Innhold

Emnet må ses i sammenheng med emnet Arbeidsrett.

Anskaffelse av humankapital. Faste og midlertidige ansettelser, men også innleie, virksomhetsoverdragelser, konsulentbruk etc. Antidiskriminering som gjennomgående lovkrav.

Forvaltning av humankapital. Rutiner og systemer i forhold til lovkrav. HMS-regelverk, sykefravær, personvern, personalsamtaler etc. Omorganisering og endring av arbeidsoppgaver, kompetansekartlegging og livsfasefokus.

Avvikling av humankapital, inkludert gode avgangsrutiner for dem som sier opp selv. Oppsigelser og avskjed. Forberedelse til avgang pga. alderspensjon, uførepensjon, outplacement.

Læringsutbytte

Kunnskap

Emnet lærer studentene hvordan både lovgivers krav og rådende teorier innen strategisk HR kan omsettes i praksis på en norsk arbeidsplass.

Studentene skal tilegne seg en forståelse for hva det betyr å forvalte arbeidsgiveransvaret. Dette innebærer kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og arbeidstaker, samt innsikt i systemer og metoder for systematisk oppfølging av arbeidsgiveransvaret.

 

Ferdigheter

Studentene skal ha bred oversikt over så vel rammeverk (lovverk) som vanlig praksis i utøvelsen av personalleder-funksjonen i norsk arbeidsliv. De skal vite hvordan ansettelser, personalsamtaler, korrektiver, avvikling og omorganisering skal foregå på ansvarlig vis. De lærer hvordan lovgivers krav til anti-diskriminering, likestilling, sykefraværsoppfølging og HMS skal skje i skjæringspunktet mellom lov/tilsynskrav og forretningsmessige krav til effektivitet og resultatoppnåelse. De må kunne identifisere regelbrudd og uansvarlig ledelse og kjenne til gode rutiner for varsling og avdekking av lovbrudd eller kontraproduktiv personalledelse.

 

Generell kompetanse

Faget innebærer at teorier lært tidligere i studiet operasjonaliseres. Studentene skal gjennom dette faget få «tettet teori/praksis-gapet» gjennom en rekke eksempler fra norsk arbeidsliv, både på god og dårlig ledelse i konkrete situasjoner knyttet til konkrete leder- og medarbeiderhandlinger.

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse

Årsenhet i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig individuell eksamen. Alle obligatoriske innsendingsoppgaver skal være fullført og bestått før eksamen. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det henvises til at pensum inneholder en rekke ferske case, og dagsaktuelle case fra nyhetsbildet vil trekkes inn i de akademiske videoene.

Obligatorisk aktivitet

Innsending av to oppgavesett (godkjent/ikke godkjent)

Eksamen

Skriftlig individuell 3 timers eksamen. Hjelpemidler ikke tillatt.

Pensumlitteratur

Arbeidstilsynet. Orientering omarbeidsgiverens plikter. Orientering, best.nr. 326. Oslo: Gyldendal. 35 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Arbeidstilsynet: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77706 ]

 

Bergsvik, Daniel, Simen Markussen og Oddbjørn Raaum. 2010. "Tok en tredagers? - Mønstre i egenmeldt sykefravær." Søkelys på Arbeidslivet, 27(4):379-394. 14 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.idunn.no/spa/2010/04/art02 ]

 

Dale-Olsen, Harald, Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne. 2011 "Smitter sykefravær".  Søkelys på Arbeidslivet, 28(1-2): 124-134. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.idunn.no/spa/2011/01-02/art04 ]

 

Internkontrollforskriften. 1997. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Arbeids- og sosialdepartementet. 36 s. [Elektronisk tilgjengelig via Arbeidstilsynet: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77838 ]

 

Kvadsheim, Henrik og Kåre Hansen. 2010. "Bedrifters bruk av permitteringer." Søkelys på arbeidslivet, 27(1/2):42-56. 14 s. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/spa/2010/01-02/art03 ]

 

Kvande, Kari og Elin Ingstad. 2011. "Arbeid i sykehjem - for belastende for heltid?" Søkelys på arbeidslivet,  28(1/2):42-55. 11s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.idunn.no/spa/2011/01-02/art05 ]

 

Midtsundstad, Tove og Hanne Bogen. 2011. "Seniorpolitikk: behov for justering? Analyse av praksis i seks foregangskommuner." Søkelys på arbeidslivet, 28(1/2): 89-106. 14s. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/spa/2011/01-02/art08 ]

 

Mikkelsen, Aslaug og Thomas Laudal, 2014: Strategisk HRM: bind 2. kapittel 12: "Prestasjonsledelse og medarbeidersamtaler." ISBN: 9788202451424. Totalt 25 sider. Pris: 699,-

 

Andersen, Rolf K., Kristin Jesnes og Kristine Nergaard. 2015. "Kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene". Fafo-rapport 2015:47. s. 1-75 (rapportens første del). [Elektronisk tilgjengelig via Fafo: http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/kartlegging-av-brudd-pa-arbeidstidsbestemmelsene ]

 

Risan, Hans. 2012. "Dyadisk lederskap." Magma, (2): 67-74. 7 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/dyadisk-lederskap ]

 

Sverdrup, Therese E. 2014. "Psykologisk kontrakt." Magma, (5):64-71. 8 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.magma.no/psykologisk-kontrakt1 ]

 

Ørjasæter, Elin, Birgitte Stenberg Larsen og Trond Stang. 2016. Arbeidsrett for ledere, personalledelse i norske virksomheter. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245020458. Totalt: 430 s. Pris ca 599,-

Samlet sidetall/pensum

668 sider.

Anbefalt litteratur

Saksvik, Per Øystein og Marit Christensen. 2015. Arbeidshelsepsykologi på norsk. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245016314.