Innhold

Innhold

 • helsedeterminanter (levekår, miljøpåvirkninger, livsstil og psykososiale faktorer) 
 • helhetlig helseperspektiv 
 • menneskesyn, verdigrunnlag og etikk i folkehelsearbeid 
 • sosial ulikhet i helse og utfordringer relatert til etnisitet, kjønn og alder 
 • grunnleggende begreper og historie i helsefremmende og forebyggende arbeid 
 • strategier og modeller i helsefremmende og forebyggende arbeid 
 • arenaer og aktører innen folkehelsearbeid 
 • folkehelsearbeid i et globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv 

Læringsutbytte

Kunnskap 

kandidaten kan...

 • kan gjøre rede for betydningen av viktige begreper i helsefremmende arbeid (inkludert helse, folkehelse, sykdom, forebygging, helsefremmende arbeid, sosial likhet, empowerment) 
 • kan gjøre rede for den historiske utviklinga av helsefremmende arbeid og ideologi 
 • kan gjøre rede for sentrale teorier og modeller som kan være med på å forklare helse og livskvalitet, helseadferd og livsstil og sosiale ulikheter i helse i ulike grupper i befolkninga 
 • kjenner til sentrale folkehelsepolitiske stortingsmeldinger 
 • har kjennskap til ulike arenaer for folkehelsearbeid
 • kan gjøre rede for folkehelsearbeid som et profesjons- og sektoroverskridende fagfelt 
 • kan beskrive de viktigste skalaene og instrumentene for å kartlegge befolkningens helsetilstand 
 • kan gjøre reder for folkehelsearbeid i et globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv 

 

Ferdigheter 

Kandidaten...

 • kan identifisere aktuelle arenaer for tverrfaglig samarbeid i det helsefremmende arbeidet 
 • kan anvende strategier og modeller innen helsefremmende arbeid med målsetning om å løse aktuelle folkehelseutfordringer 
 • kan søke opp, vurderer og henviser til informasjon og fagstoff 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten...

 • kan tilegne seg og anvende sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig 
 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til folkehelse 
 • kan reflektere rundt den enkeltes rett til å velge helseatferd

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Læringsaktiviteter

Plenumsforelesninger

Feltbesøk i grupper

Caser/studentoppgaver

Anbefalt tidsbruk

280 timer

Arbeidslivstilknytning

Ekskursjoner og feltbesøk

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav
Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen
Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)
Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Mæland JG, Elstad JI, Næss Ø, Westin S, red. Sosial epidemiologi: sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Oslo: Gyldendal akademisk; 2009. 340 s. ISBN 9788205392687. Pris: ca. 679,- 

 

Sletteland N, Donovan RM. Helsefremmende lokalsamfunn. Oslo: Gyldendal; 2012. Kap. 7-14. 160 sider. ISBN 9788205410688. Pris: ca. 389,- 

 

Mæland JG. Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2010. kap. 3-18. 180 sider. ISBN 9788215016085. Pris: ca. 459,- 

 

Fugelli P. Nokpunktet: essays om helse og verdighet. Oslo: Universitetsforlaget; 2010. 194 s. ISBN 9788215017532. Pris: ca. 199,- 

 

Nasjonalt folkehelseinstitutt. Folkehelserapport 2014: Helsetilstanden i Norge. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2014. Rapport 2014:4. [Elektronisk tilgjengelig via Folkehelseinstituttet:http://www.fhi.no/dokumenter/4313e1cf39.pdf]

 

Andrews T. Det utvidede helsebegrepet: begrepsmessig forvirrende og praktisk uhåndterlig. Tidsskr Nor Lægeforen.1998;3312-15 [Legges ut på Luvit ved studiestart]

 

Sørensen M, Graff-Iversen S. Hvordan stimulere til helsefremmende atferd? Tidsskr Nor Lægeforen. 2001; 121;(6):720-4. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/279435.]

 

Fugelli P, Ingstad B. Helse: slik folk ser det. Tidsskr Nor Lægeforen. 2001; 21:3600-4 (5 sider). [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/463825.]

 

Stene-Larsen G. 1880-2005: Fra fattigdomssykdommer til overflodslidelser. Tidsskr Nor Lægeforen. 2006 ;126: 38-43 (6 sider). [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/1316569]

 

Helse- og omsorgsdepartementet. Folkehelsemeldingen: god helse - felles ansvar. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2013. St.Meld. nr. 34 (2012-2013). [Kap 1.6, 3.4, 5.3, 7.1. 27 sider]. [Elektronisk tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-34-20122013/id723818/]

 

Helse- og omsorgsdepartementet. Samhandlingsreformen: rett behandling - på rett sted - til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.; 2009. St.Meld. nr. 47 (2008-2009) [Kap: 7. 8 sider]. [Elektronisk tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/]

Samlet sidetall/pensum

Total 929 sider

Anbefalt litteratur

Helse- og omsorgsdepartementet. NCD-strategi 2013-2017: for forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft. [Oslo]: Helse- og omsorgsdepartementet; [2013]. 24 s. [Elektronisk tilgjengelig:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ncd-strategi/id735195/]

 

Helsedirektoratet. Fysisk aktivitet blant barn og ungdom: kortversjon. Oslo: Helsedirektoratet; 2008. 7 s. [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/Sider/Fysisk-aktivitet-blant-barn-og-ungdom-%E2%80%93-Resultater-fra-en-kartlegging-av-9--og-15-%C3%A5ringer.aspx]

 

Helsedirektoratet. Fysisk aktivitet blant voksne og eldre: kortversjon. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. 7 s. [Elektronisk tilgjengelig: http://docplayer.no/418551-Fysisk-aktivitet-blant-voksne-og-eldre-kortversjon.html]

 

Helsedirektoratet. God oversikt - en forutsetning for god folkehelse: en veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Oslo: Helsedirektoratet: 2013. 50 s. IS-nr.: IS-2110. [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/god-oversikt-en-forutsetning-for-god-folkehelse]

 

Ommundsen Y, Aadland AA. Fysisk inaktive voksne i Norge: Hvem er inaktive - og hva motiverer til økt fysisk aktivitet? Kortversjon. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. 7 s. Sampublikasjon av Helsedirektoratet, Kreftforeningen og Norges Bedriftsforbund. IS-nr: IS-1740 [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-inaktive-voksne-i-norge-hvem-er-inaktive-og-hva-motiverer-til-okt-fysisk-aktivitet]

 

Ommundsen Y, Samdal O. Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom: en systematisk litteraturgjennomgang med utgangspunkt i oversiktsstudier og et utvalg nyere enkeltstudier. Oslo: Helsedirektoratet; 2008. 58 s. IS-nr.: IS-1551. [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/tiltak-for-okt-fysisk-aktivitet-blant-barn-og-unge].