Innhold

Emnet bygger på tidligere tilegnet kunnskap om kundebehov og hvordan man kan utvikle gode prosesser for å øke oppfattet service. Målet med emnet er å skape forståelse for hvordan nyutvikling og innovasjon kan oppnås gjennom endringer i servicekvalitet og serviceleveranser. I tillegg er fokuset å forstå hvordan prosesser for serviceinnovasjon hemmes og kan fremmes og hvordan man strukturert kan arbeide med hele organisasjonen for å øke kundenes nytte. Viktige temaer som belyses i dette kurset er utnyttelse av teknologi i innovasjonsarbeidet, samskapning mellom organisasjon og kunde, kundeinvolvering i service utvikling, innovasjonsstrategier, ledelse av innovasjonsprosesser og verktøy for å øke kreativitet og innovasjon i team.

Læringsutbytte

Kunnskap

Gjennom innovasjonsteori og praksis i service utvikling skal studentene tilegne seg kunnskap om faktorer som kjennetegner innovative organisasjoner og hvordan service er utviklet med samskapning og kundeinvolvering. Studenten skal lære hvordan man systematisk kan involvere kunden i utviklingen av nye og bedre tjenester.

 

Ferdigheter

Emnet søker å utvikle studentenes forståelse av hvordan man kan fremme serviceinnovasjon i organisasjoner. Det søker videre at studenten kjenner til terminologien knyttet til serviceinnovasjon og blir i stand til å utvikle et konsept, service eller tjeneste fra idestadiet til implementeringsplan og prototype.

 

Generell kompetanse

Emnet skal gjøre studentene i stand til å kritisk reflektere over hvilken rolle innovasjon spiller i utviklingen av ny service og tjenester. Studentene skal forstå hvordan de kan bidra til at en bedrift flytter seg fra produkt- til servicesentert logikk der verdier samskapes med kunden.

Emnet inngår i

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Læringsaktiviteter

Emnet blir gjennomført i form av forelesninger, omvendt klasserom undervisning, seminarer, faglige diskusjoner i klassen og studentpresentasjoner. Det er innlagt ulike praktiske øvelser, workshops og case-arbeid som innebærer en betydelig egeninnsats gjennom emnet.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert som case og gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Amabile, Teresa M. 1998. "How to Kill Creativity." Harvard Business Review, 76(5):76-87. Sider: 11 [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=1048966&site=ehost-live&scope=site ]

 

Furseth, Peder Inge og Richard Cuthbertson. 2013. "The Service Innovation Triangle: A Tool for Exploring Value Creation through Service Innovation." Internasjonal Journal of Technology Marketing, (8)2:159-176. Sider: 16. [Elektronisk tilgjengelig via BI sin nettside: http://www.bi.edu/PageFiles/214077/The%20service%20innovation%20triangle.pdf?epslanguage=en ]

 

Furseth, Peder Inge, Richard Cuthbertson og Jonathan Reynolds. 2010. "The value Dynamics of Service Innovation." Sider: 12. [Elektronisk tilgjengelig i fulltekst via Google Scholar: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.675.4218&rep=rep1&type=pdf ]

 

Maurya, Ash. 2012. Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works. 2. utg. O´Reilly, Sebastopol. Kapittel: 1, 6, 7 og 8. ISBN: 9781449305178. Pris: ca. 269,- Sider: 37

 

Michel, Stefan, Brown, Stephen W. og Andrew S. Gallan. 2008. "Service-Logic Innovations: How to Innovate Customers, Not Products." California Management Review, 50:3. 49-65. Sider: 16. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=32129154&site=ehost-live&scope=site ]

 

Nysveen, Herbjørn og Siv Skard. 2015. "Samskaping og tillit." Magma, 4: 31-39. Sider: 8. [Elektronisk tilgjengelig via Magma sin hjemmeside: https://www.magma.no/samskaping-og-tillit ]

 

Nysveen, Herbjørn, Helge Thorbjørnsen og Per E. Pedersen. 2012. "Samskaping og innovasjon." Magma, 3:26-34. Sider: 8. [Elektronisk tilgjengelig via Magma sin hjemmeside: https://www.magma.no/samskaping-og-innovasjon ]

 

Ramaswamy, Venkat og Francis Gouillart. 2010. "Building the Co-Creative Enterprise." Harvard Business Review, 88(10):100-109. Sider: 19. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=53878110&site=ehost-live&scope=site ]

 

Tidd, Joe og John Bessant. 2013. "Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change." 5. utg. Wiley. Kapittel: 1-10 og 13. ISBN 9781118360637. Pris: ca. 639,- Sider: 535.

 

Ulwick, Anthony W. og Dorothy Leonard. 2002. "Turn Customer Input into Innovation." Harvard Business Review, 80(1): 91-97. Sider: 14. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5848093&site=ehost-live&scope=site ]

Samlet sidetall/pensum

677 sider

Anbefalt litteratur

Andreassen, Tor W. og Line Lervik-Olsen. 2015. Service og Innovasjon. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245015065.

 

Chesbrough, Henry. 2011. Open Services Innovation: Rethinking Your Business to Grow and Compete in a New Era. San Francisco: Josey-Bass. 243 sider. ISBN: 9780470905746.

 

Hippel, Eric Von. 2006. Democratizing Innovation. Cambridge, Mass: MIT Press. Sider: 216 sider. [Gratis nedlasting via Massachusetts Institute of Technology: http://web.mit.edu/evhippel/www/books/DI/DemocInn.pdf ]

 

Kimbell, Lucy. 2014. The Service Innovation Handbook. Amsterdam: BIS Publishers. ISBN: 9789063693534.

 

Lance A. Bettencourt. 2010. Service Innovation: How to go from customer needs to breakthrough services. New York: McGrawHill. ISBN 9780071713009.

 

Polaine, Andy, Lavrans Løvlie og Ben Reason. 2013. Service Design: From Insight to Implementation. New York: Rosenfeld Media. ISBN: 1933820330.

 

Reason, Ben, Lavrans Løvlie og Melvin Brand Flu. 2016. Service Design for Business: A Practical Guide to Optimizing the Customer Experience. Wiley: New Jersey. ISBN: 9781118988923.

 

Williams, Luke. 2016. Disrupt: Think the Unthinkable to Spark Transformation in Your Business. 2. utg. London: Person Education. ISBN: 9780133995909.