Innhold

 • Visceral II
  • gastrointestinalt
  • thorax
 • Spesielle pasientgrupper
  • obstetriske pasienter
  • postoperative
  • idrettsutøvere
  • geriatriske pasienter
 • Etikk og profesjonalisme
 • Motiverende kommunikasjon og endringsprosess
 • Smertefysiologi i den biopsykososiale modellen
 • Systemiske dysfunksjoner
 • Klinisk undervisning og praksis
  • Pasienthåndtering i par
  • Kasuistikkarbeid i grupper
  • Kliniske rutiner for undersøkelse og behandling

Læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne være i stand til å:

Kunnskap

 • beskrive visceral topografi, indikasjoner og kontraindikasjoner for behandling
 • kjenne til sammenhengen mellom den nevrologiske, sirkulatoriske og mekaniske forbindelsen viscera og muskel- og skjelettsystemet innehar
 • kjenne til de anatomiske og fysiologiske forbindelsene mellom kroppens muskel-skjelettsystem og systemisk funksjon
 • gjøre rede for hvilke hensyn man må ta i betraktning av spesielle pasientgrupper, og hvordan dette kan påvirke planleggingen og forløpet av den osteopatiske behandlingen
 • kjenne til den osteopatiske behandlingstilnærmingen til systemiske dysfunksjoner
 • forstå og reflektere over begrepet profesjonalisme
 • beskrive teorigrunnlaget for motiverende kommunikasjon og hvordan dette kan benyttes som et verktøy i klinisk praksis
 • beskrive smertens nevrofysiologi perifert og sentralt
 • beskrive psykologiske og sosiale faktorer som påvirker smerter
 • gjøre rede for lovverket som gjelder for utøvelse av yrket osteopati og hvilke lover og regler som ligger til grunn for autorisert helsepersonell i Norge
 • vise forståelse for etiske dilemmaer som kan oppstå i klinikksituasjon

 

Ferdigheter

 • anvende grunnleggende samtaleferdigheter i motiverende kommunikasjon med andre mennesker, samt kommunisere med relevant helsepersonell angående medisinske problemstillinger
 • evaluere og behandle dysfunksjon i det gastrointestinale system og viscerale strukturer i thoraxregionen
 • integrere ervervet kunnskap i en behandlingssituasjon av spesielle pasientgrupper
 • beherske kliniske medisinske, ortopediske, og osteopatiske tester samt undersøkelsesmetoder i håndtering av spesielle pasientgrupper
 • anvende et bredt spekter av osteopatiske teknikker brukt i pasientbehandling
 • gjennomføre, under observasjon av medstudent, en selvstendig klinisk undersøkelse av pasienten som inkluderer sykehistorie, kliniske-medisinske, ortopediske, nevrologiske og osteopatiske diagnostiske undersøkelser
 • utarbeide og gjennomføre en grunnleggende osteopatisk behandlingsplan som inkluderer kortsiktige og langsiktige behandlingsmålsetninger, manuell behandling, råd og veiledning samt benytte de osteopatisk modellene i pasientvurderingen
 • bruke og drøfte pasientkasuistikker som et læringsverktøy for faglig fordypning og tilegning av ny kunnskap

 

Generell kompetanse

 • forstå osteopatens rolle i det norske helsevesenet
 • diskutere det etiske perspektivet ved osteopatisk behandling av ulike pasientgrupper
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier og fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre undersøkelse og behandling av pasienter under veiledning

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. Studentene vil også praktisere i par på studentklinikken med pasienter, under oppfølging fra veileder. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

534 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene praktiserer osteopati på pasienter under veiledning. Pasientene presenterer med ulike plager og har stort spenn i alder, noe som tilsvarer en tilnærmet lik arbeidsdag som osteopat i klinisk praksis. Veiledere er praksisnære og har stort sett lang erfaring fra arbeid med pasienter.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

*Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 1472 s. ISBN: 9780781766715. Kap 14, 19-32, 44, 52E, 53-55, 59, 64, 68 Totalt 230 s. Pris: 1099,-

 

Bahr, R. Idrettsskader: diagnostikk og behandling. Bergen: Fagbokforlaget; 2014. 489 s. [Utdrag på 100 sider] ISBN: 9788245012248. Pris: ca. 899,-

 

Hegben, E. Visceral manipulation in osteopathy. Thieme publishing group; 2010. ISBN: 9783131472014.  Kap 5-13, 17. 150 s. Pris: 649,-

 

*DeStefano L. Greenmans principles of manual medicine. 5. utg. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. 520 s. ISBN: 9781451193909. Kap. 2 Totalt 30 s. Pris: ca. 1229,-

 

Stone C. Visceral and obstetric osteopathy. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2007. 364 s. ISBN: 978044310202.  Kap 1-5, 8-10. 180 sider. Pris ca 598,-

 

*Magee DJ. Orthopedic physical assessment. 6. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. 1173 s. ISBN: 9781455709779.  Kap 18, 20 sider. Pris: 849,-

 

Thornquist, E. Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten. 2. utg. Oslo: Gyldendal; 2009. 390 s. ISBN: 9788205387195. Kap. 8-12, 150 s. Pris: 499,-

 

Wifstad Å. Helsefagenes etikk: en innføring. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. 150 s.  ISBN: 978-82-15-02077-8.  Utdrag: 80 s. Pris: 329,-

 

Artikler:

Morrison I, Løken LS, Olausson H. The skin as a social organ. Exp Brain Res . 2010. Jul; 204(3):305-314. 9 s.

 

General Osteopathic Council. Standard 2000: standard of proficiency March 1999. London: General Osteopathic Council; 1999. 24 s. TIlgang fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

 

Helsepersonelloven. 1999. Lov om Helsepersonell m.v. av 1999-07-02 nr. 64. Tilgang fra:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

 

Woolf. CJ. Central sensitization: implications for the diagnosis and treatment of pain. Pain 2011; 152(3): pp.S2-S15

 

Iannetti GD. From the neuromatrix to the pain matrix (and back). Exp Brain Res 2010;205(1):1-12 .

Samlet sidetall/pensum

 980 sider

Anbefalt litteratur

Dutton M. Duttons orthopedic survival guide: managing common conditions. New York: McGraw-Hill; 2011. 1045 s. ISBN: 9780071715102. Pris: ca. 589,-

 

Fjerstad E. Frisk og kronisk syk: et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2010. 297 s. ISBN: 9788205402355. Pris: ca. 429,-

 

Gatterman M. Whiplash: a patient centered approach to management. St. Louis: Mosby; 2012. ISBN: 9780323045834. Pris: ca. 529,-

 

King HH, Jänig W, Patterson MM. The science and clinical application of manual therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone  Elsevier; 2011. 325 s. ISBN: 9780702033872 . Pris: ca. 549,-

 

Brukner P, Kahn K. Brukner & Khans Clinical Sports Medicine, 4. utg. [Sydney]: McGraw-Hill Education; 2012. 1296 s. ISBN 978007099813. Pris: ca. 1099,-

 

Douglas G, Nicol F, Robertson C, red.  Macleods clinical examination. 13. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2013. 451 s. ISBN: 9780702047282. Pris:ca. 539,-

 

Eide H, Eide T. Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk. Oslo: Gyldendal akademisk; 2007. 443 s. ISBN: 9788205326897. Pris: ca. 629,-

 

Goodman C, Snyder T. Differential diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral. 5.utg. St. Louis: Elsevier/Saunders; 2012. 787 s. ISBN: 9781437725438. Pris: 599,-

 

Kumar PJ, Clark ML. Kumar and Clarks clinical medicine. 8. rev utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2012. 1304 s. ISBN: 9780702066016. Pris: ca. 719,-