Innhold

 • Rutiner, lover og etiske regler for behandling av pasientdata
 • Teoretisk og praktisk gjennomgang av ulike metoder brukt innen helsekartlegging
 • Praktisk trening på medstudenter i et relevant utvalg av  helsekartleggingsmetoder
 • Planlegging og gjennomføring av helseprofiltester på et utvalg mennesker med ulik kjønn, alder og fysisk form
 • Bearbeidelse og presentasjon av data i rapportform
 • To ukers relevant arbeidspraksis i privat eller offentlig sektor

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for ulike metoder, inkludert metodens styrker og svakheter, som kan brukes for å kartlegge og evaluere aktivitetsnivå, fysisk form og generell helse
 • kjenner til gjeldende lovverk

Ferdigheter

Studenten...

 • utviser gode praktiske ferdigheter knyttet til å gjennomføre et utvalg av målemetoder gjennom praktisk labarbeid
 • utviser gode praktiske ferdigheter knyttet til analyse og presentasjon av data knyttet til utvalget av målemetoder
 • kan gjennomføre en helseprofilvurdering med påfølgende veiledning

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • utviser gode etiske holdninger knyttet til behandling av "pasienter" og tilknyttet data/informasjon og lovverk
 • er i stand til å reflektere over egen rolle i folkehelsearbeidet

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening på lab og prosjektoppgave.

Praksis: 2 uker ekstern praksis (privat eller offentlig sektor).

Anbefalt tidsbruk

275 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt  

Pensumlitteratur

Cooper CB, Storer TW. Exercise testing and interpretation: a practical approach. Cambridge: Cambridge University Press; 2001. 265 s. ISBN: 9780521648424

Strath SJ, Kaminsky LA, Ainsworth BE, Ekelund U, Freedson PS, Gary RA et al. Guide to the Assessment of Physical Activity: Clinical and Research Applications: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2013 Nov 12;128(20):2259-79. 21 s. [Tilgang fra: http://circ.ahajournals.org/content/128/20/2259.long ]

Suni J, Husu P, Rinne M. Fitness for Health: The ALPHA-FIT Test Battery for Adults Aged 18-69. Tester's manual. Brussel; Tampere: European Union; UKK Institute for Health Promotion Research; [2010]. 29 s.[ Tilgang fra: http://www.ukkinstituutti.fi/en/alpha ]

Samlet sidetall/pensum

Totalt antall sider pensum: 366 sider.