Innhold

Generell del

Faser i en undersøkelse

- Tema og problemstilling: Metode og teori, empiribasert teori

- Problemstilling

Vitenskapsteori:

- Hvorfor metode

- Positivismen og fortolkende vitenskapelige tilnærminger,

- Metodedebatten

Etiske og praktiske avveininger

 

Kvantitativ del

Kvantitative undersøkelser:

- Begreper og variabler

- Hypoteser

- Kausalmodell

- Kvantitative design (tverrsnitt/survey og eksperiment)

- Kvantitative designs styrker og svakheter

- Konstruksjon av spørreskjema

- Måling av variabler

- Målemodeller (Formative/refleksive)

- Skalanivåer

- Utvalg og datainnsamling

- Validitet

- Reliabilitet

- Tolkning og konklusjon

- Rapportering

Kvantitativ dataanalyse i SPSS:

- Validering av data

- Enkle analyseteknikker

- Beskrivende statistikk

- Krysstabeller

- Korrelasjonsanalyse

- Forutsetninger for multivariate analyseteknikker

- Regresjonsanalyse

- Variansanalyse (ANOVA/MANOVA)

- Kontrollvariabler

- Interaksjons-/moderatoreffekt

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne ha innsikt i ulike kvantitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis. Studenten skal få en forståelse av fordeler og ulemper ved kvantitative metoder, og i hvilke sammenhenger ulike kvantitative forskningsdesign er best egnet. Studenten skal gjennom emnet utvikle en evne til å se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

 

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne være i stand til å velge tilnærmingsmåte, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og skrive en akademisk oppgave (herunder bacheloroppgaven) basert på egne undersøkelser. Studentene skal etter endt kurs kunne beherske egnede analyseverktøy som SPSS, kunne gjennomføre analyser og ha tilstrekkelig kunnskap til å forstå betydningen av funn.

 

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne være kritisk til eget og andres forskning og markedsundersøkelser. Studenten skal gjennom emnet bli mer oppmerksom på å benytte riktig fremgangsmåte ved innsamling og analyse av empiri. Videre skal emnet gjøre studenten mer aktpågivende ved bruk av kilder, både i form av kildekritikk og ved henvisning til kilder i akademiske arbeid.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i markedsføring

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning ¿ nytt/vår 2015

Bachelor i reiseliv

Bachelor i reiselivsledelse (fra kull 2013-16)

Læringsaktiviteter

Emnet har en generell del (delt med MEO3100) som utdyper metode II sin gjennomgang av valg av tema, og hvordan undersøkelsers problemstilling og formål styrer valg av forskningsdesign, datainnsamling, analyse, tolkning og rapportering.

Anbefalt tidsbruk

225

Arbeidslivstilknytning

Emnet går parallelt med bacheloroppgave og er knyttet opp mot denne.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonalkarakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % samlet vurdering

Hjelpemidler: Kalkulator, uten minne/uten lagringsfunksjon 

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Pallant, Julie. 2016. SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS. 6. utg. Maidenhead: McGraw-Hill. ISBN: 9780335261543. 330 av 354 s. Pris ca. 429,-

 

Ringdal, Kristen. 2012. Enhet og mangfold: Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 3. utg. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245013283. Sider: 531. Pris: 579,-

 

Sharma, Subhash, Richard M. Durand og Oded Gur-Arie. 1981. "Identification and analysis of moderator variables". Journal of Marketing Research, 18(3):291-300. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5012763&site=ehost-live&scope=site ] 9 s.

 

Kompendium for emnet MEO3200 Markedsanalyse - Kvantitativ metode selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere: 

 

Davis, Joel J. 1997. Advertising Research: Theory and Practice. Upple Saddle River, N.J: Prentice Hall. Kap. "Experimentation". ISBN: 9780132218139. Side 137-165.

 

Hellevik, Ottar. 2002. Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. 7. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215002507. Side 183-193.

 

Reve, Torgeir. 1985. Metoder og perspektiver i økonomisk/admistrativ forskning. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788200077374. Kap. "Validitet i økonomisk administrative forskning". Side 52-69, 17 s.

Samlet sidetall/pensum

670

Anbefalt litteratur

Biblioteket ved Høæyskolen Kristiania. Informasjonsfilmer om SPSS av førsteamanuensis Sander Sværi. [Lesedato 13. oktober 2016: http://biblioteket.kristiania.no/spss/ ]

 

I tillegg til oppsatt pensumlitteratur er forelesningene i stor grad hentet fra følgende:

 

Bollen, K. A. 1989. Structural Equations with Latent Variables. New York: Wiley. ISBN: 9780471011712. Kap. 3 og 6.

 

Bollen, K. A. og R. Lennox. 1991. "Conventional Wisdom on Measurement: A Structural Equation Perspective." Psychological Bulletin, 110(2):305-329.

 

Churchill, G. A. 1979. "A Paradigm for Developing Better Measures for Marketing Constructs."  Journal of Marketing Research, 16(1):64-73. [Tilgjengelig fra biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5005503&site=ehost-live&scope=site ]

 

Mitchell, T. R. 1985. "An Evaluation of the Validity of Correlation Research Conducted in Organizations." Academy of Management Review, 10(2):192-205. [Tilgjengelig fra biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4277939&site=ehost-live&scope=site ]