Innhold

Emnet inneholder rettsregler knyttet til hele løpet i et arbeidsforhold som for eksempel ansettelse, arbeidstid, ferie og opphør av et arbeidsforhold. Gjennomgående tema i alle fasene er reglene om likestilling.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • ha kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter
  • ha kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver
  • ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser tariffavtalen har

 

Ferdigheter

  • kunne forstå og løse spørsmål som gjelder partenes rettigheter og plikter

 

Generell kompetanse

  • kjenne til hovedreglene i den individuelle arbeidsretten, hvilket innebærer at studentene skal kjenne reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler.

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og praktisk anvendelse. Arbeid med praktiske oppgaver, oppgaveløsning og case vil utgjøre en sentral del arbeidsmetoden i faget.

Anbefalt tidsbruk

220 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli søkt å nytte eksterne gjesteforelesere med næringslivserfaring for å forsterke læringen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala Bestått/Ikke bestått

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemiddel tillatt: Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover

Pensumlitteratur

Blandhol, Sverre, Henriette N. Tøssebro og Øystein Skotheim. 2015. "Innføring i juridisk metode."  Jussens Vennner, 50(6): 310-345. 25 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/jv/2015/06/innfoering_i_juridisk_metode ]

 

Skjønsberg, Alexander N. og Eirik Hognestad. 2014. Individuell arbeidsrett. Oslo: Gyldendal juridisk. ISBN: 9788205429512. Sider: 409. Pris kr 489,-

Samlet sidetall/pensum

436 sider.

Anbefalt litteratur

Ingen.