Innhold

Øvre- nedre luftveier:

 • 6 division

 • Repeterte forkjølelser

 • Øvre luftveisinfeksjoner

 • Rhinitt, allergisk og kronisk

 • Astma

 • Kols

 • Meniere

 

Fordøyelsessykdommer

 • Kvalmle/Svangerskapskvalme

 • Diaré

 • Obstipasjon

 • IBS (irritabel tykktarm)

 • Funksjonell dyspepsi

 

Hudlidelser: 

 • Psoriasis

 • Herpes zoster

 • Føflekker

 

8 ekstra meridianer

Sham/placebo

Studentklinikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for årsaker til sykdom, syndromdifferensiering, diagnostisering, prinsipper for behandling, punktvalg, behandlingsstrategi, råd og veiledning ved sykdommer som er nevnt under innhold.

 • kan vurdere om pasienten skal henvises videre til helsepersonell dersom det er mistanke om sykdommer som bør undersøkes/behandles

 • kan vurdere og anvende nasjonale og internasjonale forskningsartikler som er nevnt under innhold

 • kan gjøre rede for problemstillingen sham/placebo i akupunkturforskningen

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende teori i klinisk praksis 

 • kan vurdere utvalgte medisinske undersøkelsesresultater

 • kan stille TKM - diagnose

 • planlegge og gjennomføre behandling under veiledning, som innebærer å gi prinsipper for behandling, velge akupunkturpunkter, legge opp en behandlingsstrategi, gi råd og veiledning, samt anslå prognose

 

Generell kompetanse

Studenten..

 • kjenner til akupunkturens begrensninger og henvise pasienten videre ved behov

 • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen læring

 • viser evne til etisk refleksjon i klinisk praksis

 • kan gjøre rede for TKM prinsipper og behandling på en forståelig måte for pasienten og andre helsearbeidere 

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Teoriundervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I den praktiske undervisningen legges det vekt på problemløsende oppgaver, ferdighetstrening og pasientkonsultasjoner. Dette følges videre opp på studentklinikken.

Anbefalt tidsbruk

300 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen og fire ukers studietur til Kina

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen (1-2 studenter)

Varighet: Seks uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

* Ching N. Akupunkturens grundprincipper. København: Klitrosen; 2012. [s. 358-368. 11 sider. ISBN: 9788792041173. Pris: ca. 1249,-]

* Ching N. Akupunktur og sygdomsbehandling: Et opslagsværk for akupunktører. København: Klitrosen; 2005. S. 31-125, 259-302, 307-329. [ISBN: 9788792041104. Pris: 999,-]

Coyl M, Deng J, Zhang AL, Yu J, Guo X, Xue CC, Lu C. Acupuncture therapies for psoriasis vulgaris: a systematic review of randomized controlled trials. Forsch Komplementmed. 2015;22(2):102-9. doi: 10.1159/000381225. [Elektronisk tilgjengelig via Karger: http://www.karger.com/Article/FullText/381225 ]

Flaws B, Sionneau P. The Treatment of Modern Western Medical Diseases with Chinese Medicine. [Internett]. Boulder: Blue Poppy Press; 2001. [Kapitlet som omhandler Herpes Zoster. 4 sider. ISBN: 978-1891845208. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=bea334f5-7e86-42e6-b666-4826af0d1842%40sessionmgr111&hid=107&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=67249&db=nlebk ].

Grundmann O, Yoon SL. Irritable bowel syndrome: epidemiology, diagnosis and treatment: an update for health-care practitioners. J Gastroenterol Hepatol. 2010 Apr;25(4):691-9. doi: 10.1111/j.1440-1746.2009.06120.x. [Elektronisk tilgjengelig via Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1440-1746.2009.06120.x/abstract;jsessionid=AF767AD816581E3890ED0945F36AC345.f04t04 ]

* Heyerdahl O, Lystad, N. 2013. Lærebok i akupunktur. 3 utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. [S. 36-41, 58-60, 349-354, 362-366. ISBN 9788215021201. Pris: ca. 699,-]

Kim KN, Chung SY, Cho SH. Efficacy of acupuncture treatment for functional dyspepsia: A systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2015 Dec;23(6):759-66. doi: 10.1016/j.ctim.2015.07.007. [Elektronisk tilgjengelig via Helsebiblioteket: http://search.proquest.com.proxy.helsebiblioteket.no/docview/1746590344/fulltext/D636A7CDED143C7PQ/1?accountid=172203 ]

Lundberg T, Lund I. Are minimal, superficial or sham acupuncture procedures acceptable as inert placebo controls? Acupunct Med. 2006 Mar;24(1):13-5. [Elektronisk tilgjengelig via Helsebiblioteket: http://search.proquest.com.proxy.helsebiblioteket.no/docview/1786537475?accountid=172203 ]

Lundberg T, Lund I. Are reviews based on sham acupuncture procedures in fibromyalgia syndrome (FMS) valid? Acupunct Med. 2007 Sep;25(3):100-6. [Elektronisk tilgjengelig via Helsebiblioteket: http://search.proquest.com.proxy.helsebiblioteket.no/docview/217515341?accountid=172203 ]

Lundberg T, Lund I, Näslund J, Thomas M. The Emperors sham - wrong assumption that sham needling is sham. Acupunct Med. 2008 Dec;26(4):239-42. [Elektronisk tilgjengelig via Helsebiblioteket: http://search.proquest.com.proxy.helsebiblioteket.no/docview/217510229?accountid=172203 ]

* Maciocia G. The Foundations in Chinese Medicine: A Comprehensive Text for Acupuncturists and Herbalists. London: Churchill Livingstone; 2015. [S 819-886. ISBN 9780702052163 Pris: ca. 1126,-]

* Maciocia G. The Practice of Chinese Medicine: The Treatment of Diseases with Acupuncture and Chinese Herbs. 2. utg. London: Churchill Livingstone Elsevier; 2008. [XXXVI. S 75, 113-147, 171, 177-179, 182-191, 201-209, 211, 215-235, 240-242, 663-692, 700-701, 703-715, 717-726, 757-775, 777-779, 799-809, 815-832, 834,1313-1341. ISBN 9780443074905. Pris: ca. 1079,-]

Roberts J, Huissoon A, Dretzke J, Wang D, Hyde. A systematic review of the clinical effectiveness of acupuncture for allergic rhinitis. BMJ Complement Altern Med. 2008 Apr 22;8:13. doi: 10.1186/1472-6882-8-13. [Elektronisk tilgjengelig via Helsebiblioteket: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2386775/ ]

Su L, Meng L, Chen R, Wu W, Peng B, Man L. Acupoint Application for Asthma Therapy in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Forsch Komplementmed. 2016;23(1):16-21. doi: 10.1159/000443813. [Elektronisk tilgjengelig via Karger: http://www.karger.com/Article/FullText/443813 ]

Suzuki M, Muro S, Ando Y, Omori T, Shiota T, Endo K, et al. A randomized, placebo-controlled trial of acupuncture in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): the COPD-acupuncture trial (CAT). Arch Intern Med. 2012;172(11):878-886. doi:10.1001/archinternmed.2012.1233 [Elektronisk tilgjengelig via the JAMA network: http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1151703 ]

Valeur J, Berstad A. Hvorfor har vi tykktarm? Tidsskr Nor Legeforen. 2008;128:1298-1300. [Elektronisk tilgjengelig via Tidsskrift for Norsk Legeforening: http://tidsskriftet.no/2008/05/kronikk/hvorfor-har-vi-tykktarm ]

 

Digitalt kompendium for AKU 700: Klinisk akupunktur del 1 legges ut på LUVIT av emneansvarlig og inneholder:

Coyle ME, Shergis JL, Huang ET, Guo X, Di YM m fl. Acupuncture therapies for chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review of randomized, controlled trials. Altern Ther Health Med. 2014 Nov-Dec;20(6):10-23.

Melchart D, Ihbe-Heffinger A, Leps B, von Schillilng C, Lilnde K. Acupuncture and acupressure for the prevention of chemotherapy-induced nausea--a randomised cross-over pilot study. Support Care Cancer. 2006 Aug;14(8):878-82.

Park YC, Kang W, Choi SM, Song CG.  Evaluation of manual acupuncture at classical and nondefined points for treatment of functional dyspepsia: a randomized-controlled trial. J Altern Complement Med. 2009 Aug;15(8):879-84. doi: 10.1089/acm.2008.0369.

Streitberger K, Ezzo J, Schneider A. Acupuncture for nausea and vomiting: an update of clinical and experimental studies. Auton Neurosci.  2006 Oct 30;129(1-2):107-17.

Tan EK, Millilngton GW, Levell NJ. Acupuncture in dermatology: an historical perspective. Int J Dermatol. 2009 Jun;48(6):648-52. doi: 10.1111/j.1365-4632.2009.03899.x.

Tille KS, White KM. Acupuncture for seasonal allergic rhinitis: is it ready for prime time? Ann Allergy Asthma Immunol. 2015 Oct;115(4):258-9. doi: 10.1016/j.anai.2015.07.007.

Xue CC, Zhang AL, Zhang CS, DaCosta C, Story DF, Thien FC. Acupuncture for seasonal allergic rhinitis: a randomized controlled trial. Ann Allergy Asthma Immunol.2015 Oct;115(4):317-324.e1. doi: 10.1016/j.anai.2015.05.017.

Zhang I, Choyn TY, Liu B, Do A, Li G, Bauer B m fl. Efficacy of acupuncture for chronic constipation: a systematic review. Am J Chin Med. 2013;41(4):717-42. doi: 10.1142/S0192415X13500493.

 

* Boken er pensum på flere emner

Samlet sidetall/pensum

609 sider

Anbefalt litteratur

Brinkhaus B, Ortiz M, Witt CM, Roll S, Linde K, Pfab F, et al. Acupuncture in patients with seasonal allergic rhinitis: a randomized trial. Ann Intern Med. 2013 Feb 19;158(4):225-34. doi: 10.7326/0003-4819-158-4-201302190-00002.

Cheng X, red. Chinese Acupuncture and Moxibustion. 3. utg. Beijing: Foreign Languages Press; 2010. [ISBN 9787119059945. Pris ca. 649,-]

Galland, L. Gastrointestinal Dysregulation: Connections to Chronic Disease. USA: The Institute of Functional Medicine; 2008. [ISBN 9780977371358]

Guo H, Liu MP. Mechanism of traditional chinese medicine in the treatment of allergic rhinitis. Chin Med J (Engl). 2013 Feb;126(4):756-60.

Homèr Pettersson, P og Wengstrøm, Y. Acupuncture prior to surgery to minimize postoperative nausea and vomiting: a systematic review. J Clin Nurse. 2012;21(13-14):1799-805. doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04114.x

Lewith GT, Thomas M. Reevaluating acupuncture research methods: comment on "A randomized, placebo-controlled trial of acupuncture in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)". Arch Intern Med. 2012 Jun 11;172(11):887-8. [Elektronisk tilgjengelig via JAMA: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1151588 ]

Maciocia G. Diagnosis in Chinese Medicine: A Comprehensive Guide. London: Churchill Livingstone; 2004. [ISBN: 9780443064487. Pris ca. 1099,-]

Maciocia. G. The Channels of Acupuncture: Clinical Use of the Secondary Channels and Eight Extraordinary Vessels. London: Churchill Livingstone; 2007. [ISBN 9780443074912. Pris ca. 749,-]

Maclean W og J Lyttleton. Clinical Handbook of Internal Medicine: The Treatment of Disease with Traditional Chinese Medicine. Vol 2: Spleen and Stomach. 2nd ed. Sydney: Univeristy of Western Sydney; 2003. [ISBN: 9780957972001]

Prady SL, Burch J, Crouch S, Macpherson H. Problems caused by heterogeneity in meta-analysis: a case study of acupuncture trials. Acupunct Med. 2014 Feb;32(1):56-61.