman CH, Castelli D, Etnier JL, Lee S, Tomporowski P, Lambourne K, Szabo-Reed AN. Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review. Med Sci Sports Exerc. 2016 Jun;48(6):1223-4. doi: 10.1249/MSS.0000000000000966. (26 sider) [Legges i Luvit av emneansvarlig ved studiestart]

Kolle E, Stokke JS, Hansen BH og Anderssen SA. Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge: resultater fra en kartlegging i 2011. Oslo: Helsedirektoratet; 06/2012. IS-2002. 110 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedir.: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-aktivitet-blant-6-9-og-15-aringer-i-norge-resultater-fra-en-kartlegging-i-2011 ]

Kriemler S, Meyer U, Martin E, van Sluijs EMF, Andersen LB, Martin BW. Effect of school-based interventions on physical activity and fitness in children and adolescents: a review of reviews and systematic update. Br J Sports Med. 2011 Sep;45(11)923-30 [ (5 sider). Elektronisk tilgjengelig via Pubmed central: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841814/ ]

Resaland GK, Moe VF, Aadland E, Steene-Johannessen J, Glosvik Ø, Andersen JR, Kvalheim OM, McKay HA, Anderssen SA. ASK study group, Active Smarter Kids (ASK): Rationale and design of a cluster-randomized controlled trial investigating the effect of daily physical activity on children¿s academic performance and on risk factors for lifestyle-related non-communicable diseases. BMC Public Health. 2015 Jul 28;15:709. doi: 10.1186/s12889-015-2049-y [Elektronisk tilgjengelig via BMC: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-2049-y ]

Meen HD. Fysisk aktivitet hos barn og unge i relasjon til vekst og utvikling. Tidsskr Nor Lægeforen 2000;120:2908-14 (6 sider). [Elektronisk tilgjengelig via Tidsskrift for Den norske legeforening: http://tidsskriftet.no/article/189913]

Pedersen BK, Andersen LB. Fysisk aktivitet: håndbog om forebyggelse og behandling. København: Sundhedsstyrelsen; 2011. [Kap. Fysisk aktivitet hos børn og unge; s. 62-111. Fysisk aktivitet og eldre; s. 165-200. Fysisk aktivitet og graviditet; s. 202-225. Totalt 109 s. Elektronisk ISBN: 978-87-7104-243-6. Elektronisk tilgjengelig via Sunhedsstyrelsen: https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/6B3A4AE698BC42139572C76C5854BA76.ashx ]

 

Pedersen BK, Andersen LB, Bugge A, Nielsen G, Overgaard K, Roos E, von Seelen J. Fysisk aktivitet - læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. København: Vidensråd for Forebyggelse, 2016: 1-124. [Elektronisk tilgjengelig via http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_for_forebyggelse_fysisk_aktivitet_laering_trivsel_sundhed_2016.pdf ]

HJERNESLAG

Billinger SA, Arena R, Bernhardt J, Eng JJ, Franklin BA, Johnson CM et al. Physical Activity and Exercise Recommendations for Stroke Survivors: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke [elektronisk publisert]. 2014 Mai;2014:45:2532-2553 (22 sider) doi: 10.1161/str.0000000000000022.[ Elektronisk tilgjengelig via ahajournals.org: http://stroke.ahajournals.org/content/45/8/2532.long ]

Grimby G, Willén C, Sunnerhagen KS. Stroke [Internett]. I: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). [Stockholm]: FYSS; 2015. [s. 1-10 (10 sider). Elektronisk tilgjengelig via FYSS: [http://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/Stroke-1.pdf   ]

GRAVIDITET OG BARSEL

ACOG Committee Opinion No. 650: Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period. Obstet Gynecol. 2015 Dec;126(6):e135-42. doi: 10.1097/AOG.0000000000001214. [Elektronisk tilgang via helsebiblioteket.no: http://ovidsp.uk.ovid.com.proxy.helsebiblioteket.no/sp-3.24.0a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8cc073476c0173649e5836da884d945eb0b0176c0e50bf6865e3644975a9eb67836f468fc321ed1e02cd33bab49fd6f3a7cd7e053c31d06d40171ae2bdd107a5df4ca381c2244674795c56953ddd47dc7df5cb3f3957cf906b7db85fd73a533c18657a405dca47304d2a82253abad495e25428ba2352214ed28d155ef37b18a61d7b410f20df6a040fe81740f0c56f6fda464d72b5c3e47743490fc677af03310751345b46cd3d214e59de50c9527793f58bc63808a386bbe4cc793d0b7c25c95e50249e9a70d9aec0661c7e18cfe5f5deeb84c0dfef72617982f00ca18ced442758df20b71e93acaaf2819541f383eba2 ]

Haakstad LA, Bø K. Effect of regular exercise on prevention of excessive weight gain in pregnancy: A randomised controlled trial. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2011 Apr;16(2):116-125. 9 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Norges idrettshøyskoles arkiv: https://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/170859 ]

Josefsson A, Haakstad LA  Bø K. Rekommendationer om fysisk aktivitet vid graviditet. I: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). [Stockholm]: FYSS; 2015. [s. 1-13 (7 sider). Elektronisk tilgjengelig via FYSS; http://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/FYSS-kapitel_FA_vid_graviditet.pdf ]

Olson D, Sikka RS, Hayman J, Novak M, Stavig, C. Exercise in pregnancy. Curr Sports Med Rep. 2009 Jun;8(3):147-153. 6 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=4533d7a4-b75b-479c-af2a-ba8286fb7e1c%40sessionmgr112&vid=0&hid=116&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=40100133&db=s3h ]

ELDRE

Lexell J, Frändin K, Helbostad JL. Fysisk aktivitet for eldre. I: Bahr R, red. Aktivitetshåndboken: fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet; [2009]. s. 62-71 (9 sider). IS-1592. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling ]

Lohne-Seiler H, Tortveit MK. Viktigheten av fysisk aktivitet og trening blant eldre. Norsk Epidemiologi 2012;22(2):165-174 (9 sider) [E-versjon tilgjengelig via UiAs åpne arkiv: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/139068 ]

Raastad T. Styrketrening og aldring. I: Raastad T, Paulsen G, Refsnes PE, Rønnestad BR, Wisnes AR. Styrketrening: i teori og praksis. Oslo: Gyldendal undervisning; 2010. [s. 175-183, 8 s. ISBN: 9788205382190.  Pris ca. 690,-]

MINORITETER

Andersen E, Burton NW and Anderssen SA. Physical activity levels six months after a randomised controlled physical activity intervention for Pakistani immigrant men living in Norway. Int J Behav Nutr Phys Act. 2012;9:47  (10 sider). [Elektronisk tilgjengelig gjennom google scholar: https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/1479-5868-9-47 ]

Jenum AK, Holme I, Graff-Iversen S, Birkeland KI. Ethnicity and sex are strong determinants of diabetes in an urban Western society: implications for prevention. Diabetologia. 2005;48:435-439. doi: 10.1007/s00125-005-1668-8. (5 sider). [Elektronisk tilgjengelig gjennom springer: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-005-1668-8 ]

Kumar BN, Selmer R, Lindman AS, Tverdal A, Falster K, Meyer HE. Ethnic differences in SCORE cardiovascular risk in Oslo, Norway. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009;16:229-234. doi: 10.1097/HJR.0b013e3283294b07. (5 sider).  [Elektronisk tilgjengelig via Biblioteket: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1097/HJR.0b013e3283294b07 ]

Samlet sidetall/pensum

510 sider