Innhold

 • Hva er samfunnsøkonomi?
 • Produksjon og produkttilbud
 • Etterspørsel etter konsumgoder
 • Elementær markedsøkonomi
 • Monopol og monopolistisk konkurranse
 • Regulering av markeder og fordelingspolitikk
 • Kollektive goder og eksterne virkninger
 • Arbeidsmarkedet
 • Innføring i makroøkonomiske begreper
 • Nasjonalregnskapet og det økonomiske kretsløpet
 • Økonomisk vekst og verdiskaping i et land
 • Makroøkonomisk modell (enkel Keynes-modell)
 • Handel og internasjonal økonomi
 • Økonomisk politikk og stabiliseringspolitikk
 • Finans- og gjeldskrisene

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal etter endt emne ha kunnskap om

 • hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares
 • hvordan makroøkonomiske modeller og metode kan anvendes for å analysere norsk og internasjonal økonomi
 • markedets virkemåte under ulike forutsetninger
 • produsentenes tilpasning og tilbud av varer og tjenester
 • konsumentenes tilpasning og etterspørsel etter varer og tjenester

Ferdigheter

Studentene skal etter endt emne kunne

 • analysere makroøkonomiske problemstillinger ved hjelp av matematiske og grafiske presentasjoner
 • redegjøre for hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien påvirker det generelle økonomiske aktivitetsnivået i et land (multiplikatorteori)
 • vurderer og analysere hvordan makroøkonomisk politikk, med vekt på penge- og finanspolitikk, kan brukes for å jevne ut konjunktursvingninger
 • redegjøre for hvordan nasjonale økonomier, spesielt små åpne økonomier som den norske, påvirkes av internasjonale forhold
 • diskutere sentrale drivkrefter bak økonomisk vekst
 • analysere ulike aktørers tilpasning på et marked, og vise hvordan pris og omsatt kvantum blir bestemt
 • gjøre rede for hvordan økonomisk politikk kan påvirke markedssituasjonen
 • gjøre rede for hvordan ulike former for markedssvikt påvirker markedstilpasningen og effektiviteten i økonomien

Generell kompetanse

Studentene skal etter endt emne

 • kunne presentere og formidle sentrale samfunnsøkonomiske sammenhenger
 • kjenne til grunnleggende utforming av makroøkonomisk økonomisk politikk
 • vite hvordan enkel økonomisk analyse kan brukes til å studere bedrifters og konsumenters adferd, og hvordan markeder fungerer

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi (fra kull 2014-17)

Bachelor i markedsføring

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse (fra kull 2014-17)

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiseliv

Bachelor i reiselivsledelse (fra kull 2014-17)

Læringsaktiviteter

Forelesninger og seminar med fagassistenter

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

36 timer undervisning

30 timer fagseminar (ikke obligatorisk)

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen vil benytte dagsaktuelle saker og problemstillinger for å illustrere og vise anvendelsen av faget.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Multiple Choice (2 av 3 MC-oppgaver må være godkjent)

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent minimum to av tre arbeidskrav for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

 

Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Holden, Steinar og Robert G. Hansen. 2013. Pareto 2. Samfunnsøkonomi 2 vg3. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202401726. Sider: 380. Pris: ca. 615,-

 

Ringstad, Vidar. 2016. Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider. Eget hefte basert på 6.utg. [Boka kommer i 2017]. Cappelen Damm akademisk. Sider: ca. 80. Pris ca. 250,- [Mer info om distribusjon av boken vil bli gitt av emneansvarlig]

Samlet sidetall/pensum

Ca. 460 sider

Anbefalt litteratur

Holden, Steinar. 2012. Pareto 1. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202371609.

 

Ringstad, Vidar. 2011. Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider: oppgaver og løsninger. 3.utg. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202352400.

 

Røed Larsen, Erling. 2004. Alt du vil vite om samfunnsøkonomi, men aldri har våget å spørre om, Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205329188

 

Sommervoll, Dag Einar. 2009. Mattespettboka. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205384057.

 

Tranøy, Bent Sofus. 2012. En verden med frie kapitalbevegelser: Finansialisering, kriser og konflikter. I boka Global økonomi, krise og politisk styring. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215019772.

 

Annet:

Dragonbox Algebra 12+. Tilgjengelig på App-store.

NRK Skole. Lesedato 14.mars 2016: http://www.nrk.no/skole/programdetalj?topic=nrk:program/kort-om

SSB. Økonomiske analyser. Link