Innhold

Emnet skal gi god innsikt i destinasjonsledelse, og vil i noen grad bygge videre på studieløpsemner og fellesemner i reiseliv og markedsføring. Aktuelle tema vil være:

 

Introduksjon til destinasjonsledelse

Begrep og rammeverk: Hva er en destinasjon? Hva er ledelse i destinasjonssammenheng? Hvem leder? Hva ledes?

 

Forhold som påvirker destinasjonen

Aktører, interessenter og påvirkere.

Forhold som påvirker konkurransekraft og bærekraft.

Konkurranseevne og strategivalg lokalt og globalt.

 

Destinasjonen som strategisk forretningsenhet

Hvordan bygge konkurransefortrinn. Destinasjonens plass i verdikjeden. Verdiskaping og resultater. Hva er god ledelse i destinasjonssammenheng? Bærekraftige destinasjoner og morgendagens destinasjoner.

 

Destinasjonsselskap og destinasjonsmarkedsføring

Hvorfor og hvordan samarbeide på destinasjoner. Partnerskap mellom offentlig og privat sektor. Destinasjonsorganisering før og nå. Funksjoner og oppgaver. Destinasjonsmarkedsføring, med særlig vekt på merkevarebygging.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne ha både teoretisk og praktisk kunnskap om destinasjonens rolle i reiselivsnæringen og vite hva ledelse er i destinasjonssammenheng. Studentene får innsikt i ulike globale forhold som kan ha betydning for strategivalg for norske aktører og destinasjoner, og skal kunne vurdere tiltak for å øke destinasjoners konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Studentene skal etter endt emne kjenne til ulike modeller for samarbeid. Kunnskap om destinasjonsselskapets funksjoner og oppgaver blir viktig, med særlig vekt på markedsførings- og merkevarefunksjonen.

 

Ferdigheter

Studenten vil læres opp til å se kompleksiteten i destinasjonsproduktet og utvikle en forståelse for hva den enkelte aktør i en destinasjon betyr for destinasjonsutvikling, posisjonering og markedsføring. Studentene skal etter endt emne kunne bruke destinasjonsmodeller for å identifisere og løse utfordringer på en destinasjon. Målet er å fremme studentenes forståelse for hvordan destinasjoner kan ledes og styres, slik at de selv kan settes i stand til å delta i og lede partnerskap og samarbeid på destinasjonsnivå.

 

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne ha bred forståelse for destinasjonens rolle som strategisk forretningsenhet i reiselivsnæringen og kunne reflektere over verdiskaping og resultater på en destinasjon. Studentene skal tilegne seg kunnskap om forhold som påvirker konkurransekraft og bærekraft for destinasjoner. De skal gjennom emnet få innsikt i ulike typer destinasjoner og særlig hvordan merkevarebygging kan brukes som virkemiddel i destinasjonsmarkedsføring. Destinasjonsselskapets rolle er et sentralt tema.

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også kunne presentere ulike former for oppgaver i klassen. Det beregnes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

210 timer.

Arbeidslivstilknytning

Representanter fra reiselivsnæringen og offentlig myndighet vil kunne delta som gjesteforelesere. Det vil også kunne organiseres bedriftsbesøk med foredrag lokalt.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel:   Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet:            2-8 uker

Gradering:         Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting:             40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler:     Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel:   Skriftlig individuell eksamen

Varighet:            Tre timer

Gradering:         Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting:             60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler:    Ingen hjelpemidler tillatt

 

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering. Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Framke, Wolfgang. 2002. "The Destination as a Concept: A Discussion of the Business-related Perspective versus the Socio-cultural Approach in Tourism Theory." Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2(2): 92-109. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15022250216287

 

Garnes, Solveig. 2014. "Tourist Organizations and the Power of the Public Sector: A Corporate Governance Perspective." Scandinavian Journal of Public Administration, 18(1): 41-62. Fulltekst tilgjengelig via Scandinavian Journal of Public Administration: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/sjpa/article/view/2754/2421

 

Mossberg, Lena. 2008. "Extraordinary Experiences through Storytelling." Scandinavian Journal of Hospitality &  Tourism, 8(3): 195-210. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15022250802532443

 

Mossberg, Lena m. fl. 2010. "Storytelling and Destination Development." Norden rapport. Theoretical Model on Storytelling and Destination Development (Kap. 2) og The Norwegian Case (Kap. 3), s. 4-17. Fulltekst tilgjengelig via Nordic Innovation Centre: http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2010/201012_StorytellingAndDestinationDevelopment_report.pdf

 

Munar, Ana Maria. 2012. "Social Media Strategies and Destination Management." Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12(2): 101-120. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15022250.2012.679047

 

Ritchie J.R. Brent og Geoffrey I. Crouch. 2003. The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective. Oxon, UK: CABI Publishing. 272 sider. ISBN 9781845930103. Pris: ca. 599,-.

 

Shirazi, Seyedeh F. M. og Ahmad P. M. Som. 2011. "Destination Management and Relationship Marketing: Two Major Factors to Achieve Competitive Advantage." Journal of Relationship Marketing, 10(2): 76-87. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=61275071&site=ehost-live&scope=site

 

Sheehan, Lorn R. og  J.R. Brent Ritchie. 2005. "Destination Stakeholders: Exploring Identity and Salience." Annals of Tourism Research, 32(3): 711-734. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738305000708

 

Kompendium for DEL3100 Destinasjonsledelse selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Bornhorst, T., Ritchie, J. R. B. og Lorn R. Sheehan. 2010. "Determinants of Tourism Success for DMOs & Destinations: An Empirical Examination of Stakeholders Perspectives." Tourism Management, 31(5): 572-589.

 

Garcia, Juan A., Mar Gomez og Arturo Molina. 2012. "A Destination-Branding Model: An Empirical Analysis Based on Stakeholders." Tourism Management, 33(3): 646-661.

 

Iversen, N. og  Elin Bolann, E. 2016. Skidestinasjoner som merkevare og deres markedstilpasning. Case Destinasjon Myrkdalen. I Turisme Destinasjonsutvikling, 96-122. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205460508.

 

Pearce, Douglas G. 2016. "Destination Management: Plans and Practitioners Perspectives in New Zealand." Tourism Planning &  Development, 13(1): 52-71.

 

Tkaczynski, Aaron, Sharyn R. Rundle-Thiele og Narelle Beaumont. 2009. "Segmentation: A Tourism Stakeholder View." Tourism Management, 30(2): 169-175.

 

Wang, Youcheng. 2011. "Collaborative Destination Marketing." I Wang og  Pizam (red.) Destination Marketing and Management, s. 259-283. Cambridge: CAB International.

Samlet sidetall/pensum

511 sider.

Noe lavere enn normert antall sider per studiepoeng på grunn av stor andel engelsk litteratur samt stor andel publikasjoner fra vitenskapelige tidsskrifter.

Anbefalt litteratur

World Tourism Organization. 2007. A Practical Guide to Tourism Destination Management. Madrid: UNWTO. Elektronisk tilgjengelig via UNWTO.org.