Innhold

Prising og prisbeslutninger er et komplekst, men særdeles viktig tema innen markedsføring. Tradisjonelt er prisbeslutninger knyttet til bedriftsøkonomiske kostnadsbetraktninger, men i dette kurset vil også forbrukeratferd og konkurranse være elementer som bør inngå i en prisbeslutning. Mer konkret vil kurset blant annet inneholde følgende temaer:

 

  • Kostnadskalkyler
  • Breakeven analyser
  • Prediksjon av responser knyttet til prisendringer
  • Prissegmentering
  • Assortementsprising
  • Auksjonsprising og forhandlinger
  • Strategisk betydning av prisbeslutninger
  • Bundling

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal etter endt emne ha en god forståelse for prisbeslutninger og kompleksiteten forbundet med dette. Studentene skal forstå sentrale begreper og modeller som brukes innenfor fagområdet, samt metoder man benytter for å for å generere kvantitativ informasjon knyttet til prisbeslutningene. Etter endt emne skal man ha opparbeidet en god forståelse av de strategiske utfordringene som prising kan innebære.

 

Ferdigheter

Studentene skal være i stand til å anvende Excel (og delvis SPSS) til å gjennomføre analyser som igjen danner grunnlag for beslutningstaking.

 

Generell kompetanse

Studentene skal ha er mer analytisk og helhetlig forståelse for utfordringer forbundet med prising. Etter endt emne skal studentene være i stand til å gjennomføre kalkyler og undersøkelser forbundet med prisfastsettelser basert på teorier og modeller lært og anvendt i emnet.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner i klassen og oppgaveløsning.

Det beregnes en betydelig egeninnsats i løpet av emnet og studentene må være forberedt på å presentere sine løsningsforslag for gruppen de er en del av.

Det vil være 12 fellesøkter á 3 timer med undervisning, veiledning og diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Ingen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

Pensumlitteratur

Dutta, Shantanu, Mark Bergen, Daniel Levy, Mark Ritson og Mark Zbaracki. 2002. "Pricing as a strategic capability." MIT Sloan Management Review, 43(3): 61-66. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6553428&site=ehost-live&scope=site ]

 

Hamilton, Ryan og Alexander Chernev. 2013. "Low Prices Are Just the Beginning: Price Image in Retail Management". Journal of Marketing, 77(6): 1- 20. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=91691729&site=ehost-live&scope=site ]

 

Rao, Akshay R., Mark E. Bergen og Scott Davis. 2000. "How to fight a price war." Harvard Business Review, 78 (2): 107-116. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=2839627&site=ehost-live&scope=site ]

 

Schindler, Robert M. Pricing Strategies: A marketing approach. Thousand Oaks: Sage Publications Inc. ISBN: 9781412964746. 370 sider. Ca. 929,-

 

Zbaracki, Mark J., Mark Ritson, Daniel Levy, Shantanu Dutta og Mark Bergen. 2004. "Managerial and customer costs of price adjustment. " The review of economics and statistics, 86(2): 514- 533. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoh&AN=0738566&site=ehost-live&scope=site ]

 

Zbaracki, Mark J. og Mark Bergen. 2010. "When truces collapse: A longitudinal study of price- adjustment routines." Organization Science, 21( 5): 955- 972. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=53882991&site=ehost-live&scope=site ]

Samlet sidetall/pensum

ca. 470 sider

Anbefalt litteratur

Nagle, Thomas T., John E. Hogan og Joseph Zale. 2011. The strategy and tactics of pricing: A guide to growing more profitably. 5. utg. Edinburgh Gate:  Pearson Education Limited. ISBN: 9781292023236.