Innhold

Kostholdsveilederens rolle i

 • kommunen
 • bedriftshelsetjenesten
 • frisklivssentraler

Undervisning, kurs og formidling av ernæringskunnskap

Hvordan drive egen praksis

Samarbeid med andre yrkesgrupper

Praksis

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har innsikt i lov om helsepersonell, lov om alternativ behandling, etikk og taushetsplikt
 • kjenner til relevante yrkesgrupper innen helsevesenet
 • kan gjøre rede for hva som menes med autorisert helsepersonell
 • kjenner til kliniske ernæringsfysiologers arbeidsoppgaver og ansvar
 • kan gjøre rede for egnede arbeidsoppgaver for kandidater med bachelorgrad i ernæring
 • kjenner til hvordan man starter opp og driver egen praksis
 • kan drøfte hvilken rolle media kan spille i utviklingen av individers forhold til ernæring
 • kjenner til gjeldende lovverk

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gi råd om og iverksette tilpassede helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæringsrettede tiltak blant individer og grupper
 • kan monitorere, evaluere og dokumentere kostholdsveiledning
 • kan kommunisere og arbeide tverrfaglig med andre yrkesgrupper
 • kan anvende grunnleggende kommunikasjonsteknikker i formidling av ernæringsrelatert kunnskap
 • kan henvise til og gi en vurdering av fagstoff om ernæring

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å gi kostveiledning i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • er i stand til å gi helsefremmende og sykdomsforebyggende kostveiledning i ulike livsfaser, samt ved risiko for livsstilssykdom og feil-/underernæring, både til individer og grupper
 • kan sette realistiske mål og vise empati
 • kan diskutere og utveksle synspunkter om ernæring i en tverrfaglig sammensatt gruppe

Emnet inngår i

Bachelorgrad i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening; praksis og arbeid ved studentklinikk.

Anbefalt tidsbruk

250 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil møte klienter utenfra som del av praksis i intern studentklinikk. Ekstern praksis ved relevant praksissted.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 30 minutter forberedelsestid, 60 minutter eksaminering

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

*Gandy J, red. Manual of Dietetic Practice. 5. utg. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.; 2014. 70 s. Section 1 og 2. ISBN: 9780470656228.

*Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. Krauses Food & the Nutrition Care Process. 13. utg. St. Louis: Elsevier Saunders; 2012. 80 s. ISBN: 9781437722338. Kap 11, 12, 14, 15.

Helsedirektoratet. Kosthåndboken:veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. 280 s. IS-1972 [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten]

Christensen V, Røstadsand G, Skui H, Steig K, red. Helsepersonelloven med kommentarer: Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helspersonell m.v. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. 169 s. Rundskriv IS-8/2012 [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsepersonelloven-med-kommentarer]

Helse og omsorgsdepartementet. Lov om alternativ behandling av sykdom mv. [Elektronisk tilgjengelig: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64]

Helsedirektoratet. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer: Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter. Oslo: Helsedirektoratet;2015. 132 s. Rundskriv IS-8/2015. [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer]

Helse- og omsorgsdepartementet. Samhandlingsreformen: Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2009. 149 s.St. meld. 47 (2008-2009). [Elektronisk tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/]

Helse- og omsorgsdepartementet. Fremtidens primærhelsetjeneste: nærhet og helhet.Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon; 2015. 162 s. Meld. St. 26 (2014-2015). [Elektronisk tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/]  

Dette er et praktisk klinisk kurs der studentene vil fordype seg i litteratur avhengig av hvilke klienter de skal gi kostveiledning. De oppgitte antall sidene reflekterer derfor kun de som alle må lese, i tillegg vil den enkelte student lese mer tilpasset egen praksis.

Samlet sidetall/pensum

Ca 1100 sider

Anbefalt litteratur

Studentene vil måtte finne frem til relevant litteratur basert på de problemstillingene som møter dem i praksis.