Innhold

Juridisk metode, generell kontraktsrett, kjøpsrett, produktansvar, immaterialretten, konkurransebegrensningsretten og vernet mot illojal konkurranse og markedsføringsrett.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene kan redegjøre for sentrale rettsregler innen markedsretten.

Studentene har god kjennskap til regler som beskytter forbrukerne.

Studentene kan redegjøre for og anvende sentrale rettsregler i immaterialretten, konkurranseretten og markedsføringsretten.

 

Ferdigheter

Studentene kan identifisere markedsrettslige

Studentene kan finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene.

 

Generell kompetanse

Studentene har en grunnleggende forståelse for hensynet bak de relevante regelsett og sammenhengen mellom dem.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring

Bachelor i markedsføringsledelse (fra kull 2014-17)

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og praktisk anvendelse. Forelesninger, oppgaveløsning og gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

Ca 225 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli søkt å nytte eksterne gjesteforelesere med næringslivserfaring for å forsterke læringen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Godkjent lovsamling/særtrykk av relevante lover (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Blandhol, Sverre, Henriette N. Tøssebro og Øystein Skotheim. 2015. "Innføring i juridisk metode." Jussens Venner, 50(6): 310-345. 25 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/jv/2015/06/innfoering_i_juridisk_metode ]

 

Ernes, Kjell Ove og Neumann, Patrick. 2017. Lovsamling i markedsrett og etikk. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN-nummer: 9788245021943. Sidetall: 370. Pris: 399,-

 

Ernes, Kjell Ove og Neumann, Patrick. 2017. Oppgavesamling i markedsrett og etikk. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Langfeldt, Sverre Faafeng og Tore Bråthen. 2016. [Lov og rett for næringslivet, lærebok]. 23. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205493223. Pris ca. 729,-

Samlet sidetall/pensum

400 sider.

Anbefalt litteratur

Lunde, Tore, Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen. 2015. Markedsføringsloven med kommentarer. utgivelsesår: 2015 2. utg. ISBN: 9788205451254