Innhold

Klinisk osteopati i praksis

 • Global osteopatisk undersøkelse

 • Respiratorisk og sirkulatorisk modell:

 • det lymfatiske systemet

 • Visceral I:

 • introduksjon og topografi

 • lille bekken

 • urogenitalt

 • uterus og prostata

 • peritoneum og perituneum

 • cocxic

 • Introduksjon til det kranielle konseptet

 • Osteopatisk undersøkelse og behandling av kjeveleddsproblemer

 • Funksjonell anatomi

 • Integrerte funksjon til det somatomotoriske, autonome og nevroendokrine immunsystemet

 • Anatomi og funksjon av det fascielle systemet

 

Preklinisk undervisning

 • Introduksjon til klinikk

 • Journalføring

 • Hano - journal- og administrasjonsprogram

 • Profesjonalisme

 • Kommunikasjon

 

Klinisk undervisning

 • Pasienthåndtering

 • Kasuistikker: sammenfatning og fordypning

 • Kliniske rutiner for undersøkelse og behandling

Læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne være i stand til å:

 

Kunnskap

 • redegjøre for prinsippene bak global osteopatisk undersøkelse
 • redegjøre for lymfesystemets anatomi og fysiologi, dysfunksjon og patologi
 • redegjøre for indikasjoner og kontraindikasjoner relatert til bruk av lymfatiske teknikker
 • redegjøre for kjeveleddets anatomi og biomekanikk, samt standardiserte ortopediske tester for området.
 • redegjøre for den fascielle anatomien og funksjonen relatert til dysfunksjoner og behandling
 • redegjøre for og foreta en kritisk og nyansert vurdering av det empiriske og forskningsrelaterte grunnlaget for anvendelse av viscerale og kranielle teknikker som et komplementærsystem
 • redegjøre for den viscerale topografien
 • redegjøre for indikasjoner og kontraindikasjoner relatert til bruk av viscerale teknikker
 • kjenne til den historiske utviklingen av de kranielle og viscerale konseptene innenfor osteopatien og de kontroverser dette har medført.
 • kjenne til de grunnleggende diagnosene og behandlingsprinsippene innen kraniell osteopati og sette dette opp mot kritisk refleksjon og evaluering av den teori- og vitenskapsbaserte grunnlag.
 • tolke sammenhengen mellom den nevrologiske, sirkulatoriske og mekaniske forbindelsen viscera og muskel- og skjelettsystemet innehar.
 • beskrive menneskets funksjonelle anatomi og bevegelseskjeder
 • ha kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor osteopati og andre manuellterapeutiske fag
 • tilegne seg kunnskap om hvordan teoretisk og praktisk kunnskap kan anvendes i kliniske situasjoner
 • å forstå innholdet og følge retningslinjene i Klinikkhåndboken.

 

 

 

Ferdigheter

 • gjennomføre en global osteopatisk undersøkelse:
  • evaluere pasienten ved gange, i stående, sittende og i liggende stilling, fortolkning av funn, og utarbeidelse av en behandlingsplan og sekvens for den individuelle pasienten
 • gjennomføre en osteopatisk undersøkelse og behandling av lymfatiske dysfunksjoner og vite hvordan dette potensielt kan anvendes på forskjellige kliniske tilstander og spesifikke pasientpopulasjoner
 • gjennomføre en osteopatisk undersøkelse og spesifikk behandling av somatiske dysfunksjoner relatert til det viscerale og det kranielle system, og forstå hvordan dette potensielt kan anvendes på forskjellige kliniske tilstander og i spesifikke pasientpopulasjoner
 • beherske grunnleggende behandlingsteknikker innenfor konseptet ¿osteopati i det kranielle felt¿ og kjeveleddregionen.
 • sikkerhetsteste og evaluere viscerale strukturer
 • utvikle kommunikasjonsferdigheter med pasienter
 • ta imot og legge til rette for pasienten
 • benytte seg av opparbeidet kunnskap fra tidligere emner i møte med pasienter under veiledning
 • gjennomføre under veiledning en førstegangskonsultasjon
 • anvende grunnleggende klinisk undersøkelsesmetoder (sykehistorie, kliniske-medisinske, ortopediske, nevrologiske)
 • gjennomføre en osteopatisk undersøkelse under veiledning
 • anvende vanlige diagnostiske strategier (hypotetisk-deduktiv metode)
 • anvende, forklare og drøfte kliniske tester brukt i evaluering av pasienter
 • avdekke, under veiledning, alvorlige og mindre alvorlige tilstander som krever utredning av annen helseinstans
 • utarbeide og gjennomføre under veiledning en grunnleggende osteopatisk behandlingsplan som inkluderer arbeidshypotese, kortsiktige og langsiktige behandlingsmålsetninger, manuell behandling, råd og veiledning og følge opp dette
 • gjennomføre under veiledning et planlagt behandlingsforløp og oppfølgende konsultasjoner
 • demonstrere evne til klinisk resonnering og evaluere og re-evaluere pasientens kliniske presentasjon
 • håndtere system for timeavtaler, betaling, og journalføring
 • føre en pasientjournal i tråd med Lov om Helsepersonell.
 • vise en god relasjon til og kommunikasjon med pasienten

 

Generell kompetanse

 • gjennomføre under veiledning konsultasjon av pasienter
  • anvende opparbeidet kompetanse om kliniske og osteopatiske undersøkelses- og behandlingsmetoder

demonstrere profesjonalitet gjennom rutiner og veiledning ved klinisk praksis

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, ferdighetstrening, individuelt arbeid og veiledet klinisk praksis

 

Èn underveisvurdering fra veileder, som skal inneholde følgende elementer:

-          kommunikasjon og pasientrelasjon

-          kunnskap, ferdigheter og utførelse

-          sikkerhet og kvalitet

-          profesjonalitet

Anbefalt tidsbruk

534

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Ett obligatorisk skriftlig arbeidskrav via Inspera Assessment. Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Multiple Choice, kortbesvarelse og kasuistikkoppgaver individuell eksamen

Varighet: 5 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk/metodisk individuell eksamen

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering (100 %). Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. ISBN: 9780781766715.  Kap 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 25, 37, 44, 48, 52E  (180 sider). Pris ca. 1099,-

 

Stone C. Visceral and obstetric osteopathy. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2007. ISBN: 9780443102028. Kap 1, 6, 7 (70 sider) Pris ca. 619,-

 

Neumann, DA. Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations of physical rehabilitation. 2. utg. St. Louis: Mosby; 2010. ISBN: 9780323039895. Kap. 4 ( 25 sider). Pris ca. 840,-

 

Magee DJ. Orthopedic physical assessment. 6. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. ISBN: 9781455709779. Kap. 4 (20 sider). Pris ca. 849,-

 

Artikler: Utdrag, totalt 100 sider

 

Kompendium for OST500 selges ved Akademika i Prinsensgate og inneholder de artiklene som ikke er elektronisk tilgjengelig.

 

Bialosky JE, Bishop MD, George SZ, Robinson ME. Placebo response to manual therapy: something out of nothing? J Man Manip Ther Maney Publ. 2011 Feb;19(1):11-19. [Elektronisk tilgjengelig via PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3172952/]

 

Bordoni B, Zanier E. Anatomic connections of the diaphragm: influence of respiration on the body system. J Multidiscip Healthc. 2013 Jul;6:281-91. [Elektronisk tilgjengelig via PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3731110/].

 

Croskerry P. Context is everything or how could I have been that stupid? Healthc Q. 2009;12 Spec No Patient:e171-176. [Elektronisk tilgjengelig via Healthcare Quarterly: http://www.longwoods.com/content/20945].

 

Esteves JE, Spence C. Developing competence in diagnostic palpation: Perspectives from neuroscience and education. Int J Osteopath Med. mars 2014;17(1):52-60.

 

Findley TW, Shalwala M. Fascia Research Congress evidence from the 100 year perspective of Andrew Taylor Still. J Bodyw Mov Ther. 2013 Jul;17(3):356-64.

 

 

Gabutti M, Draper-Rodi J. Commentary: Osteopathic decapitation: Why do we consider the head differently from the rest of the body? New perspectives for an evidence-informed osteopathic approach to the head. Int J Osteopath Med. 2014 Jun.

 

Gazzola V, Spezio ML, Etzel JA, Castelli F, Adolphs R, Keysers C. Primary somatosensory cortex discriminates affective significance in social touch. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Jun;109(25):E1657¿E1666. [Elektronisk tilgjengelig via PNAS: http://www.pnas.org/content/109/25/E1657.abstract]

 

Hébert-Blouin M-N, Tubbs RS, Carmichael SW, Spinner RJ. Hilton's law revisited. Clin Anat N Y N. 2014 Mai ;27(4):548-55.

 

Hodge LM, Downey HF. Lymphatic pump treatment enhances the lymphatic and immune systems. Exp Biol Med Maywood NJ. 2011 Okt;236(10):1109¿15.

 

McEwen BS, Wingfield JC. What¿s in a name? Integrating homeostasis, allostasis and stress. Horm Behav. 2010 Feb;57(2):105-111. [Elektronisk tilgjengelig via PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2815096/].

 

Morrison I, Loken L, Olausson H. The skin as a social organ. [Review] [107 refs]. Exp Brain Res. 2010 Jul;204(3):305-14.

 

Sueki DG, Cleland JA, Wainner RS. A regional interdependence model of musculoskeletal dysfunction: research, mechanisms, and clinical implications. J Man Manip Ther. 2013 Mai;21(2):90-102.[Elektronsik tilgjengelig via PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3649356/]

 

Swanson RL 2nd. Biotensegrity: a unifying theory of biological architecture with applications to osteopathic practice, education, and research--a review and analysis. J Am Osteopath Assoc. 2013 Jan;113(1):34-52. [Elektronisk tilgjengelig  via J Am Osteopath Assoc: http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2094459]

 

Thomson OP, Petty NJ, Moore AP. Clinical reasoning in osteopathy ¿ More than just principles?  Int J Osteopath Med. 2011 Jun;14(2):71-76.

 

Code of practice. London: General Osteopathic Council; 2005. 32 s. Elektronisk tilgjengelig via General Osteopathic Council: http://www.osteopathy.org.uk/news-and-resources/document-library/corporate-plans-schemes-and-policies/code-of-practice-may-2005/]

 

Helsepersonelloven. 1999. Lov om helsepersonell m.v. av 1999-07-02 nr 64. Elektronisk tilgjengelig via Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64]

 

Standard 2000: standard of proficiency. London: General Osteopathic Council; 1999. 24 s. Elektronisk tilgjengelig via General Osteopathic Council http://www.osteopathy.org.uk/news-and-resources/document-library/publications/standard-2000--standard-of-proficiency/]

Samlet sidetall/pensum

425 sider

Anbefalt litteratur

King HH, Jänig W, Patterson MM. The science and clinical application of manual therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone  Elsevier 2011. ISBN: 9780702033872 Pris ca kr 689,-

 

Nelson K et al. Somatic dysfunction in osteopathic family medicine. 2. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2014. ISBN 9781451103052 Pris ca kr 585,-

 

DeStefano L. Greenman's principles of manual medicine. 4. utg, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. ISBN: 9780781789158 Pris ca. 1199,-

Prochaska, JO. og Velicer, WF. (1997): The transtheoretical model of health behavior change. Am J Health Promot 12(1):38¿48

 

Lederman E. The science and practice of manual therapy. 2. utg.Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2005 ISBN 9780443074325. Pris ca kr 544,-

 

Nathan B. Touch and emotion in manual therapy.Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999. ISBN 978-0443056574

 

Hargie O (ed). The handbook of communication skills. London: Routledge  2007. ISBN 9780415359115

 

Eide H, Eide T. Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk. Oslo: Gyldendal akademisk; 2007. ISBN: 9788205326897.

 

Kumar PJ, Clark ML. Kumar and Clark¿s clinical medicine. 8. rev. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2012. 1304 s. ISBN 9780702044991

 

Seffinger M, Hruby R. Evidence-based manual medicine: a problem-oriented approach. St. Louis: Saunders Elsevier; 2007. ISBN: 9781416023845.