Innhold

 • Fysisk aktivitet i forebygging, behandling og rehabilitering av nevnte livsstilssykdommer:
  • muskel- og skjelettsykdommer
  • lungelidelser (asma og KOLS)
  • hjerte- og karsykdommer
  • metabolske lidelser (metabolsk syndrom, diabetes og overvekt/fedme)
  • psykiske lidelser/mental helse
  • spiseforstyrrelser
  • kreft
 • Valg av treningsmetoder, type aktivitet og dosering for økt helsegevinst.
 • Planlegging, implementering og evaluering av tiltak for fysisk aktivitet
 • Hjerte-lungeredning

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan...

 • gjøre rede for hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebygging, behandling og rehabilitering av våre mest utbredte livsstilssykdommer
 • gjøre rede for treningsmetoder, aktivitetstyper og dosering av aktivitet til de aktuelle sykdommene med henvisning til sentrale epidemiologiske og eksperimentelle studier

 

Ferdigheter

Kandidaten kan...

 • planlegge og tilrettelegge fysisk aktivitet for ovennevnte livsstilssykdommer
 • utarbeide treningsprogrammer der en begrunner valg av treningsmetoder, aktivitetstyper og dosering av aktivitet ift til de aktuelle sykdommene med henvisning til sentrale epidemiologiske og eksperimentelle studier
 • praktisere hjerte- og lungeredning

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan...

 • formidle kunnskap om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebygging, behandling og rehabilitering av våre mest utbredte livsstilssykdommer

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Plenumsforelesninger

Praktisk undervisning

Gruppeoppgaver

Anbefalt tidsbruk

275 timer

Arbeidslivstilknytning

Nei

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

American College of Sports Medicine and American Diabetes Association. (2010). Joint position statement, exercise and type 2 diabetes. Medicine and Science in Sports and Exercise, 42(12), 2282-2303. [Elektronisk tilgjengelig: http://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2010/12000/Exercise_and_Type_2_Diabetes__American_College_of.18.aspx ]

 

Anderssen SA. 2007. Trening nytter! Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. Allergi i praksis 2/2007. [Elektronisk tilgjengelig via Naaf: http://www.naaf.no/Documents/Allergi%20i%20Praksis/AiP2_07_Trening_nytter.pdf ]

 

Bratland-Sanda, S. (2011). Spiseforstyrrelser i treningssenterbransjen: En veileder fra Rådgivning om spiseforstyrrelser. Bergen: ROS (37 sider) [Bestilles fra nettros.no ]

 

Carlsen, K. H., Anderson, S. D., Bjermer, L., Bonini, S., Brusasco, V., Canonica, W., et al. (2008). Exercise-induced asthma, respiratory and allergic disorders in elite athletes: Epidemiology, mechanisms and diagnosis: Part I of the report from the Joint Task Force of the European Respiratory Society (ERS) and the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) in cooperation with GA2LEN. Allergy, 63(4), 387-403. [Elektronsik tilgjengelig via Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1398-9995.2008.01662.x/full ]

 

Donnelly, J. E., Blair, S. N., Jakicic, J. M., Manore, M. M., Rankin, J. W., Smith, B. K. et al. (2009). American College of Sports Medicine Position Stand: Appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults. Medicine and Science in Sports and Exercise, 41, 459-471. [Tilgjengelig med brukernavn og passord fra Helsebiblioteket (Ovid): http://ovidsp.uk.ovid.com.proxy.helsebiblioteket.no/sp-3.22.1b/ovidweb.cgi?&S=FJKEPDNPDLHFBPGLFNHKEDEGFOHAAA00&Link+Set=S.sh.44%7c1%7csl_10 ]

 

Eumusc.net. (u. å.). Musculoskeletal Health in Europe: Summary report. [Lesedato 24. oktober 2016 fra: http://www.eumusc.net/myUploadData/files/Musculoskeletal%20Health%20in%20Europe%20Report%20Summary%20KE%20WIP.pdf ]

 

Hagen, K. B., Dagfinrud, H., Moe, R. H., Østerås, N., Kjeken, I., Grotle, M. & Smedslund, G. (2012). Exercise therapy for bone and muscle health: An overview of systematic reviews. BMC Medicine, 10, 167. doi: 10.1186/1741-7015-10-167. [Elektronisk tilgjengelig via Springer: http://download.springer.com/static/pdf/79/art%253A10.1186%252F1741-7015-10-167.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Fbmcmedicine.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2F1741-7015-10-167&token2=exp=1477315218~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F79%2Fart%25253A10.1186%25252F1741-7015-10-167.pdf*~hmac=a6266fd3152f0051de3781983e76fc5b728247b338c141c8f886386cef37e0eb ]

 

Haskell, W. L., Lee, I.-M., Pate, R. R., Powell, K. E., Blair, S. N., Franklin, B. A. et al. (2007). Physical activity and public health: Updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation, 115, 1081-1093. [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://circ.ahajournals.org/content/circulationaha/early/2007/08/01/CIRCULATIONAHA.107.185649.full.pdf ]

 

Helsedirektoratet (2009). Diabetes: Forebygging, diagnostikk og behandling. Oslo: Helsedirektoratet. [Elektronisk tilgjengelig via Helsebiblioteket: http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/forside?hideme=true ]

 

Helsedirektoratet (2010). Forebygging, utredning, og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge: Nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten. (Nasjonale faglige retningslinjer / Helsedirektoratet). Oslo: Helsedirektoratet. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/389/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge.pdf ]

 

Helsedirektoratet/ Bahr R. (red.) (2009). Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Rapport IS-1592. Kap 16-18, 21-29, 31,34,35,37,41,43 og 44. Pris: ca.249,- [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling ]

 

Hjalmarsen, A. (2007). Rehabilitering av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom. Tidsskr Nor Laegeforen 127 (5):609-12. [Tilgjengelig fra Tidsskrift for den Norske legeforening: http://tidsskriftet.no/2007/03/tema-rehabilitering/rehabilitering-av-pasienter-med-kronisk-obstruktiv-lungesykdom ]

 

Jones, L. W., Peppercorn, J., Scott, J. M. & Battaglini, C. (2012). Exercise therapy in the management of solid tumors. Current Treatment Optinons in Oncology, 11(1-2), 45-58. [Elektronisk tilgjengelig via Ovid via Helsebiblioteket: http://ovidsp.uk.ovid.com.proxy.helsebiblioteket.no/sp-3.22.1b/ovidweb.cgi?&S=OIHLPDKPPOHFBPKCFNHKDDEGIJGHAA00&Link+Set=S.sh.49%7c1%7csl_10 ]

 

Jones, L. W., Liang, Y., Pituskin, E., Battaglini, C. L., Scott, J. M., Hornsby, W. E. & Haykowsky, M. (2011). Effect of exercise on peak oxygen consumption in patients with cancer: A meta-analysis. The Oncologist, 16(1), 112-120. [Elektronisk tilgjengelig via PubMed via Helsebiblioteket: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228052/ ]

 

Klarlund Pedersen B og Andersen LB. 2011. Fysisk aktivitet: håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhetsstyrelsen. Elektronisk ISBN: 978-87-7104-330-3. [Elektronisk tilgjengelig via Oria: http://www.sst.dk/~/media/4B718E4512FC460F9E86648E980E58FD.ashx ]

 

Martinsen, E. W. 2000. Fysisk aktivitet for sinnets helse. Tidsskr Nor Lægeforen, (120)25:3054-3056. [Tilgjengelig elektronisk fra Tidsskrift for den Norske legeforening: http://tidsskriftet.no/2000/10/tema-fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet-sinnets-helse ]

 

Moe, T. & Moser, T. (2004). Kap 16. Motivasjon. Martinsen, E. W. "Kropp og sinn ¿ Fysisk aktivitet og psykisk helse", s. 143-154. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245012033. Pris: ca. 469,-

 

Pedersen, B. K. & Saltin, B. 2006. Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease, Scand J Med Sci Sports 16 (1):3-63. [Tilgjengelig fra biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=19554129&site=ehost-live&scope=site ]

 

Pedersen, J.I, Hjartåker, A. og Anderssen S.A. (2009). Kosthold og helse: Helseproblemer knytet til velstandskostholdet. I: Pedersen, Hjartåker og Anderssen. Grunnleggende ernæringslære. (s. 316-338). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Pris: ca. 689,-

 

Schmitz, K. H., Courneya, K. S., Matthews, C., Denmark-Wahnefried, W., Galväo, D. A., Pinto, B. M., Irwin, M. L. et al. (2010). American College of Sports Medicine Roundtable on exercise guidelines for cancer survivors. Medicine and Science in Sports and Exercise, 42(7), 1409-1426.

 

Schwab, P. & Scalapino, K. (2011). Exercise for bone health: Rationale and prescription. Current Opinion in Rheumatology, 23, 137-141. [Tilgjengelig via Ovid via Helsebiblioteket: http://ovidsp.uk.ovid.com.proxy.helsebiblioteket.no/sp-3.22.1b/ovidweb.cgi?&S=OIHLPDKPPOHFBPKCFNHKDDEGIJGHAA00&Link+Set=S.sh.42%7c1%7csl_10 ]

 

Stensrud, T. (2005). Fysisk aktivitet og trening for barn og unge med astma. Fysioterapeuten 6: 32-35. [Elektronisk tilgjengelig via Fysioterapeuten sitt arkiv: http://fysioterapeuten.no/Tidsskrifter/2005 ]

 

Sundgot-Borgen J. & Bratland-Sanda, S. (2012). Elite athletes. In: J. Alexander & J. Treasure (Eds.), A collaborative approach to eating disorders. London: Routledge (22 sider) ISBN: 9780415581462. Pris: ca. 369,-

 

Swift, D.l ., Lavie, C. J., Johannsen, N. M., Arena, R., Earnes, C. P., O´Keefe, J. H., Milani, R .V. et al. (2013). Physical activity, cardiorespiratory fitness and exercise training in primary and secondary prevention. Circulation Journal, 77(2), 281-292. [Elektronisk tilgjengelig via Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Conrad_Earnest/publication/234160863_Physical_Activity_Cardiorespiratory_Fitness_and_Exercise_Training_in_Primary_and_Secondary_Coronary_Prevention/links/0a85e53b3ffd139a62000000.pdf ]

 

Thune, I. & Smeland, S. (2000). Kan fysisk aktivitet forebygge kreft? Tidsskr Nor Lægeforen. 120:3296-3301. [Tilgjenglig fra Tidsskrift for den Norske legeforening: http://tidsskriftet.no/2000/11/tema-fysisk-aktivitet/kan-fysisk-aktivitet-forebygge-kreft ]

 

Thorogood, A., Mottillo, S., Shimony, A., Filion, K.B., Joseph, L., Genest, J., Pilote, L. et al. (2011). Isolated aerobic exercise and weight loss: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. The American Journal of Medicine, 124(8), 747-755. [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://www.elementssystem.com/pdfs/thorogood_%20metaanalysis_aerobic_exercise_ajm_2011.pdf ]

 

Torstveit, M. K. (2002). Kan unge kvinner trene seg til et sterkere skjelett? Tidsskrift for den Norske Legeforening, 122, 2112-2115. [Elektronisk tilgjengelig via Tidsskrift for den norske legeforening: http://tidsskriftet.no/2002/09/aktuelt-problem/kan-unge-kvinner-trene-seg-til-et-sterkere-skjelett ]

 

Umpierre, D., Ribeiro, A. B., Schaan, B. D. & Riberio, J. P. (2013). Volume of supervised exercise training impacts glycaemic control in patients with type 2 diabetes: a systematic review with meta-regression analysis. Diabetologia, 56(2), 242-251. [Elektronisk tilgjengelig via Ovid via Helsebiblioteket: http://search.proquest.com.proxy.helsebiblioteket.no/docview/1492102875?accountid=172203 ]

 

Umpierre, D., Ribeiro, A. B., Kramer, C. K., Leitäo, C. B., Zucatti, A. T., Azevedo, M. J., Gross, J.L. et al. (2011). Physical activity advice only or structured exercise training and association with HbA1c levels in type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. JAMA, 305(17), 1790-1799. [Elektronisk tilgjengelig via The Jama Network: http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/899553 ]

 

Williams, M. A., Haskell, W. L., Ades, P. A., Amsterdam, E. A., Bittner, V., Franklin, B. A. et al. (2007). Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease: 2007 update: A scientific statement from the American Heast Association Council on clinical cardiology and council on nutrition, physical activity, and metabolism. Circulation, 116, 572-84. [Elektronisk tilgjengelig fra Ovid via Helsebiblioteket: http://ovidsp.uk.ovid.com.proxy.helsebiblioteket.no/sp-3.22.1b/ovidweb.cgi?WebLinkFrameset=1&S=HODAPDPPIHHFBPLDFNHKFFOFHPDKAA00&returnUrl=ovidweb.cgi%3f%26Titles%3dS.sh.21%257c1%257c10%26FORMAT%3dtitle%26FIELDS%3dTITLES%26S%3dHODAPDPPIHHFBPLDFNHKFFOFHPDKAA00&directlink=http%3a%2f%2fovidsp.uk.ovid.com%2fovftpdfs%2fPDHFFNOFFFLDIH00%2ffs046%2fovft%2flive%2fgv023%2f00003017%2f00003017-200707310-00017.pdf&filename=Resistance+Exercise+in+Individuals+With+and+Without+Cardiovascular+Disease%3a+2007+Update%3a+A+Scientific+Statement+From+the+American+Heart+Association+Council+on+Clinical+Cardiology+and+Council+on+Nutrition%2c+Physical+Activity%2c+and+Metabolism.&navigation_links=NavLinks.S.sh.21.1&PDFIdLinkField=%2ffs046%2fovft%2flive%2fgv023%2f00003017%2f00003017-200707310-00017&link_from=S.sh.21%7c1&pdf_key=B&pdf_index=S.sh.21&D=pmez ]

 

Wise, F. M.  (2010). Coronary heart disease: The benefits of exercise. Australian family physician, 39(3), 129-133. [Tilgjengelig via biblioteket (ProQuest): http://search.proquest.com.proxy.helsebiblioteket.no/docview/216265172?accountid=172203 ]

Samlet sidetall/pensum

Totalt: 416 sider

Anbefalt litteratur

.