Innhold

Sentrale begreper: Globalisering, kompleksitet, tilhørighet. Etnosentrisme og kulturrelativisme, stereotypier og fordommer. Kulturbegrepet, kulturfilter, kommunikasjonsteori, kommunikasjon som prosess, som tegn, fortolkning og kommunikasjonsmodeller. Empati. Verbal og non-verbal kommunikasjon, kommunikasjonsstiler, argumentasjonsstrategier. Høykontekst-lavkontekst, kulturelt baserte ulikheter i persepsjon, kognisjon og emosjon. Verdensbilde, verdier og normer, sosial kontekst, tidsoppfatning.

Kulturkunnskap, nærings- og arbeidsliv Kulturelle dimensjoner i forretningslivet, komparasjon ulike forretningskulturer globalt, eks. Kina og Skandinavia og "det norske". Kulturelle dilemma, hierarki - egalitet, makt og autoritet, ulike ledelsesstiler, individualisme - kollektivisme, privat - offentlig sfære, relasjonsorientert - saksorientert, rolle og status, kjønn, religion, endring, tilpasning, mangfold.

Kultur og kommunikasjon: Forretningskommunikasjon på tvers av kulturer på arbeidsplassen, markedskommunikasjon og symbolbruk i interkulturelle omgivelser. Konflikt, interkulturell kommunikasjonskompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne ha utviklet kunnskap og insikt i reiselivsnæringen og det internasjonale arbeidslivet som arena for global samhandling og interkulturell kommunikasjon. Videre skal studenten oppnå innsikt i kulturelle dimensjoner i forretnings- og arbeidsliv. Studenten skal kunne forstå mellommenneskelig kommunikasjon som en prosess og kunne analysere denne i et kontekstuelt og komparativt perspektiv. Studenten skal lære seg å forstå kommunikasjon i et sosialantropologisk og sosiologisk perspektiv. For å kunne forstå "den andre" (orientalisering) blir det lagt vekt på kjennskap til andres bilde av nordmenn og nasjonen Norge, samt bevisstgjøring angående "oss og dem"-tenkning og bruk av stereotypier.

 

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne ha fått øvelse i å analysere samhandlingsprosesser, gjenkjenne kommunikasjonsforskjeller og anvende relevante strategier, metoder og teknikker for å oppnå effektiv kommunikasjon. Studenten skal etter endt emne ha oppøvet sin evne til å anvende komparative perspektiver for å kunne løse og/eller unngå kommunikasjonsproblemer.

 

Generell kompetanse

Gjennom emnet skal studenten også ha utforsket globaliseringens betydning for kulturmøter innen tema som mangfold, etikk og korrupsjon. Studenten har fått anskueliggjort emnet primært gjennom ansikt-til-ansikt situasjoner på en arbeidslivsarena og delvis i mediaformidlet kommunikasjon. Etter endt emne skal studenten ha oppnådd god forståelse og kommunikasjonsevne i relasjon til kunder/turister og medarbeidere/ledere fra ulike kulturer. I en internasjonal bransje som reiseliv er dette spesielt viktig, og både turistrollen og kunde- og medarbeiderperspektivet skal være utforsket og analysert som arena for gjensidig forståelse og samhandling på tvers av kulturelt baserte forskjeller og likheter.

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Dialogbaserte forelesninger med øvelser og samtaler i grupper og plenum. Casediskusjoner og -oppgaver. Emnet krever stor grad av selvstudium gjennom lesning, samt samarbeid i kollokvier for å drøfte ulike problemstillinger for å kunne oppnå tilstrekkelig forståelse og ferdigheter.

Anbefalt tidsbruk

210 timer.

Arbeidslivstilknytning

Bruk av gjesteforeleser(e) fra bransjen og/eller internasjonalt arbeidsliv som jobber med relevante og konkrete problemstillinger.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 4-10 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Ved beregning av endelig karakter på bakgrunn av resultater ved deleksamener må alle delene være bestått for å oppnå samlet vurdering (100 %). Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Dahl, Øyvind. 2013. Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal akademisk. Sider: 313. Pris: 419,-

 

Kompendium for emnet INK3100 Interkulturell kommunikasjon selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

Branine, Mohamad. 2011. "The Meaning and Importance of Managing Across Cultures." I Managing Across Cultures: Concepts, Policies and Practices, 11-33. Great Britain: Sage (23 s.)

 

-------------. 2011. "Contexts and the Cultural Dilemma of Managing across Cultures." I Managing Across Cultures: Concepts, Policies and Practices. 35-69. Great Britain: Sage (35 s.)

 

------------. 2011. "China and Hong Kong". I Managing Across Cultures: Concepts, Policies and Practices. 215-245. Great Britain: Sage (31 s.)

 

Eriksen, Thomas Hylland og Torunn Arntsen Sajjad. 2015. "Kultur: Forskjeller og likheter mellom mennesker." I Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge, 33-48. 6. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. (16 s.).

 

-----------. 2015. "Norskhet - hva er det?" I Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge, 91-107. Oslo: Gyldendal akademisk. (17 s.)

 

Espedal, Bjarne m.fl. 2009. "Ledelse av norske multinasjonale selskaper: Fungerer norsk ledelse utenfor Norge?" I Sandal (red.) Kulturelt mangfold på arbeidsplassen: Utfordringer og virkemidler, 117-134. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245007749. (18 s.)

 

Hansen, Mette Halskov og Stig Thøgersen. 2013. "Ulikhet og sosial velferd." I Kina: Stat, samfunn og individ, 178-195. 2.utg. Oslo: Universitetsforlaget. (18 s.)

 

-------------. 2013. "Tro og mistro." I Kina: Stat, samfunn og individ, 210-228. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. (19 s.)

 

Johansen, Kjell Eyvind og Arne Johan Vetlesen. 2000. "Etikk, moral og verdier." I Innføring i etikk, 108-115. Oslo: Universitetsforlaget. (8 s.)

 

Jørgensen, Sten Inge. 2010. "BRIC-landene" og "Multinasjonale selskaper." I Globale utfordringer, 35-47Kristiansand: Høyskoleforlaget (13 s.)

 

Kristoffersen, Henning 2010. "Hva er det kinesiske?" I Det nye Kina: Kinesisk handel, kultur og politikk, 18-33. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. (22 s.)

 

--------------. 2010 "Kinesisk forretningskultur og kommunikasjon." I Det nye Kina: Kinesisk handel, kultur og politikk, 161-177. 2.utg. Oslo: Universitetsforlaget. (9 s.)

 

Liu, Shuang, Zala Volcic og Cindy Gallois. 2015. "Becoming an Effective Intercultural Communicator." I Introducing Intercultural Communication, Global Cultures and Contexts. 2.utg. 301-321. Great Britain: Sage. (20 s.)

 

Mead, Richard og Tim G. Andrews. 2009. "Analyzing Cultures: Making comparisons". I International Management. 4.utg. 27-47. Great Britain: Wiley (21 s.)

 

Olsen, Kjell. 2014. "Reiser og tverrkulturell kommunikasjon." I Jacobsen og Viken (red.) Turisme: Fenomen og næring, 217-231. Oslo: Gyldendal akademisk. (15 s.)

 

Walaas, Kjersti og Tore Mysen. 2014. «Kulturforståelse og internasjonalt næringsliv. I Mysen (red.) Internasjonal markedsføring og relasjonsledelse, 237-250. Oslo: Fagbokforlaget. (14 s.)

Antall sider i artikler: 299

Samlet sidetall/pensum

612 sider.

Anbefalt litteratur

Branine, Mohamed. 2011. Managing across cultures: Concepts, policies and practices. Los Angeles: Sage. ISBN: 9781849207294.

Eriksen, Thomas Hylland og Torunn Arntsen Sajjad. 2015. Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge. 6. utg. Oslo: Gyldendal akademisk.

Kristoffersen, Henning. 2010. Det nye Kina: Kinesisk handel, kultur og politikk. 2.utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215017129.

Liu, Volcic & Gallois. 2015. Introducing Intercultural Communication. Global Cultures and Contexts.Great Britain: Sage ISBN: 9781446285916.

Sandal, Gro Mjeldheim (red.) 2009. Kulturelt mangfold på arbeidsplassen: Utfordringer og virkemidler. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245007749.