Innhold

 • Helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæring i tilknytning til
  • Metabolsk syndrom
  • Hjerte- og karsykdom
  • Diabetes
  • Bensykdom
  • KOLS
  • Kreft
  • Tannhelse
  • Psykisk helse
 • Vurdering av dietter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for diagnostikk, klassifisering/definisjoner, forekomst, risikofaktorer, forløp, forebygging og behandling av overvekt/fedme/insulinresistens, metabolsk syndrom, hyperlipidemi, hypertensjon, diabetes, kardiovaskulære sykdommer og bensykdom (rakitt, osteomalaci og osteoporose)
 • kan skissere ulike ernæringsrelaterte utfordringer knyttet til KOLS og relevante tiltak for å fremme ernæringsstatus
 • kan redegjøre for kosthold og generelle livsstilsfaktorer som påvirker risiko for kreftsykdom
 • kjenner til ulike behandlingsformer ved kreftsykdom og de vanligste ernæringsrelaterte symptomer som følge av denne behandlingen
 • kan skissere hvorfor ernæringstiltak bør være en del av kreftbehandling
 • kjenner til forekomst, risikofaktorer, forebygging og behandling/lindring av karies, tannerosjon, periodontale sykdommer og orale slimhinnelidelser
 • kan beskrive sammenhengen mellom psykisk helse, ernæring og fysisk aktivitet

Ferdigheter

Studenten

 • kan gi generell helsefremmende og sykdomsforebyggende kostveiledning ved overnevnte tilstander/sykdommer
 • kan vurdere de vanligste trenddiettene basert på generell fagkunnskap og vitenskapelig dokumentasjon
 • kan henvise til og gi en vurdering av fagstoff om ernæring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere og utveksle synspunkter om ernæring i en tverrfaglig sammensatt gruppe

Emnet inngår i

Bachelorgrad i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening; studentpresentasjon i gruppe, introduksjon til studentklinikk.

Plenumsforelesning: 50 timer

Praktisk undervisning: 7 timer

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Arbeidslivstilknytning

Ikke aktuelt

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Gandy J, red. Manual of Dietetic Practice. 5. utg. Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd.; 2014. ISBN: 9780470656228. Kap. 7.1, 7.2, 7.9.1, 7.10.3, 7.12, 7.14, 7.15. ca 152 sider. Pris ca. 999,-

 

Gögebakan O, Kohl A, Osterhoff MA, van Baak MA, Jebb SA, Papadaki A,  et.al. . Effects of weight loss and long-term weight maintenance with diets varying in protein and glycemic index on cardiovascular risk factors: the diet, obesity, and genes (DiOGenes) study: a randomized, controlled trial. Circulation. 2011 Dec 20;124(25):2829-38. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig med brukernavn og passord via Cinahl i helsebiblioteket: http://search.ebscohost.com.proxy.helsebiblioteket.no/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=108153484&site=ehost-live ]

 

Helsedirektoratet. Diabetes: forebygging, diagnostikk og behandling: Nasjonale faglige retningslinjer. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1674. Kap 1 til 5, 10 og 11. Totalt 77 s. [Elektronisk tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/forside;jsessionid=5800EC9D62AC07ABE922263B441A048D?hideme=true ]

 

Helsedirektoratet. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet; 2011.  IS-1881. Kap. 19-25. Totalt 34 s. [Elektronisk tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag ]

 

Larsen TM, Dalskov SM, vanBaak M, Jebb SA, Papadaki A, Pfeiffer AF et.al. Diets with High or Low Protein Content and Glycemic Index for Weight-Loss Maintenance. N Engl J Med 2010; 363 (22): 2102-2113. 12 s. [Elektronisk tilgjengelig med brukernavn og passord via Cinahl i helsebiblioteket: http://search.ebscohost.com.proxy.helsebiblioteket.no/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=104953006&site=ehost-live ].

 

Mahan LK, Raymond JL. Krauses Food & the Nutrition Care Process. 14. utg. St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders; 2017. 1152 s. ISBN: 9780323340755 Kap. 24, 25, 30, 33, 34, 36. ca 163 sider. Pris ca. 1219,-

 

Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y, Shahar DR, Witkow S, Greenberg I, et. al. Dietary Intervention Randomized Controlled Trial (DIRECT) Group. Weight loss with a low-carbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med. 2008 Jul 17;359(3):229-41. 12 s. [Elektronisk tilgjengelig med brukernavn og passord via Cinahl i helsebiblioteket: http://search.ebscohost.com.proxy.helsebiblioteket.no/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=105785954&site=ehost-live ]

 

Stupar D. Ernæring og psykisk helse: hva sier forskningen? Norsk tidsskrift for ernæring. 2012;(2):22-27. 6 s. [Elektronisk tilgjengelig fra: http://www.ntfe.no/utgaver/11-nr-2-2012/23-ernaering-og-psykisk-helse ]

 

Digitalt kompendium i emne ERN 261 legges ut på LUVIT av emneansvarlig og inneholder:

Geissler C, Powers H, red. Human Nutrition. 12. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2011. 778 s. ISBN: 9780702031182. Kap 19 (383-400), 21 (425-439), 22 (441-456), 24 (473-490), 25 (491-507). Ca 79 sider.

Samlet sidetall/pensum

Totalt sider: ca 550

Anbefalt litteratur

Helsedirektoratet. Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd. Oslo: Sosial og helsedirektoratet; 2005. IS-1322. [Legges på Luvit av emneansvarlig]

 

Helsedirektoratet. Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-1972. [Tilgang fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten ]

 

Ross BM, Seguin J, Sieswerda LE. Omega-3 fatty acids as treatments for mental illness: which disorder and which fatty acid? Lipids in Health and Disease 2007; 6:21. 19 s. [Elektronisk tilgjengelig med brukernavn og passord via pubmed i helsebiblioteket: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2071911/ ]