Innhold

Emnet består av to hovedtemaer, nemlig forhandling/påvirkning og kriseledelse.

Temaer i forhandling/påvirkning vil være ulike typer forhandling og påvirkning med fokus på:

 • fordelingsforhandlinger
 • integrasjonsforhandlinger
 • de forskjellige stadier i forhandlinger med tilhørende teknikker og metoder
 • påvirkning og makt i samfunnet generelt og blant reiselivsnæringens aktører
 • grunnleggende regler/våpen/faser/strategier for påvirkning.

Temaer i kriseledelse vil ha fokus på:

 • risiko- og sårbarhetsanalyse
 • beredskapsplaner
 • kriselederen
 • organisering og drift av kriseledelse
 • presse og informasjonsarbeid
 • Post Crisis Management.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten: Har kunnskap om innflytelse, makt og ledelse. Kan gjengi og forklare temaene påvirkning, forhandling og kriseledelse i arbeidslivet generelt, og reiselivsnæringen spesielt. Kan gjengi og forklare prinsipper for påvirkning, hvordan de virker og bruk av påvirkning i samfunnet generelt og blant næringens aktører spesielt. Kan beskrive strategiutforming, prosesshåndtering og typer utfordringer i forhandlinger. Kan gjengi og forklare kriseledelse og beredskapsarbeid med beredskapslaner og nødvendige metoder og verktøy.

Ferdigheter

Studenten: Kan planlegge, lede og gjennomføre forhandlinger og påvirkning mot ulike målgrupper, for eksempel leverandører/tilbydere av ulike reiselivstjenester og -opplevelser, eller aktuelle myndigheter. Kan initiere, planlegge og lede krisesituasjoner, anvende grunnleggende metoder, velge fremgangsmåte og effektive virkemidler.

Generell kompetanse

Studenten: Er bevisst effekten av systematisk påvirkningsarbeid. Er bevisst verdien av og de langsiktige konsekvensene av forhandlinger. Er bevisst hvordan en krisesituasjon stiller krav til kriselederen. Forstår hvordan en organisasjon/bedrift eller reiselivsaktør må forberede seg på å kunne takle ekstraordinære hendelser/kriser gjennom kompetansehevende aktiviteter og opplæring i krisehåndtering.

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og praktisk anvendelse i relevante prosesser og scenarioer. Det vil bli jobbet i grupper med både påvirkning/forhandlinger og kriseledelse hvor man trener og gjennomfører konkrete forhandlinger og leder i krisesituasjoner med eksempelstudie fra turoperatør, hotell, transportselskap, reiselivsbedrift eller destinasjon.

Anbefalt tidsbruk

210 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli søkt å nytte eksterne gjesteforelesere med næringslivserfaring fra bransjen for å forsterke læringen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Cialdini, Robert B. 2011. Påvirkning: Teori og praksis. 2. utg. Oslo: Abstrakt Forlag AS. ISBN: 9788279353089. 338 sider. Pris: 397,-

 

Rognes, Jørn Kjell. 2015. Forhandlinger. 4. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215024622. 224 sider. Pris: 379,-

 

 

Digitalt kompendium i emne LMA3100 Ledelse og makt legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik. 2013. Hvordan organisasjoner fungerer, 416-462. 4.utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245014457.

 

Kjølaas, Christian. 2015. «Krisen er der.» I Krisehåndteringsboken, 84-109. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215022239.

 

Lunde, Ivar. 2014. «Organisering av beredskapsledelse». I Praktisk krise- og beredskapsledelse, 77-117. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215020686.

 

Sjøvold, Endre. 2016. "Maktens vesen". I Makt og maktbruk i arbeidslivet, 29-45. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215026879. Sider: 17.

 

Sjøvold, Endre. 2016. "Hvordan forstå maktbruk". I Makt og maktbruk i arbeidslivet, 46-58.Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215026879. Sider: 13.

Samlet sidetall/pensum

707 sider

Anbefalt litteratur

Beredskapsetaten Oslo kommune. 2008. Håndbok i beredskapsplanlegging og kriseledelse. 2. utg.  Oslo: Oslo kommune.