Innhold

  • Tilrettelegging av fysisk aktivitet for ulike befolkningsgrupper (minoritetsgrupper og barn, unge og eldre)
  • Tilrettelegging av fysisk aktivitet tilknyttet spesifikke sykdommer (multippel sklerose og hjerneslag) og kvinnehelse (graviditet og barsel)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten....

  • kan gjøre rede for betydningen av og hvordan fysisk aktivitet påvirker minoritetsgrupper, barn og unge og eldre
  • kan beskrive effekter av fysisk aktivitet knyttet til hjerneslag, multippel sklerose og under graviditet og barsel
  • kjenner til momenter som er vesentlige å ta hensyn til når det gjelder å tilpasse fysisk aktivitet for minoritetsgrupper, barn og unge og eldre
  • kan gjøre rede for spesielle hensyn man må ta i tilrettelegging av fysisk aktivitet knyttet til hjerneslag, multippel sklerose og under graviditet og barsel
  • kan gi eksempler på lavterskelaktiviteter og hvem som tilbyr slike tilbud

 

Ferdigheter

Studenten....

  • kan tilrettelegge for fysisk aktivitet for minoritetsgrupper, barn og unge og eldre og for spesifikke tilstander som hjerneslag, multippel sklerose og under graviditet og barsel

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan vise gode holdninger i kontakt med medmennesker med ulike forutsetninger, ambisjoner og behov
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger og problembasert gruppearbeid. Praktisk ferdighetstrening; studentpresentasjoner og trening i sal

45 timer teoretisk/6 timer praktisk

Anbefalt tidsbruk

250 timer

Arbeidslivstilknytning

Ekstern praksis og eksterne forelesere fra bransjen  

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 25 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Berg U, Mjaavatn PE. Barn og unge. I: R. Bahr, red. Aktivitetshåndboken: fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet; [2009]. s. 45-61 (16 sider). IS-nr.: IS-1592. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet:https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling]

 

Einarsson U, Hillert J. Multippel sklerose I: Bahr R, red. Aktivitetshåndboken: fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet; [2009]. s. 421-437 (16 sider). IS-nr.: IS-1592. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet:https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling]

 

Grimby G, Willén C, Engardt M, Sunnerhagen KS. Slag (hjerneslag). I: Bahr R, red. Aktivitetshåndboken: fysisk aktivitet i forebygging og behandling.  Oslo: Helsedirektoratet; [2009]. s. 571-581 (10 sider). IS-nr.: IS-1592. Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet: [https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling]

 

Josefsson A, Bø K. Graviditet. I: R. Bahr, red. Aktivitetshåndboken: fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet, [2009]. s. 154-61 (7 sider). IS-nr.: IS-1592. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet; https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling]

 

Lexell J, Frändin K, Helbostad JL. Fysisk aktivitet for eldre. I: Bahr R, red. Aktivitetshåndboken: fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet; [2009]. s. 62-71 (9 sider).IS-nr.: IS-1592. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling]

 

Raastad T. Styrketrening og aldring. I: Raastad T, Paulsen G, Refsnes PE, Rønnestad BR, Wisnes AR. Styrketrening: i teori og praksis. Oslo: Gyldendal undervisning; 2010. s. 175-183, 8 s. ISBN: 9788205382190.  Pris ca. 690,-

 

 

Artikler og rapporter:

Andersen E, Høstmark AT, Anderssen SA. Effect of a Physical Activity Intervention on the Metabolic Syndrome in Pakistani Immigrant Men: A Randomized Controlled Tria J Immigrant Minority Health (2012) 14:738¿746. (8 sider). [Elektronisk tilgjengelig via Springer Link: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10903-012-9586-6]

 

Andersen LB, Riddoch C, Krielmler S, Hills AP. Physical activity and cardiovascular risk factors in children. Br J Sports Med. 2001 Sept;45(11):871-76 (5 sider). [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=64735345&site=ehost-live&scope=site]

 

Billinger SA, Arena R, Bernhardt J, Eng JJ, Franklin BA, Johnson CM et al. Physical Activity and Exercise Recommendations for Stroke Survivors: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke [elektronisk publisert]. 2014 Mai;:1-23 (22 sider) doi: 10.1161/str.0000000000000022.[ Elektronisk tilgjengelig via ahajournals.org: http://stroke.ahajournals.org/content/45/8/2532.long]

 

Haakstad LA, Bø K. Effect of regular exercise on prevention of excessive weight gain in pregnancy: A randomised controlled trial. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2011 Apr;16(2):116-125. (9 sider) [Elektronisk tilgjengelig via Norges idrettshøyskoles arkiv: http://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&ct=display&fn=search&doc=TN_brage11250%2f170859&indx=1&recIds=TN_brage11250%2f170859&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28SC_OPEN_ACCESS%29%2Cscope%3A%28%22MH%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&mode=Basic&vid=MH&srt=rank&tab=default_tab&dum=true&vl%28freeText0%29=Effect%20of%20regular%20exercise%20on%20prevention%20of%20excessive%20weight%20gain%20in%20pregnancy%3A&dstmp=1455098932173.]

 

Kolle E, Stokke JS, Hansen BH og Anderssen SA. Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2011. Helsedirektoratet 06/2012 (110 sider). [Elektronisk tilgjengelig via Helsedir.: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-aktivitet-blant-6-9-og-15-aringer-i-norge-resultater-fra-en-kartlegging-i-2011]

 

Kriemler S, Meyer U, Martin E, van Sluijs EMF, Andersen LB, Martin BW. Effect of school-based interventions on physical activity and fitness in children and adolescents: a review of reviews and systematic update. Br J Sports Med. 2011 Sep;45(11)923-30 (5 sider). [Elektronisk tilgjengelig via Pubmed central: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841814/]

 

Kumar BN, Selmer R, Lindman AS, Tverdal A, Falster K, Meyer HE. Ethnic differences in SCORE cardiovascular risk in Oslo, Norway. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009 Apr;16(2):229-234. (5 sider). [Elektronisk tilgjengelig via CK-biblioteket: http://cpr.sagepub.com/content/16/2/229.long]

 

Latimer-Cheung AE, Pilutti LA, Hicks AL, Martin Ginis KA, Fenuta AM, MacKibbon KA et al.(2013). Effects of exercise training on fitness, mobility, fatigue, and health-related quality of life among adults with multiple sclerosis: a systematic review to inform guideline development. Arch Phys Med Rehabil. 2013 Sep;94(9), 1800-1828 (28 sider). [doi: 10.1016/j.apmr.2013.04.020]. (Deles ut på forelesning).

 

Meen HD. Fysisk aktivitet hos barn og unge i relasjon til vekst og utvikling.Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2908-14 (6 sider). [Elektronisk tilgjengelig via Tidsskrift for Den norske legeforening: http://tidsskriftet.no/article/189913]

 

Olson D, Sikka RS, Hayman J, Novak M, Stavig, C. Exercise in pregnancy. Curr Sports Med Rep. 2009 Jun;8(3):147-153. (6 sider). [Elektronisk tilgjengelig via CK-biblioteket: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=4533d7a4-b75b-479c-af2a-ba8286fb7e1c%40sessionmgr112&vid=0&hid=116&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=40100133&db=s3h]

 

Pedersen BK, Andersen LB. Fysisk aktivitet: håndbog om forebyggelse og behandling. København: Sundhedsstyrelsen; 2011. [Kap. Fysisk aktivitet hos børn og unge; s. 62-111. Fysisk aktivitet og eldre; s. 165-200. Fysisk aktivitet og graviditet; s. 202-225] Totalt 109 s. Elektronisk ISBN: 978-87-7104-243-6. [Elektronisk tilgjengelig via Sunhedsstyrelsen: https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/6B3A4AE698BC42139572C76C5854BA76.ashx]

Lohne-Seiler H, Tortveit MK. Viktigheten av fysisk aktivitet og trening blant eldre. Norsk Epidemiologi 2012; 22 (2):165-174 (9 sider) [E-versjon tilgjengelig via UiAs åpne arkiv: http://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brage_37126http://hdl.handle.net/11250/139068]

Sosial- og helsedirektoratet. Gradientutfordringen: sosial- og helsedirektoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse. Oslo: Direktoratet; 2005. [IS-1229] (50 sider). [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/gradientutfordringen-helsedirektoratets-handlingsplan-mot-sosiale-ulikheter-i-helse]

Samlet sidetall/pensum

438 sider. Pensum inneholder en betydelig andel engelsk litteratur og andre vitenskapelige artikler

Anbefalt litteratur

Relevant litteratur vil bli gjort tilgjengelig i LUVIT i forbindelse med forelesninger