Innhold

Emnet gir en innføring i metoder og teorier for gjennomføring av små og store undersøkelsesprosjekter. Målet med emnet er at studentene skal oppøve en reflektert holdning til metoder, kildebruk og resultater, samt å anvende dette i bacheloroppgaven.

 • Emnet gir grunnleggende kompetanse i å gjennomføre mindre undersøkelser som kan brukes i forbindelse med framtidig yrkesutøvelse innenfor relevante fagområder (markedskommunikasjon, journalistikk, grafisk design og interiørarkitektur).
 • De relevante fagområdene er mer praktiske enn akademiske. Emnet vektlegger derfor den praktiske bakgrunnen for forskningsdesign, og den praktiske bruken av resultatene.
 • De relevante fagområdene er dessuten skapende eller kreative. Emnet vektlegger derfor kvantitative og kvalitative metoder for å utfordre vanetenking, oppdage muligheter, og stimulere innovasjon.
 • Første del av emnet (forskningsdesign og designforskning) er samkjørt med utvikling av prosjektbeskrivelse for studentens eget bachelorprosjekt. Studentene får en enkel innføring i ulike metoder, og velger de som passer til eget prosjekt.
 • Andre del av emnet (gjennomføring og anvendelse) er samkjørt med oppstart av arbeidet med bacheloroppgaven. Studentene øver seg i både kvalitative teknikker, kvantitative teknikker og designforskning, uavhengig av hva som er valgt for bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om samspillet mellom praksis og forskning innenfor egen fagdisiplin (klinisk forskning eller designforskning)
 • kunnskap om design av nyskapende forskning, både positivistisk (hypotesetest) og fortolkende (hypoteseutvikling)
 • grunnleggende kunnskap om kvantitative (tallbaserte) teknikker for datainnsamling og dataanalyse (f.eks. sannsynlighetsutvalg, svarprosent, registerdata, eksperiment, algoritme, tabellanalyse, enkle mål for sentraltendens og spredning)
 • grunnleggende kunnskap om kvalitative (ikke-tallbaserte) teknikker for datainnsamling, og dataanalyse (f.eks. intervjuer; dokumenter; observasjon med foto, video, og skisse-/notatblokk; kode-teknikker; runddans mellom forståelse og data)
 • elementær kunnskap om kritisk tolkning av egne funn, ved bruk av kvantitative data (beregne sannsynlighet) eller kvalitative data (trippel hermeneutikk)

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan designe små undersøkelser som kan anvendes i egen faglig praksis (valg av formål, problemstilling, faglitteratur, framgangsmåte, metode og datakilder)
 • kan drøfte hvordan egen undersøkelse kan være nyskapende i forhold til egen forutinntatt forståelse / hypotese
 • kan foreta innsamling og analyse av kvantitativ data (f.eks. kildekritisk søk etter registerdata, og enkle beregninger med SPSS, Epi Info, eller Sima Pro)
 • kan foreta innsamling og analyse av kvalitativ data (f.eks. gjennomføring av gruppeintervju / planverksted, og koding av tekstmateriale)
 • kan gjøre en kritisk tolkning av egne funn (f.eks. testing av signifikans eller refleksjon over posisjonalitet)

 

Generell kompetanse

Studenten har

 • forståelse for strategiske og etiske sider ved samspillet mellom praksis og forskning - hvordan praksis gir ressurser og spørsmål til forskningen, og hvordan forskningen i sin tur kan gi informasjon som er relevant for videre praksis (designforskning el. klinisk forskning).
 • forståelse for noen fremgangsmåter for nyskapende forskning - som har blitt utviklet for å utfordre vanetenking, oppdage muligheter, og skape innovasjon (hypotesetesting gjennom hypotetisk-deduktiv opplegg, og/eller hypoteseutvikling gjennom hermeneutisk/abduktivt opplegg).
 • grunnleggende forståelse for hva som kan være god bruk av et repertoar av ulike teknikker for innhenting og analyse av data, samt hva som er styrker og svakheter ved de ulike teknikkene.  
 • elementær forståelse for hvordan vitenskapelig usikkerhet håndteres ved bruk av kvantitative teknikker (testing av signifikans) og kvalitative teknikker (refleksjon over posisjonalitet).

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i grafisk design

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Gjennomføringen er basert på forelesninger kombinert med gruppedialog (med teknikker fra Participatory Learning and Action). Gruppearbeidet foregår i flere skalaer - fra eksamensgrupper (to-tre studenter), til storgrupper (seks-ni studenter), til hele klassen. Gjennom gruppedialogen vil studentene få praktisk trening rundt arbeidet med utvikling av tre innleveringer fra hver eksamensgruppe. (Disse innleveringene vil til slutt leveres for mappevurdering). I tillegg vil studentene få praktisk trening med det parallelle arbeidet med bachelorprosjektet - først prosjektbeskrivelsen, deretter bacheloroppgaven.

Anbefalt tidsbruk

170 studietimer (36 timers undervisning)

Arbeidslivstilknytning

Det kan bli aktuelt med gjesteforelesere fra yrkeslivet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)*

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

*Kontinuasjon av mappe: kontinuasjon gjennomføres individuell med samme problemstilling som ved ordinær mappevurderingen.

Pensumlitteratur

Larsen, Ann Kristin. 2007. En enklere metode. Bergen: Fagbokforlaget. Sider: 120. 239,- kr.

 

Thurén, Thorsten. 2013. Vitenskapsteori for nybegynnere. Oslo: Gyldendal. (Kap. 1-7, 8 (utdrag), 9-14, 17-20, 22-23), side 9-50, 62-124, 142-176, 188-197. Sider: 167. 318,- kr.

 

Digitalt, felles kompendium i emnet «VIM3101 Vitenskapsteori og metode» (250 sider) legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Bauhaus Archive Berlin. 2004. «Prehistory of the Bauhaus», «Bauhaus Manifesto 1919», «Typography and commercial art», «Photography», og «Building studies with Hannes Meyer». I: The Collection. Berlin: Bauhaus Archive Berlin (s. 24-29, 114-121, 122-127, 160-163) Sider: 20.

 

Carr, Edward H. 1987 [1961]. «The historian and his facts» (utdrag) I: What is History? London: Penguin. (s. 20-30). Sider: 10.

 

Fangen, Kathrine. 2010. «Forberedelse til et feltarbeid» (utdrag) I: Deltagende observasjon. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 41-52) Sider: 11.

 

Grønmo, Sigmund. 2016. «Kvalitativ datanalyse». I: Samfunnsvitenskapelige metoder. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 265-286) Sider: 21.

 

Hanché, Bob. 2010. "The Challenge of Research Design". I: Marsh, David og Stoker, Gerry: Theory and Methods in Political Science. 3. utg. London: Palgrave. (s. 232-248) Sider: 16.

 

Jacobsen, Dag Ingvar. 2015. «Hvordan skal jeg arbeide for å utvikle en problemstilling?», «Statistisk og teoretisk generalisering», samt «Kausalitet». I: Hvordan gjennomføre undersøkelser. Oslo: Cappelen Damm. (s. 75-87, 89-97) Sider: 20.

 

Jensen, Helge Hiram. 2016. «Innledning til kompendiet: Vitenskapelig metode for skapende fag». Sider: 6.

 

Johannesen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Christoffersen. 2010. «Fordeling av én egenskap - univariat analyse», «fordeling av to egenskaper - bivariat analyse» og «Kontroll for tredje variabel - trivariat analyse». I:Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. (ss. 277-320) Sider: 46.

 

Jor, Finn Eivind. 2011. «Werner Heisenberg». I: Ex.Phil på 1-2-3. Oslo: Gyldendal (s. 81-83) Sider: 2.

 

Kaiser, Mattias. 2000. «Akademisk forskning og anvendt forskning» og «Fordommer og feil om sannsynlighet». I: Hva er vitenskap? Oslo: Universitetsforlaget (s. 74-84, 180-186) - (supplerer Thuren kap. 11) Sider: 12.

 

Kalleberg, Ragnvald. 1996. «En modell av et forskningsopplegg». I Holter og Kalleberg (red.) Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Oslo: Universitetetsforlaget. (s. 32-35) Sider: 4.

 

Kotler, Philip. 2005. «Strategisk planlegging av forretningsområdene». I Markedsføringsledelse. Oslo: Gyldendal. (ss. 74-84) Sider: 10.

 

Laurel, Brenda (red.) 2003. Design Research. Cambridge. MA: The MIT Press. (s. 10-15, 16-19, 23-29, 63-69) Sider: 21.

 

Leonardo da Vinci. 2006 [1519]. «Notatbøker».ISuh(red.) Leonardo da Vinci: Notatbøker. Oslo: Spektrum. (s. 108-9, 149, 151, 196-197, 274-277) Sider: 10.

 

Noble, Ian og Russel Bestley. 2016. Visual Research. London: Fairchild Books. (s. 10-11, 14-24) Sider: 12.

 

Ringdal, Kristen. 2012. «Vitenskap som prøving og feiling». I: Enhet og mangfold: Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 45-47) Sider: 2.

 

Schmitter, Phillippe. 2008: «Fig. 14.1 The cycle of political and social research», i: DellaPorta, Donatella og Keating, Michael: Approaches and methodologies in the Social Sciences. Cambridtge: Cambridge University Press. (s.264) Sider: 1.

 

Thagaard, Tove. 2013. «Hermeneutikk og kritisk teori», «Postmodernisme, sosialkonstruktivisme og feministisk teori», og «Teori og data». I: Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 41-48, 193-217) Sider: 31.

 

Tripp, David. 2005. «The Action Inquiry Circle». I «Action research: a methodological introduction». Educação e Pesquisa, 31(3): 443-466. Sider: 1.

 

Digitalt kompendium, «VIM3101 for BIN», (133 sider) legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Byggforsk. 2001. «Kjøkken i bolig». I: Byggforskserien, sending 2. Sider: 8

 

Don, Aabbe og Jeff Petrick. 2003. «User requirements». I Laurel (red.) Design research: Methods and perspectives, 70-80. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Sider: 11.

 

Fanelli, Giovanni og Michele Fanelli. 2004. Brunelleschi's Cupola. Firenze: Madragora. S. 16-17, 48-49, 54-56, 72-73, 94-95, 146-147, 168-169. Sider: 13.

 

Farner, Asle. 2003. «Verkstedets grunnlag» og «Verksted sett i lys av planleggingsteori». I: Verksted som verktøy i plan- og utviklingsprosesser, 15-27, 29-50. Oslo: Kommuneforlaget. Sider: 37.

 

Giudice, Fabio, Guido LaRosa og Antonio Risitano. 2006. Product Design for the Environment. A Life Cycle Approach. London: Taylor & Francis. (s. 1-6, 307-322). Sider: 21.

 

Jacobsen, Rolf. 2010. «Ønsk aktivhuset velkommen». Arkitektnytt, (11). Sider: 1.

 

Noble, Ian og Russel Bestley. 2016. «Visual research analytical tools», «Key Concept: Modernism and postmodernism» og «Key Concept: Structuralism and Semiotics». I: Visual Research. London: Fairchild Books. (s. 90-98, 118-121) Sider: 12.

 

Vasari, Giorgio. 1991 [1568]. «The Life of Filippo Brunelleschi, Sculptor and Architect [1377-1446] ». I: The Lives of the Artists. Oxford: Oxford University Press. (s. 110-138) Sider: 28.

 

Digitalt kompendium, «VIM3101 for BKM», (133 sider) legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Dalen, Ove og Eirik Hafver Rønjum. 2015. «Ta kontroll over innholdet ditt» (utdrag) og «Måling, testing og justering". I: Digital strategi for alle. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 99-102, 106-118, 123-142). Sider: 36.

 

Framnes, Rune, Arve Pettersen og Hans M. Thjømøe. 2011. «Hva er markedsanalyse?», «Hvor mye bør man satse på markedsanalyser?» og «Prognoser». I Markedsføringsledelse, 279-308, 325-333. Oslo: Universitetsforlaget. Sider: 20.

 

Ringdal, Kristen. 2012. «Eksperiment, forsøk, intervensjoner» (utdrag), «Casestudier og komparativt design» (utdrag) og «Spørreundersøkelser» i: Enhet og mangfold: Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. (ss. 125-134, 169-175, 189-226) Sider: 77.

 

Digitalt kompendium, «VIM3101 for BJO», (133 sider) legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Chomsky, Noam og Andre Vltchek. 2013. «Concealing the crimes of the West». I: On Western Terrorism. From Hiroshima to Drone Warfare. London: Pluto Press. (s. 23-30) Sider: 8.

 

Dalen, Ove og Eirik Hafver Rønjum. 2015. «Ta kontroll over innholdet ditt» (utdrag) og «Måling, testing og justering». I: Digital strategi for alle. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 99-102, 106-118, 123-142). Sider: 36.

 

Data Journalism Handbook 1.0 Beta. 2016. «Become a data literate in 3 simple steps». I: Data Journalism Handbook 1.0 Beta.Sider: 4.

 

Fonn, Birgitte Kjos. 2016. «Kildebruk og kildekritikk i økonomijournalistikken». I: Bjerke, Fonn, Kjos og Strømme (red.) Økonomijournalistikk. Bergen: Fagbokforlaget. s. 65-86. Sider: 21.

 

Fossum, Egil og Sidsel Meyer. 2008. «En kildekritisk kortversjon» og «Perspektiver i journalistikken». I: Er nå det så sikkert? Journalistikk og kildekritikk. Oslo: Cappelen Damm. S. 214-215, 217-223. Sider: 9.

 

Gjermundshaug, Roger. 2006. «Journalisten og desken», «Ikke objektiv, men fair», «De ulike kildetypene», Arbeidsredskap i startfasen» og «Når journalisten gjør feil». I Nyhetsjournalistikk, 152-157. Lørenskog: Sarepta forlag. Sider: 6.

 

Maistrello, Sergio. 2010. «Utvidelse av journalistikken» - oversettelse av «L¿allargemento del campo giornalistico», i: Giornalismo e nuovi media. Milano: Apogea. S. 87-99. Sider: 13.

 

Ritchin, Fred. 2013. «The useful photographer» og «Plates» (utdrag). I: Bending the Frame: Photojournalism, Documentary, and the Citizen. New York: Aperture. (s. 8-27, 83, 88, 91-95) Sider: 25.

 

Thorkildsen, Christian. 2011. «Fordeler og ulepmer ved å jobbe alene som videojournalist for nett». I: VJ for begynnere. Kristiansand: IJ-forlaget. (s. 87-91) Sider: 5.

 

Zigler, Christian Oxholm og Bitte Skaug Paulsen. 2004. «Markedsføring i den nye økonomien» (utdrag) og «Det økende behovet for markedsføring i organisasjoner og samfunnet». I: Markedsføringsledelse: Kort og godt. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 11-13, 17-21) Sider: 6.

 

Digitalt kompendium, «VIM3101 for BGD», (133 sider) legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Dalen, Ove og Eirik Hafver Rønjum. 2015. «Ta kontroll over innholdet ditt» (utdrag) og «Måling, testing og justering». I: Digital strategi for alle. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 99-102, 106-118, 123-142). Sider: 36.

 

Davis, Meredith. 2015. «A new paradigm». I: Graphic Design Theory. London: Thames & Hudson. (s. 208-233) Sider: 25.

 

Don, Aabbe og Jeff Petrick. 2003. «User requirements». I: Laurel (red.) Design research: Methods and perspectives, 70-80. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Sider: 11.

 

Data Journalism Handbook 1.0 Beta. 2016. «What this book is (and what it isn¿t», «The handbook at a glance» og «Become a data literate in 3 simple steps". I: Data Journalism Handbook 1.0 Beta.Sider: 6.

 

Noble, Ian og Russel Bestley. 2016. «Design literacy», «Visual research analytical tools», «Key Concept: Connotation and denotation», «Key Concept: Modernism and postmodernism» og «Key Concept: Structuralism and Semiotics». I: Visual Research. London: Fairchild Books. (s. 36-43, 90-98, 70-71, 118-120) Sider: 21.

 

Plowman, Tim. 2003. «Ethnography and critical design practice». I Laurel (red.) Design research: Methods and perspectives, 30-38. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Sider: 9.

 

Ritchin, Fred. 2010. «The useful photographer» og «Plates» (utdrag) I: Bending the Frame: Photojournalism, Documentary, and the Citizen. New York: Aperture. (s. 8-27, 83, 88, 91-95) Sider: 25.

Samlet sidetall/pensum

670 totalt

Lærebok for teori: 167 sider

Lærebok for metode: 120 sider

Felles kompendium: 250 sider

Studie-spesifikt kompendium: 133 sider (enten BIN, BKM, BJO, eller BGD)

Anbefalt litteratur

Biblioteket Høyskolen Kristiania. 2016a. Skrive og henvise. Lesedato 12.oktober 2016:  http://biblioteket.kristiania.no/skrive-og-henvise/

 

Biblioteket Høyskolen Kristiania. 2016b. SPSS (intro-vidoer av Sander Sværi og Rune Bjerke) Lesedato 12.oktober 2016: http://biblioteket.kristiania.no/spss/

 

Centres for Desease Control and Prevention. 2013. Epi Info 7 Tutorial Videos. Lesedato 12.oktober 2016: https://wwwn.cdc.gov/epiinfo/script/tutorials.aspx

 

Hamer, B. 2003. Salmer fra kjøkkenet. Bulbul Film AS.

 

Helbæk, Morten. 2011. Statistikk - kort og godt. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 29-35, 51-56, 58-60, 63-64) Sider: 14. ISBN: 9788215018171.

 

Jensen, Helge Hiram m.fl. 2000. Studentenes håndbok i fagkritikk. Oslo: Spartacus. ISBN: 9788243001770. [ Digital for norske IP- adresser via Nasjonalbiblioteket; lesedato 1. desember 2015: http://www.nb.no/nbsok/nb/7ec7e91b62bb9b00b68c030558387cdc.nbdigital?lang=no#0 ] Sider: 97.

 

Johannesen, Asbjørn, Per Arne Tufte, og Line Christoffersen. 2010. «Del IV Slutningsstatistikk: Å generalisere fra utvalg til populasjon». I: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. (s. 323-356) Sider: 32.

 

Kalleberg, Ragnvald. 1996. «Forskningsopplegget og samfunnsforskningens dobbeltdialog» (utdrag), i: Holter, Harriet og Kalleberg, Ragnvald (red.) 1996: Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Oslo: Universitetsforlaget. (ss. 26-27, 32-36, 44-48, 50-55, 67-69) Sider: 15.

 

Nordenstam, Tore. 1994. Fra kunst til vitenskap. Bergen: Sigma (s.18-25- 102-107, 129-136, 136-149, 151-152, 156-170, 172-187) Sider: 64. ISBN: 9788276746686.

 

Pettersen, Tove. 2015. Skriv: Fra idé til fagoppgave. 2. utg. Oslo: Gyldendal. Sider: 255. ISBN: 9788205470989.

 

Schön, Donald. 1983. The Reflexive Practitioner. Basic books. Sider: 375. ISBN: 9781857423198.

 

Sima Pro UK. 2015. Sima Pro Training Videos. Lesedato 12.oktober 2016: http://www.simapro.co.uk/simaprovideos.html

 

Thagaard, Tove. 2013. «Problemstilling og undersøkelsesopplegg». I: Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 49-68) Sider: 19.