Innhold

Emnet bygger på kunnskapen studentene har tilegnet seg i POL1100 Politikk og påvirkning og JOU1100 Journalistikk.

Emnet skal gi en innføring i de viktigste temaområdene innen politisk kommunikasjon. Områder som vil bli dekket er forholdet mellom politikere og medier, politisk reklame, kampen om dagsorden (framing og priming), sakseierskap, opinionsforskning, velgeratferd, negative kampanjer og valgkampstrategier. En rød tråd i emnet vil være hvordan politikken blir stadig mer markedsorientert og tar opp i seg mer av markedsføringsbransjens metodikk for å bestemme målgrupper og kommunikasjon.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har innsikt i strategier og virkemidler for politisk kommunikasjon. Studentene kan identifisere og forstå sentrale strategier og virkemidler politiske partier tar i bruk når de skal overbevise medier og velgere. De forstår også kritiske perspektiver på hvordan det politiske kommunikasjonssystemet fungerer når kommersielt nyhetspress og profesjonalisering av partiene bidrar til et slags våpenkappløp mellom mediene og de politiske partiene.  

 

Ferdigheter

Studentene kan identifisere og selv ta i bruk de viktigste teknikkene politikere benytter seg av når de skal overbevise velgere og andre samfunnsaktører om sine løsninger og mål.

 

Generell kompetanse

Studentene kan se bak nyhetene og identifisere de ulike aktørenes strategier og roller når de analyserer politiske nyheter og debatter. De kan bruke denne kunnskapen til å utarbeide strategier for hvordan ulike aktører bør manøvrere i det politiske landskapet. 

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Læringsaktiviteter

Det legges opp til forelesninger med praktiske gruppeøvelser i klassen. Det vil bli brukt mye klipp fra TV-debatter, filmer og TV-serier som utgangspunkt for debatt og oppgaveløsning.

Det vil bli lagt vekt på praktiske øvelser knyttet til politisk debatt og ulike former for mediepåvirkning.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli lagt opp til at en politisk journalist, en politiker, en reklamemann og en spin-doctor kommer og holder foredrag om sin rolle i den politiske kommunikasjonsprosessen. 

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: ca 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Allern, Sigurd, Øyvind Ihlen og Eli Skogerbø 2015. Makt, medier og politikk: norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. 368 sider. ISBN: 9788215024585. Pris 419,-

 

Jamtøy, Ann Iren og Anders Todal Jenssen. 2005. "Valg på sviktende grunnlag? Et begrunnet spørsmål om fornuften i moderne valgkamper." Tidsskrift for samfunnsforskning, 46(3): 267-296. 25 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/tfs/2005/03/valg_pa_sviktende_grunnlag_-_et_begrunnet_sporsmal_om_fornuften_i_moderne_v ]

 

Johansen, Anders. 2002. Talerens troverdighet: tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 8215001416. Kapittel: "Massekommunikasjon." s. 157-206. 49 sider [utdrag fra denne boka blir også brukt i emnet RET3100 Retorikk og argumentasjon] ISBN: 9788215001418 Pris ca. 399,-

 

Karlsen, Rune. 2004. "Valgkamp i flerpartisystem; aktualisering av saker og kamp om eierskap". Tidsskrift for samfunnsforskning, 45(4):611-635. 20 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/tfs/2004/04/valgkamp_i_flerpartisystem_aktualisering_av_saker_og_kamp_om_eierskap ]

 

Karlsen, Rune. 2010. "Internett, valgkamp og demokrati". Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 26(3): 235-247. 20 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/nst/2010/03/art03 ]

 

Skirbekk, Tarjei. 2015. Hvordan vinne valg? Moderne politisk kommunikasjon. Oslo: Spartacus. 330 sider. ISBN: 9788243009257. Pris 379,-

 

Kompendium for POL3101 Politisk kommunikasjon fås kjøpt ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Bjørklund, T. 1991. "Election Campaigns in Postwar Norway (1945-1989): From Party-Controlled to Media-Driven Campaign."Scandinavian Political Studies, 14(3): 279-302. 24 sider

 

Eide, Martin. 2014. "Pressen, presset og parlamentet", I Stortingets historie 1964-2014, Oslo: Fagbokforlaget. S. 505-526, 22 sider

 

Hallahan, Kirk. 2011. "Political Public Relations and Strategic Framing". I Ströbäck og Kiousis, Political Public Relations. New York: Routeledge. S. 177-213, 37 sider

 

Heidar, Knut. 2014. "Partiene - fra aristokratiske diskusjonsklubber til populistiske meningsbyråer". I  Baldersheim og Østerud, Det norske demokratiet i det 21. århundre. Bergen: Fagbokforlaget. S. 157-175, 19 sider

 

Holm, Erling Dokk. 2003. "Da Kjell Magne Bondevik ble merkevare". Samtiden, 112(1): 2003. 13 sider.

 

Ihlen, Øyvind og Sigurd Allen. 2008. "This Is the Issue: Framing Contests and Media Coverage". I Aalborg og Strømbäck, Communicating Politics. Nordicom. S. 233-248,  20 sider

 

Waldahl, Ragnar. 2007. Opinion og demokrati. "Opinionens politiske rolle", s. 171-188 og kapittel 12 "Opinionsmålinger", side 208-226. Totalt 37 sider. Oslo: Universitetsforlaget.

Samlet sidetall/pensum

984

Anbefalt litteratur

Issenberg, Sasha. 2012. The Victory Lab. New York: Crown Publisher. ISBN  9780307954800.