Innhold

 • Livsstil og helse
 • Anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet
 • Ernæringsepidemiologi
 • Ernæringspolitikk
 • Kostholdet i Norge- før og nå
 • Råvarekunnskap
 • Kartlegging av kosthold og fysisk form
 • Arenaer og aktører innen folkehelsearbeid 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive sammenhenger mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse

 • kan redegjøre for de offisielle anbefalingene for fysisk aktivitet og sammensetning av kostholdet

 • kan beskrive utviklingen i norsk og internasjonal ernæringspolitikk, inkludert sentrale politiske utredninger og handlingsplaner

 • kan beskrive utviklingen i matforbruket og hovedtrekkene i forbruksmønsteret i Norge

 • kan gjøre rede for sentrale teorier og begreper knyttet til epidemiologi generelt og ernæringsepidemiologi spesielt

 • kan beskrive ulike metoder for kostholdsundersøkelser; beskrive hvilke typer data de ulike metodene gir, diskutere styrker og svakheter ved ulike metodevalg, diskutere og begrunne valg av metoder for ulike formål

 • kan gjøre rede for de ulike matvaregruppene i Norge; deres betydning som kilde for energi og næringsstoffer, helseeffekter og deres plass i norsk kosthold                   

 • kan gjøre rede for ulike metoder for å kartlegge og evaluere fysisk form

 • kan gjøre rede for hvordan mat og fysisk aktivitet kan brukes i forebyggende helsearbeid

 • kan gjøre rede for ulike arenaer og aktører som spiller en rolle i folkehelsearbeid, og gi eksempler på relevante helsefremmende tiltak iverksatt av disse.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre og presentere enkle kostholdsundersøkelser, inkludert ta opp kostanamnese

 • kan anvende ulike metoder for å kartlegge og evaluere fysisk form

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utveksle synspunkter om mat, fysisk aktivitet og helse i tverrfaglig gruppe

 • kan jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor ernæringsfaget

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid.

Praktisk ferdighetstrening; studentpresentasjon i gruppe, kartlegging av kosthold og fysisk form.

Anbefalt tidsbruk

Ca 270 timer

Arbeidslivstilknytning

Besøk av eksterne gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Bahr R, red. Aktivitetshåndboken: fysisk aktivitet i forebygging og behandling. [Oslo]: Helsedirektoratet; 2009. IS-1592. [Del 1.1, 1.8 og 1.2. Totalt 56 sider. Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling]

 

* Drevon CA, Blomhoff R, red. Mat og medisin: lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utg. Kristiansand: Cappelen Damm høyskoleforl; 2012. [ISBN: 9788276349672. Kap. 1,2,3,4,5,25,37. Totalt 90 sider. Pris: ca. 759,-]

 

Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter. Helse- og omsorgsdepartementet. Meld. St. 19 (2014-2015). [Elektronisk tilgjengelig via Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/ ]

 

Helsedirektoratet. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Oslo: Helsedirektoratet; 2014.IS-2170. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet ]

 

Helsedirektoratet. Utviklingen i norsk kosthold 2016. Oslo: Helsedirektoratet; 2016. 52 sider. IS-2558. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-i-norsk-kosthold ]

 

Klepp KI. Utviklingstrekkrapporten 2010: Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle. Oslo: Helsedirektoratet; 2010. IS-1846. [Kap 1,2,5,6,9. Totalt 54 sider. Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingstrekkrapport-2010-folkehelsearbeidet-veien-til-god-helse-for-alle ]

 

Nasjonalt råd for ernæring. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1881. [Kap. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 .Totalt 156 sider. Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag ]

 

Nordic Council of Ministers. Nordic nutrition recommendations 2012: Integrating nutrition and physical activity. 5. utg. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2014. [ISBN: 9789289326704. Kap. 1, 2, 3. Totalt 85 sider. Elektronisk tilgjengelig: http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A704251&dswid=70.]

Laake P, Anette Hjartåker A, Thelle DS, Veierød MB. Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder. Oslo: Gyldendal akademisk. 2007. [Kapittel 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11 og 15. ISBN: 9788205335059 Pris ca. 669,-]

Artikler

Andersen L F. Kriterier ved validering av en metode for kostholdsundersøkelser: når er validiteten til en metode tilfredsstillende? Nor Epidemiol 2000;10(1):17-24. 8 sider. [Elektronisk tilgjengelig via NTNU: http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/510 ]

Klepp KI. Ernæringsepidemiologi. Norsk Epidemiologi 2000;10(1):3-6. 4 sider. [Elektronisk tilgjengelig via NTNU: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/viewFile/508/478 ]

Samlet sidetall/pensum

893 sider

Anbefalt litteratur

Departementene. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009: Sammen for fysisk aktivitet.  Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2004. [Kap 1,2,3,8. Totalt 22 sider. Elektronisk tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/vedlegg/handlingsplan_2005-2009.pdf ]

Folkehelseloven. 2012. Lov om folkehelsearbeid.  LOV 2011-06-24 nr 29. [Elektronisk tilgjengelig: http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html ]

Folkehelsemeldingen: god helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet. St.Meld. 34 (2012-2013). [Kap 1.6, 3.4, 5.3, 7. Totalt 27 sider. Elektronisk tilgjengelig via Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-34-20122013/id723818/ ]