Innhold

Emnet er delt i tre deler.

I første del introduseres tema IHRM relatert til utfordringer som internasjonale selskaper møter i forbindelse med økende globalisering. Spesielt fokuseres det på etiske dilemmaer og hvordan forskjellige juridiske, politiske, økonomiske og tekniske omgivelser påvirker IHRM.

I andre del rettes fokus mot kulturell og organisasjonsmessig kontekst i IHRM. Spesielt behandles forskjellige nasjonale kulturers påvirkning på IHRM og hvordan IHRM er linket til organisasjonens internasjonaliseringsstrategi og globale/lokale utfordringer. I tillegg behandles IHRM utfordringer i forbindelse med fusjoner og oppsplitting av selskaper på tvers av landegrenser og når organisasjoner involveres i out/insourcing.

I tredje del introduseres de mest vanlige praksiser innenfor IHRM slik som anskaffelse og rekruttering av humane ressurser i globale selskaper, internasjonal performance management, karriereutvikling og internasjonale belønningssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter dette emnet vil studenten ha bred kunnskap om IHRM teorier, temaer, prosesser, verktøy og metoder. Studenten vil også være kjent med både historisk utviklingen av IHRM og oppdatert forskning på området og kan oppdatere seg innenfor emnet.

Ferdigheter

Studenten vil være i stand til å finne og evaluere akademisk kunnskap innenfor IHRM og tilpasse relevante resultater av forskning og utviklingsarbeid til praktiske og teoretiske utfordringer innenfor IHRM. Studenten skal være istand til å gjøre kvalifiserte valg innenfor IHRM.

Generell kompetanse

Studenten skal ha innsikt i relevante akademiske og profesjonelle etiske temaer innenfor IHRM og kunne planlegge og gjennomføre forskjellige IHRM tilpasninger og prosjekter, basert på etiske krav og prinsipper. Studenten skal kunne kommunisere skriftlig og muntlig akademisk IHRM temaer og være kjent med nye trender.

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som forelesninger, praktisk arbeid med reelle prosjekter og diskusjoner. Det legges også opp til variert udervisning med gruppearbeid og presentasjoner. Det forventes at studentene legger ned betydelig innsats i læringsprosessen.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelesere fra næringslivet deltar på emnet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Chiang, Flora. 2005. "A critical examination of Hofstede`s thesis and its application to international reward management". International Journal of Human Resource Management, 16(9):1545-1563. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=19063282&site=ehost-live&scope=site ]

 

Dowling, Peter J., Marion Festing og Allan D. Engle. 2013. International Human Resource Management. 6 utg. Boston: Cengage. ISBN: 9781408032091. Sider: 347. Price: 626,-

 

Fan, Di, Cris Nyland og Cherrie Jihuana Zhu. 2008. "Strategic implications of global integration and local responsiveness for Chinese multinationals, an area of future study". Management Research News, 31(12): 922 - 940. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket (Emerald): http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/01409170810920639 ]

 

Gill, Carol. 2012. "The role of leadership in successful international mergers and acquisitions: Why Renault-Nissan succeeded and DaimlerChrysler-Mitsubishi failed" Human Resource Management, 51(3): 433-456. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=76169214&site=ehost-live&scope=site ]

 

Hooker, John. 2009. "Corruption from a cross-cultural perspective." Cross-Cultural Management: An International Journal, 16(3): 251-267. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket (Emerald): http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/13527600910977346 ]

 

Peltokorpi, Vesa og Fabian Froese. 2009. "Organizational expatriates and self-initiated expatriates: Who adjusts better to work and life in Japan?" International Journal of Human Resource Management, 20(5): 1096-112. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=40628012&site=ehost-live&scope=site ]

 

Digitalt kompendium i emnet ISH3100 Internasjonal HR legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Fee, Antohny, Susan McGrath-Champ and Helena Liu. 2013. "Human resources and expatriate evacuation: A conceptual model" Journal of Global mobility, 1(3): 246-263.

 

Hofstede, Geert. 1994. "The business of international business is culture". International Business Review, 3(1):1-14.

 

Saee, John. 2005. Managing organizations in a global economy: an intercultural perspective. Mason: Thomson. ISBN: 9780324261547. Pp 25-50 [Chap. 2, Understanding Cross-Cultural Management Dimensions]

 

Sitkin, Alan og Nick Bowen. 2013. International Business, challenges and choices. 2 utg. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199646968. Pp 210-234 [Chap. 9 Modes of Internationalization]

 

Tahvanainen, Marja, Denice Welch og Verner Worm. 2005. "Implications of short term International Assignments". European Management Journal, 23(6): 663-673.

Samlet sidetall/pensum

520 sider

Anbefalt litteratur

Browaeys, Marie-Joelle og Roger Price. 2015. Understanding Cross-cultural Management. 3 utg. Harlow: Pearson. ISBN: 9781292015897. Sider: 477.