Innhold

 • Introduksjon til kunnskaps- og evidensbasert praksis

 • Evaluering av litteratur

 • Statistikk med bruk av Excel og SPSS

 • Forskningsmetode

 • Forskningsdesign

 • Vitenskapelig skriving

 • Gjennomføring av et lite forskningsprosjekt med fremføring

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten kan...

 • beskrive grunnprinsippene innen kunnskapsbasert og evidensinformert praksis

 • beherske søkestrategier, utføre effektive litteratursøk, kritisk evaluere litteraturen og riktig sitere litteratur i innleveringsoppgaver og prosjektoppgaver

 • forstå og skrive akademisk språk

 • gjøre rede for vitenskapsteoretiske perspektiver

 • beregne utvalgsstørrelser

 • forklare observasjoner; både grafisk og numerisk

 • beskrive og benytte ulike forskningsdesign

 • forstå bruk av ulike datanivå

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan...

 • gjennomføre mindre forskningsprosjekter basert på anerkjente vitenskapelige metoder.

 • anvende beskrivende statistikk i kvalitative design

 • anvende relevante analytiske statistiske metoder, inkludert å kjenne prinsipper for estimering og hypotesetesting, være i stand til å beregne p-verdier og konfidensintervall, samt å tolke disse i enkelte standardsituasjoner

 • benytte lineære regresjonsmodeller

 • designe studier, beregne utvalgsstørrelse og kunne diskutere styrker og svakheter.

 • foreta kvalifiserte litteratursøk og skrive oppgaver basert på funnene i et vitenskapelig språk.

 • sette opp og analysere data i Excel og SPSS

 

Generell kompetanse:

Kandidaten kan..

 • anvende teoretisk kompetanse innen vitenskapelige metoder

 • anvende praktisk kompetanse til å gjennomføre mindre forskningsprosjekter

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i osteopati

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Forelesninger, individuelt arbeid, gruppeoppgaver og veiledning  

52 timer teoretisk undervisning/ 3 timer praktisk undervisning

Anbefalt tidsbruk

300 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Ingen

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav, skriftlig forberedelsesarbeid med en praktisk øvelse.

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Kerry R, Maddocks M, Mumford S. Philosophy of science and physiotherapy: an insight into practice. Physiother Theory Pract. 2008 Nov-Des;24(6):397-407. 11 sider. (Legges ut på Luvit i PDF format).

Thomas JR, Nelson JK, Silverman SJ. Research methods in physical activity. 7. utg. Champaign, IL: Human Kinetics; 2015. Kapitlene: 2-11, 14-16, 18, 19. Totalt 229 sider. ISBN: 9781450470445 . Pris ca. 1048,-

Sommervoll, Dag Einar. Mattespettboka statistikk. 1. utg. Gyldendal Akademisk; 2013. Kapitlene: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. 79 sider. ISBN: 978-82-05-42484-5. Pris ca. 249,-.

Samlet sidetall/pensum

320 sider

Anbefalt litteratur

Aalen OO et al. Statistiske metoder i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk; 2012. ISBN: 9788205346857. Kap. 2, 4, 5, 8, 9, 11.

Laake P et al., redaktører. Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder. Oslo: Gyldendal akademisk; 2007. ISBN: 9788205335059.

Hammervold R. En kort innføring i SPSS: anvendelser innen multivariat statistikk. 2 utg. Trondheim: Tapir akademiske; 2012. ISBN: 9788251928847. Kap. 2, 4-8.