Innhold

Faser i en undersøkelse

- Tema og problemstilling: Metode og teori, empiribasert teori

- Problemstilling

Vitenskapsteori:

- Hvorfor metode

- Positivismen og fortolkende vitenskapelige tilnærminger,

- Metodedebatten

Etiske og praktiske avveininger

Hvordan skrive en akademisk oppgave (bacheloroppgaven)

- Forskningsmessig validitet og reliabilitet,

- Forskningsdesign, og forskningsstrategier

- Casestudier

- Grounded teori

Datainnsamlingsmetoder

- Hva slags data skal vi samle inn?

- Individuelle intervju,

- Fokusgruppeintervju,

- Observasjon,

- Etnografi,

- Feltforskning,

Forskningstyper

- Aksjonsforskning,

- Oppdragsforskning,

- Anvendt forskning,

- Grunnforskning

Analyse

- Innholdsanalyse,

- Narrative analyse,

- Diskursanalyse,

Evaluering av kvalitative analyser

Rapportering om større kvalitative undersøkelser

- Rapportering

- Tolkning og konklusjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne ha innsikt i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis. Studenten skal ha kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvalitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier. Studenten skal få en forståelse av fordeler og ulemper ved kvalitative metoder, og i hvilke sammenhenger ulike kvalitative forskningsdesign er best egnet. Studenten skal gjennom emnet utvikle en evne til å se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

 

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne være i stand til å velge egnet kvalitativ tilnærmingsmåte til å planlegge, analysere og gjennomføre diverse undersøkelser generell og markedsundersøkelser i sær. Studenten skal etter endt emne være i stand til å utarbeide en akademisk oppgave med tilfredsstillende metodologisk forankring.

 

Generell kompetanse

Emne skal også være viktig med hensyn til gjennomføring av bacheloroppgaven ved siste studieåret. Studentene skal etter endt kurs kunne beherske egnede analyseverktøy, kunne gjennomføre analyser og ha tilstrekkelig kunnskap til å forstå betydningen av funn.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i markedsføring

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bacherlor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i reiselivsledelse (fra kull 2013-16)

Læringsaktiviteter

Emnet har 36 forelesningstimer (12 økter).  

Kurset har en generell del (delt med MEO 3200) som utdyper metode 2 sin gjennomgang av valg av tema, og hvordan undersøkelsers problemstilling og formål styrer valg av forskningsdesign, datainnsamling, analyse, tolkning og rapportering. 

Anbefalt tidsbruk

187-225 timer

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Jacobsen, Dag Ingvar. 2015. Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. 3. utg. Kristiansand: Høyskoleforl.  ISBN: 9788202481889. 230 s. Pris ca. kr: 559,-

 

Johannesen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Christoffersen. 2010. Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Abstrakt forlag. 4. utg. ISBN: 978-82-7935-298-3. 236 sider. Pris ca. kr: 475,-

 

Digitalt kompendium for emnet MEO3100 Markedsanalyse: Kvalitativ metode, legges ut på Luvit av emneansvarlig, og inneholder:  

 

Askheim, Ole Gaut og Tor Grennes. 2008. Kvalitative metoder. For markedsføring og organisasjonsfag. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215010007. kap. 6 (65-76), 7 (77-86). 22 s.

 

Berg, Bruce L. og Howard Lune. 2012. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. 8 utg. Boston: Pearson. ISBN: 9780205234967. Kap. 5 (164-195), 7 (258-279). 48 s.

 

Moen, Toril og Ragnheidur Karlsdottir. 2011. Sentrale aspekter ved kvalitativ forskning. Trondheim: Tapir Akademisk forlag. ISBN: 978-82-519-2739-0. Kap. 1 (15-31). 16 s.

 

Nilssen, Vivi. 2012. Analyse i kvalitative studier. Den skrivende forskeren. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215020471. Kap. 4 (78-100). 22 s.

 

Postholm, May Brit. 2010. Kvalitativ metode: en innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2.utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN:9788215016948. Kap. 4 (68-85),  5 (86-103). 37 s.

 

Tjora, Aksel 2012. Kvalitative forskningsmetoder i praksis. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205425491. Kap. 7 (202-217). 15 s.

Samlet sidetall/pensum

650

Anbefalt litteratur

Berg, Bruce L. og Howard Lune. 2012. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. 8 utg. Boston: Pearson. ISBN: 9780205809387 (Delen som ikke er pensum)