Innhold

 • Vurdering av ernæringsstatus og næringsstoffbehov
 • Under- og overernæring
 • Spiseforstyrrelser
 • Matallergi og intoleranser
 • Gastrointestinale sykdommer
 • Igangsetting, gjennomføring og oppfølging av ernæringstiltak

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for ulike metoder for vurdering av ernæringsstatus
 • kan gjøre rede for hvordan sykdom og alderdom kan påvirke ernæringsstatus samt kliniske tegn på ernæringsmangler
 • kjenner til prinsippene for å kunne gjennomføre kostveiledning (kostanamnese, vurdering, rådgiving).
 • kan gjøre rede for tiltak for å forebygge, lindre og behandle over-/feil-/underernæring
 • kan gjøre rede for ulike ernæringsproblemer og egnet kost relatert til sykdommer i mage-tarm kanalen
 • kjenner til diagnostikk, klassifisering/definisjoner, forekomst, risikofaktorer, forløp, forebygging og behandling av ulike typer spiseforstyrrelser
 • kan gjøre rede for mekanismene bak utviklingen av allergi og ikke-allergisk overfølsomhet, samt inndeling, forekomst, symptomatologi, utredning, diagnostikk og behandling av vanlige matreaksjoner
 • kan henvise til og gi en vurdering av fagstoff om ernæring
 • har innsikt i lov om helsepersonell, etikk og taushetsplikt
 • kan gjøre rede for hvilke yrkesgrupper som driver
 • kan gi helserådgivning

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere ernæringsstatus
 • kan beskrive og anvende de mest brukte verktøy for ernæringsscreening 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere og utveksle synspunkter om ernæring i en tverrfaglig sammensatt gruppe

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening; studentpresentasjon i gruppe, gjennomføre ernæringsscreening og vurdere ernæringsstatus hos ulike grupper.

Plenumsforelesning: 50 timer

Praktisk ferdighetstrening: 6 timer

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Gandy J, red. Manual of Dietetic Practice. 5. utg. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.; 2014. 998 s. ISBN: 9780470656228. Section 2, samt Kap. 6.2, 6.3, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.8, 7.4.10, 7.4.11, 7.10.1, 7.11.2, 7.13. Totalt ca. 144 s. Pris ca. 999,-

 

Helsedirektoratet. Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne: nasjonal retningslinje for primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2011.86 s. IS-1735. Kap. 1-9, totalt ca. 64 s. [Tilgang fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-voksne ]

 

 

Helsedirektoratet. Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-1972. Kap. 2, 9, 10, 14, totalt ca. 55 s. [Tilgang fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten ]

 

Helsedirektoratet. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1881. Kap. 22 .Totalt 5 sider. [Tilgang fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag ]

 

Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. 74 s. IS-1580. Kap. 1 til 6, totalt ca. 25 s. [Tilgang fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-og-behandling-av-underernering ]

 

Helsetilsynet. Alvorlige spiseforstyrrelser: retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten. Utredningsserien 7:2000. Oslo: Statens helsetilsyn; 2000. 81 s. Pensum: ca. 60 sider.8 [Tilgang fra: https://www.helsetilsynet.no/upload/publikasjoner/utredningsserien/alvorlige_spiseforstyrrelser_ik-2714.pdf ]

 

Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN guidelines for Nutrition Screening 2002. Clin Nutr 2003; 22(4): 415-42. 27 s. [Legges ut på LUVIT]

 

Løvik A, Lundin KE. Kostbehandling av Cøliaki og dermatitis herpetiformis. Tidsskr Nor Laegeforen. 2003;123(22):3237-40. 4 s. [Tilgang fra: http://tidsskriftet.no/2003/11/tema-coliaki/kostbehandling-av-coliaki-og-dermatitis-herpetiformis ]

 

Mahan LK, Raymond JL. Krauses Food & the Nutrition Care Process. 14. utg. St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders; 2017. 1152 s.  ISBN: 9780323340755. Kap. 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 26, 28. Pris ca. 1219,-

 

Skårderud F, Rosenvinge JH, Gotestam KG. Spiseforstyrrelser - en oversikt. Tidsskr Nor Laegeforen. 2004;124(15):1938-42. 5 s. [Tilgang fra: http://tidsskriftet.no/2004/08/tema-spiseforstyrrelser/spiseforstyrrelser-en-oversikt ]

 

Wadden TA, Webb VL, Moran CH, Bailer BA. Lifestyle modification for obesity: new developments in diet, physical activity, and behavior therapy. Circulation 2012 Mar 6;125(9):1157-70. 14 s. [Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3313649/ ]

 

Digitalt kompendium i emne ERN 250 legges ut på LUVIT av emneansvarlig og inneholder:

Geissler C, Powers H, red. Human Nutrition. 13. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2011. 778 s. ISBN: 9780702031182. Kap. 4 (67-85), 5 (87-110), 20 (401-424), 23 (457-472), 26 (509-532). Totalt ca.102 s.

Samlet sidetall/pensum

Totalt sider: ca 660

Anbefalt litteratur

Ingen