Innhold

 • Helseovervåking
 • Helsefremmende arbeid i
  • Barnehage
  • Skole
  • Arbeidsliv
  • Institusjoner
  • Frisklivssentraler
  • Lokal/nærmiljøet
  • Organisasjoner (inkl. frivillige)
 • Tre ukers ekstern praksis ved kommunal frisklivssentral eller lignende

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • kan gjøre rede for ulike metoder for helseovervåking/helsekartlegging i Norge
 • kan beskrive hvordan relevante/aktuelle aktører kan tilrettelegge for helsefremmende aktivitet i barnehage, skole, arbeidsliv, institusjoner, organisasjoner og nærmiljøet
 • kan gjøre rede for hvordan institusjoner og organisasjoner kan tilrettelegge for helsefremmende aktiviteter for medlemmer/brukere
 • kan beskrive determinanter for helse i arbeidslivet
 • kan redegjøre for frisklivssentralens rolle, som en støtte til kommunehelsetjenesten, som rådgiver for skole-/arbeids- og eldrehelse og som tillitsfull oppfølger etter spesialisthelseinngrep
 • kan beskrive tverrsektorielle samarbeidsmuligheter i lokalt folkehelsearbeid

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, veilede, gjennomføre og vurdere helsefremmende og forebyggende individuelle opplegg/tiltak for ulike grupper
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere/evaluere større prosjekt/kurs ved hjelp av folkehelsefaglige metoder
 • kan kommunisere effektivt og hensiktsmessig i møte med gruppe/klient/bruker
 • kan vise evne til etisk refleksjon i møte med klient/bruker
 • kan henvise til og gi en vurdering av fagstoff om folkehelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere og utveksle synspunkter om folkehelse i en tverrfaglig sammensatt gruppe

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilssendring og folkehelsearbeid

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid.

Teoretisk plenumsforelesning: 25 timer

Tre ukers ekstern praksis (privat eller offentlig sektor)

Anbefalt tidsbruk

300 timer

Arbeidslivstilknytning

Samfunns- og næringskontakt gjennom praksisted samt eksterne foredragsholdere

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Vurderingsskjema fra praksissted skal leveres ved refleksjonsnotatet

Pensumlitteratur

Goth, US red. Folkehelse i et norsk perspektiv. Oslo: Gyldendal; 2014. 275 s. ISBN 9788205463950 Pris: ca. 459,-

 

Helsedirektoratet. Samfunnsutvikling for god folkehelse: rapport om status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge. Oslo: Helsedirektoratet; 2014. 109 s. IS-2203 [Tilgang fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samfunnsutvikling-for-god-folkehelse-rapport-om-status-og-rad-for-videreutvikling-av-folkehelsearbeidet-i-norge]

 

Tveiten, S. Den vet best hvor skoen trykker: om veiledning i empowermentprosessen. Bergen: Fagbokforlaget;  2007. 100 s. ISBN 9788245003642  Pris: ca. 329,-

 

Edwards P, Tsouros A. Promoting physical activity and active living in urban environments: the role of local governments. Copenhagen: WHO regional office; 2006. 66 s. ISBN: 9289021810. [Tilgang fra: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/98424/E89498.pdf]

 

Helsedirektoratet. Veileder for kommunale frisklivssentraler: etablering og organisering. Oslo: Helsedirektoratet; 2013. 56 s. IS-1896 [Tilgang fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-kommunale-frisklivssentraler-etablering-organisering-og-tilbud]

 

Tellnes G. Salutogenese: hva er det? Michael. 2007;4(2):144-9. 5 s. [Tilgang fra: http://michaelquarterly.no/index.php?seks_id=84169&a=1]

Samlet sidetall/pensum

Totalt sider: 611

Anbefalt litteratur

Folkehelseinstituttet: Hent folkehelseprofil for kommune, fylke eller bydel http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil