Innhold

Emnet går over et helt semester og består av et større praktisk fordypningsprosjekt, samt teoriforelesninger. Studenten skal selv velge deler av den faglige fordypningen, og gjennom det hvilket område hun/han vil spesialisere seg i. 

Emnet begynner med en teoretisk del, som skal forberede studentene til det praktiske fordypningsprosjektet. Den teoretiske delen vil, gjennom å presentere ulike perspektiver på grafisk design-praksis, gi et overblikk over sentrale teorier, modeller, begreper, roller og kriterier som er relevante for praktiserende grafiske designere. 

I det praktiske fordypningsprosjektet vil studentene arbeide med et aktuelt samfunnstema, som utforskes ved bruk av designmetodikk og -prosess. Sentralt i både den designmetodiske utforskningen og formgivingsprosessen, er faglig refleksjon-i-handling. Formålet er at studentene skal tilegne seg en større bevissthet om designeres arbeidsprosess, og at de skal kunne uttrykke sine refleksjoner rundt denne med et fagspråk. En del av denne bevisstgjøringen innebærer også at studentene selv må planlegge prosessen og hvordan de skal bruke den til å utforske og analysere problemstillingen de velger. Resultatet av fordypningsprosessen er et individuelt designet objekt, som skal presenteres i en utstilling sammen med de andre studentenes objekter.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har :

  • kunnskap om teoretiske modeller, begreper og kriterier som er sentrale for grafisk design-praksis
  • kunnskap om hvordan ulike perspektiver på grafisk design-faget kan påvirke praksisen som designer

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

  • planlegge og gjennomføre faglig komplekse prosjekter- beskrive beste praksis ved å knytte teori opp mot gjennomføring av praktiske oppgaver 
  • anvende metodeverktøy og annet verktøy for å løse relevante teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger 
  • gjennomføre et prosjekt med selvvalgt fordypning 

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

  • reflektere over dagsaktuelle utfordringer og tematikk knyttet til fagområdet grafisk design
  • reflektere over egen faglig utvikling underveis, og vise evne til å justere denne etter veiledning og tilbakemelding 
  • bruke ny og aktuell fagkunnskap i egne prosjekter 

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Den teoretiske delen (ca. 1/4 av emnet) gjennomføres som forelesninger med refleksjons- og diskusjonsaktiviteter, og avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen.

Den praktiske fordypningsdelen (ca. 3/4 av emnet) gjennomføres i hovedsak gjennom en serie seminarer/workshops med tilhørende øvingsoppgaver. I tillegg skal det gjennomføres et omfattende designprosjekt hvor medstudentrespons og veiledning er viktig. Den praktiske fordypningsdelen avsluttes med en mappeinnlevering hvor det store designprosjektet, samt et utvalg av øvingsoppgavene, skal leveres.

Anbefalt tidsbruk

800

Arbeidslivstilknytning

Ingen oppgitt.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Mappevurdering individuell*

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

*Kontinuasjon av eksamensdel mappe: kontinuasjon gjennomføres individuelt over én kalenderuke uke og med nytt mappekrav.

Pensumlitteratur

Barthes, Roland. 2013. Mythologies. New York: Hill and Wang. [ISBN: 9780099529750. 187 sider. Pris: 149,-]

 

Berger, John. 2008. Ways of Seeing. London: British Broadcasting Corporation and Penguin Books. [ISBN: 9780141035796. 176 sider. Pris: 149,-]

 

Davis, Meredith. 2012. Graphic Design Theory. London: Thames & Hudson. [ISBN: 9780500290491. 256 sider. Pris: 369,-]

 

Munari, Bruno og Patrick Creagh. 2008. Design as art. London: Penguin. [ISBN: 9780141035819. 223 sider. Pris: 159,-]

 

Noble, Ian og Russell Bestley. 2011. Visual Research: An Introduction to Research Methodologies in Graphic Design. Lausanne: AVA Publishing. [ISBN: 9781474232906. 224 sider. Pris: 419,-]

Samlet sidetall/pensum

1066 sider

Anbefalt litteratur

Coles, Stephen og Erik Spiekermann. 2013. The Geometry of Type: The Anatomy of 100 Essential Typefaces. London: Thames & Hudson. ISBN: 9780500241424.

 

Hellmark, Christer. 2000. Typografisk håndbok. Oslo: Spartacus. ISBN: 9788243001534. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/b7d2244217e1fb6c33fa971ec713ff5e.nbdigital?lang=no#0 ]

 

Leborg, Christian. 2004. Visuell grammatikk. Oslo: Abstrakt Forl. ISBN: 8279351183.

 

Middendorp, Jan. 2012. Shaping Text: Type, Typography and the Reader. BIS Publishers. ISBN: 9789063692230. 

 

Shaughnessy, Adrian og Michael Bierut. 2009. Graphic Design: A User's Manual. London: Laurence King Publishing. ISBN: 9781856695916.