Innhold

Emnet tar utgangspunkt i emnene Kampanjestrategier (KAS2101) og Politikk og påvirkning (POL3100), og skal lære studentene å utvikle mer avanserte lobby og påvirkningsstrategier. Emnet kombinerer litteratur fra bedriftsøkonomiske fag (corporate public affairs og corporate social responsibility), med litteratur fra statsvitenskap og sosiologi (lobbyisme og interessegrupper i politikken).

Emnet tar utgangspunkt i at så godt som alle virksomheter, statlige, private og også organisasjoner, jobber systematisk med å styrke sin markedsmakt eller påvirke opinionen blant annet ved å få sine saker på dagsorden og å påvirke rammebetingelser for sin virksomhet.

Emnet handler om hvordan bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter påvirker markedet og samfunnet gjennom strategiske kommunikasjonstiltak, men også lar seg påvirke av nye krav fra myndigheter og konsumenter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har kunnskap om hvordan bedrifter jobber systematisk med å påvirke sine rammebetingelser (public affairs), men også hvordan de i stadig større grad tilpasser seg omverdenens krav ved å engasjere seg i samfunnsansvar (corporate social responsibility). De kjenner til de viktigste drivkreftene bak at bedriftenes politisering, og kan reflektere over de dilemmaene som oppstår når bedrifter ikke bare skal tjene penger, men også bidra til å oppfylle viktige samfunnsmessige mål.

Studentene kjenner til hvordan ulike organisasjonstyper som bedrifter, interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og offentlige etater jobber systematisk med lobbyisme mot sentrale beslutningstakere. De kan redegjøre for den historiske bakgrunnen for korporatismens tilbaketog og lobbyismens fremvekst i etterkrigstidens Norge.

 

Ferdigheter:

Studentene kan vurdere metodikk knyttet til evaluering og måling av effekten av ulike kommunikasjons- og lobbyfremstøt.

 

Generell kompetanse:

Studentene forstår utfordringen ved at mange mennesker står uten sterke pressgrupper som kan representere dem inn mot politiske beslutningstakere. 

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, og studentene vil i løpet av semesteret få jobbe med konkrete, aktuelle problemstillinger knyttet til markeds- og samfunnskommunikasjon.

Det forventes at studentene deltar aktivt både i diskusjoner og med egne presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra relevante virksomheter vil dele erfaringer og eksempler fra konkrete kampanjer og påvirkningstiltak.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Esbensen, Mads Christian. 2012. Lobbyisme i organisationer. Viborg: Dansk Psykologisk Forlag. ISBN: 9788777066412. 180 sider. Pris: ca. 109,-

 

Ihlen, Øyvind. 2011. Samfunnsansvar på norsk. Tradisjon og kommunikasjon. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245010367. 197 sider. Pris: ca. 329,-

 

Kompendium for emnet MSK3101 Markeds- og samfunnskommunikasjon selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Allern, Sigurd. 2011. "PR, politics and democracy." Central European Journal of Communication, 4(1):123-137. 15 sider

 

Baumgartner, Frank R. m.fl. 2009.  "Rethinking policy change." I Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses and Why. Chicago: University of Chicago Press, 239-260. 21 sider.

 

Binderkrantz, Anne. 2005. "Interest Group Strategies: Navigating Between Privileged Access and Strategies of Pressure." Political Studies, 53(4): 694-715. 20 sider.

 

Binderkrantz, Anne og Simon Krøyer. 2012. "Customizing strategy: Policy goals and interest group strategies." Interest Groups & Advocacy, 1(1): 115-138. 23 sider

 

Binderkrantz, Anne m.fl. 2014. "På tværs av politiske arenaer." I Organisationer i politik, 201-224. København: Hans Reizels forlag. 22 sider

 

Hegelund, Susanne og Petter Mose. 2013. Lobbyistens lommebog: Politikere under pres. København: Gyldendal. Kapittel 2 og 3, s. 27-63, 32 sider.

 

Macnamara, Jim. 2014. "Emerging international standards for measurement and evaluation of public relations: A critical analysis" i Public Relations Inquiry, 3(1): 7-29. 22 sider.

 

Nadesan, Majia Holmer. 2011. "Transparency and Neoliberal Logics of Corporate Economic and Social Responsibility." I Ihlen (red.)The handbook of communication and corporate social responsibility, 252-275. 23 sider.

 

Rommetvedt, Hilmar. 2014. "Lobbyisme." I Stortingets Historie1964-2014. Bergen: Fagbokforlaget. S.  457-478. 22 sider.

 

Rommetvedt, Hilmar. 2006. "Norway: Resources count, but votes decide? From Neo-corporatist representation to neo-pluralist parliamentarism." West European Politics, 28(4): 740-763. 23 sider.

 

Spencer, Claire og Julia Jahansoozi. 2008. "The Role of Research in Measuring Communication: Londons Bid to Hold the 2012 Games." I van Ruler, Vercic og Vercic (red.) Public Relations Metrics: Research and evaluation, 182-206. New York: Routeledge. 25 sider.

 

Stacks, Don og Davis Michaelsen. 2011. A Practitioner's Guide to Public Relations Research, Measurement and Evaluation. New York: Business Expert Press. S. 27-48, 161-174  (kapittel 3 og 10, 40 sider)

 

Thesen, Gunnar og Hilmar Rommetvedt. 2009."Norske organisasjoners strategier for innflytelse." I Enjolras (red.) Frivillige organisasjoner og offentlig politikk. Oslo: Novus Forlag. S. 33-63, 30 sider

 

Waddock, Sandra og Bradley K. Goggins. 2011. "The Paradox of Communicating Corporate Social Responsibility." IIhlen (red.)The Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility, 23-44. Chichester: Wiley-Blackwell. 22 sider

Samlet sidetall/pensum

662

Anbefalt litteratur

Helgesen, Thorolf. 2004. Markedskommunikasjon: Prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning. Cappelen Damm. ISBN 9788202236311.

 

Miller, David og William Dinan (red.). 2007. Thinker, faker, spinner, spy: Corporate PR and the assault on democracy. London: Pluto Press. ISBN: 9780745324449.

 

Stacks, Don og Davis Michaelsen. 2010. A Practitioner's Guide to Public Relations Research, Measurement and Evaluation. Business Expert Press.

 

Thaler, Richard. 2009. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. Penguin Books. ISBN 9780141040011.

 

Watson, Tom og Likely, Fraser. 2013. "Measuring the edifice: Public relations measurement and evaluation practices over the course of 40 years." I Sriramesh, K., Zerfass, A. og Kim, J-N. (red). Public Relations and Communication Management: Current Trends and Emerging Topics, 143-162. New York: Routledge. [Elektronisk tilgjengelig via Institute for PR.org: http://www.instituteforpr.org/measuring-the-edifice/ ]