Innhold

Fordypningen tar utgangspunkt i at alle virksomheter trenger et godt omdømme og støtte fra ulike interessenter for å nå sine mål. Studentene skal lære hvordan virksomheters omdømme formes, påvirkes og måles, samt hvordan en krise kan påvirke omdømmet. Viktige stikkord er: Interessentgrupper, identitet, image, omdømme, omdømmeanalyse, risikovurdering, issues management, samfunnsansvar, etikk, krisehåndtering, krisekommunikasjon og mediehåndtering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om omdømmebygging og krisehåndtering og de viktigste modellene og teoriene de to fagfeltene bygger på
  • har kunnskap om hvorfor virksomheter er tjent med å ha et godt omdømme og hvordan omdømmet skapes, måles og utvikles gjennom atferd, relasjoner og kommunikasjon
  • har kunnskap om hvordan en virksomhet kartlegger og kategoriserer interessenter og kan etablere systemer og kanaler for dialog med dem i hverdagen som i krise
  • kjenner til ulike strategier for å håndtere omdømmekriser, også gjennom aktiv mediehåndtering

 

Ferdigheter

Studenten kan lage en plan for hvordan en virksomhet kan kartlegge sine interessentgrupper og måle sitt omdømme og kjenne til styrker og svakheter med ulike metoder og analyseverktøy.

Studenten kan sette opp en plan for krisekommunikasjon, fra kartlegging i risikobildet og risikovurderinger for den aktuelle virksomheten til beredskapsplan og budskap i tilfelle krise.

 

Generell kompetanse

Studenten kan se hvordan en organisasjons atferd og kommunikasjon henger sammen med rammebetingelser, markedsadgang, salg, omdømme og attraktivitet.

Studenten har et kritisk blikk på hvordan private og offentlige aktører jobber systematisk for å bygge opp sin egen attraktivitet, og kunne se denne typen aktivitet i et kritisk lys.

Studenten kan identifisere og håndtere ulike kriser en virksomhet kan stå overfor.

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. For best mulig forståelse av pensum og utbytte av diskusjonene i forelesningene, må studentene følge aktivt med i media og delta aktivt i forelesningene.

Anbefalt tidsbruk

220

Arbeidslivstilknytning

Besøk av gjesteforelesere fra bedrifter, byråer, organisasjoner og offentlige etater. Frivillig studietur til Island der landets håndtering av finanskrisen og vulkanutbrudd studeres, sammen med hvordan aktører der jobber med omdømmebygging og krisekommunikasjon.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Brønn, Peggy Simcic og Øyvind Ihlen. 2009. Åpen eller  innadvendt: Omdømmebygging for organisasjoner. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205352940. Sider: 287. Pris: ca. 429,-

 

Cappelen, Anders. 2012. Bruk pressen 3.0: komplett guide i  presserelatert PR. 3. utg. Oslo: PR forlaget. ISBN:9788293234005. Kapittel 12, 68 sider. Pris: 695,-

 

Chun, Rosa. 2005. "Corporate reputation: Meaning and measurement." International Journal of Management Reviews, 7(2): 91-109. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=18942801&site=ehost-live&scope=site ]

 

Coombs, Timothy. 2014. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing and Responding. 4.utg. Los Angeles: SAGE Publications. ISBN: 9781452261362. Sider: 239. Pris: 719,-

 

Lucero, M., Tan Teng Kwang, A. og Pang, A. 2009. "Crisis leadership: when should the CEO step up?" Corporate Communications: An International Journal, 14(3), 234-248. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=44040642&site=ehost-live&scope=site ]

 

Luoma-aho, V. 2008. "Sector reputation and public organisations." International Journal of Public Sector Management21(5), 446-467. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=34139268&site=ehost-live&scope=site ]

 

Pang, Augustine. 2013. "Social media hype in times of crises: Nature, characteristics and impact on organizations." Asia Pacific Media Educator 23.2 (2013): 309-336. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://ame.sagepub.com/content/23/2/309 ]

 

Weraas, Arild, Haldor Byrkjeflot og Svein Ivar Angell (red.). 2011. Substans og fremtreden: omdømmehådtering i offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215016023 Kapittel, 1, 2, 3, 4, 13 og 15. Totalt: 100 sider Pris: 399,-

 

Veil, Shari R., Tara Buehner og Michael J. Palenchar. 2011. "A Work In Process Literature Review: Incorporating Social Media in Risk and Crisis Communication." Journal of contingencies and crisismanagement 19(2): 110-122. 12 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=60538170&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kompendium for emnet OMK3100 omdømme og krisehåndtering selges ved skolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Benoit, W. L. 1997. "Image repair discourse and crisis communication." Public relations review, 23(2): 177-186.

 

Frandsen, Finn og Winni Johansen. 2010. "Krisekommunikation". I Merkelsen (red.) Håndbog i strategisk public relations, 303-332. Fredriksberg: Samfundslitteratur. ISBN 9788759313138.

 

Frandsen, Finn og Winni Johansen. 2010. "Crisis Communication, complexity, and the Cartoon Affair: A Case Study". I Coombs, Timothy og Holladay. The Handbook of Crisis Communication, 423-448.Oxford: Wiley-Blackwell. ISBN 9781405194419

 

Stacks, D. W., Dodd, M. D. og Men, L. R. 2013. "Corporate reputation measurement and evaluation." The Handbook of Communication and Corporate Reputation, 559-573.

 

Svennevig, J. 2008. "Ledelsesretorikk i nedbemanningssituasjoner. En kasusstudie av fusjonen mellom SAS og Braathens."  Rhetorica Scandinavica, 46: 56-74.

 

Wæraas, A., og Byrkjeflot, H. 2012. "Public sector organizations and reputation management: Five problems." International Public Management Journal, 15(2): 186-206.

Samlet sidetall/pensum

Samlet sidetall: 800

Anbefalt litteratur

Apeland, Nils M. 2010. Det gode selskap: Omdømmebygging i praksis. 2. utg. [Høvik]: Hippocampus. ISBN: 9788299705219. 288 sider.

Gangdal, Jon og Gunnar Angeltveit. 2014. Krise. Forebygging, beredskap, håndtering, kommunikasjon. Fagbokforlaget. 234 sider.