Innhold

 • Ernæring for
  • Gravide og ammende
  • Spedbarn, barn og unge
  • Eldre
  • Vegetarianere
 • Ernæring ved funksjonshemming
 • Ernæring, helse og etniske minoriteter
 • Ernæring og etiske problemstillinger

Læringsutbytte

Kunnskap

 

Kandidaten kan..

 

 • kan redegjøre for kostholdsanbefalingene for grupper med spesielle behov; gravide, ammende, barn og unge og eldre
 • kjenner til de vanligste ernæringsmessige utfordringer hos barn og voksne med funksjonsnedsettelse og utviklingshemning
 • kan beskrive utredning og behandling av de vanligste spise- og ernæringsproblemene
 • kan gjøre rede for hvordan ernæringsstatus og energibehov bør vurderes hos personer med nedsatt funksjonsevne
 • kan redegjøre for ulike typer vegetarkosthold med vekt på klassifisering, kjennetegn, forekomst, evt ernæringsmessige utfordringer og helseeffekt
 • kan beskrive vanlige helseproblemer og typiske ernæringsmessige utfordringer blant ulike grupper av etniske minoriteter i Norge
 • kan beskrive hvordan religion og tradisjon kan påvirke kost og livsstil
 • gjøre rede for utfordringer knyttet til å skulle gi kostråd til ulike grupper av etniske minoriteter i Norge

 

Ferdigheter

 

Kandidaten..

 

 • kan gi tilpassede kostholdsråd til gravide, ammende, barn, unge, eldre, vegetarianere, innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne
 • kan gjøre etiske avveiinger og vurdere psykologiske aspekter ved kostveiledning
 • kan henvise til og gi en vurdering av fagstoff om ernæring

 

Generell kompetanse

 

Kandidaten...

 

 • kan diskutere og utveksle synspunkter om ernæring i en tverrfaglig sammensatt gruppe

Emnet inngår i

Bachelorgrad i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening.

45 timer forelesninger/10 timer praktisk undervisning

Anbefalt tidsbruk

Ca 270 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne gjesteforelesere. Deltagelse i studentklinikk med eksterne klienter.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Mahan, L.K., Escott-Stump, S., Raymond, J.L. Krause's Food & the Nutrition Care Process, 13 ed. USA: Elsevier 2012. kap 16-21. 118 sider. ISBN 9781437722338. Pris: ca. 1199,-

 

*Gandy J, J. Manual of Dietetic Practice, 5. ed. Oxford: Blackwell Publishing 2014. kap. 1, 3 og 7.6. 200 sider. ISBN 9780470656228. Pris: ca. 1079,- 

 

*Ross K., et al. Modern Nutrition in Health and Disease, 11. ed, Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins 2013. kap 52-56  73 sider. Pris: ca. 1679,-

 

Helsedirektoratet. Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-1972. kap. 4, 6, 12 og 13. 26 sider. [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten]

 

Helsedirektoratet. Anbefalinger for spedbarnsernæring. Oslo: Helsedirektoratet; 2001. IS-1019. 50 s. [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/anbefalinger-for-spedbarnsernering]

 

Helsedirektoratet. Spedkost 12 måneder: landsomfattende kostholdsundersøkelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. 50 s. IS-1635. Pensum: 24 sider. [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/spedkost-12-maneder-landsomfattende-kostholdsundersokelse]

 

Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. Oslo: Helsedirektoratet; [201?]. (forventes publisert i 2016) 

 

Helsedirektoratet. Småbarnskost 2-åringer: landsomfattende kostholdsundersøkelse. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1731. 22 sider. [Elektronisk tilgjengelig: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/smabarnskost-2-aringer-landsomfattende-kostholdsundersokelse-]

 

*Kumar, Bernadette N. og Viken, Berit (red.) Folkehelse i et migrasjonsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget; 2010. Kap. 2,3,8,10,12 og 13. 118 sider ISBN: 9788245003192. Pris: ca. 525,- 

 

Andersen E. Helsenettverk: Lister. [Del 5. Ernæringsomsorg for funksjonshemmede.] 4 s. [Elektronisk  tilgjengelig på: http://www.lister.no/phocadownload/Dok_Helsenettverk/Dok_Fagforum_mestring/Ernaeringperm/Del_5_Ernringsomsorg_for_funksjonshemmede.pdf ]

 

Artikler

Alwan N, Tuffnell DJ, West J. Treatments for gestational diabetes. Cochrane Database Syst Rev. 2009(3):CD003395. 65 sider. [Elektronisk tilgjengelig: http://www.cochrane.org/CD003395/PREG_treatments-for-gestational-diabetes]

 

Laegreid LM, Bruaroy S, Reigstad H. [Fetal injury and alcohol drinking during pregnancy]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005;125(4):445-7. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/1147680]

 

Loland BF, Baerug AB, Nylander G. [Human milk, immune responses and health effects]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007;127(18):2395-8. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/1586572]

 

Nordhagen IH, Sundgot-Borgen J. [Physical activity among pregnant women in relation to pregnancy-related complaints and symptoms of depression]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(5):470-4. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/494284]]

 

A C Staff E B Løken K Holven K Sygnestveit S E Vollset S Smeland. Effekt av offentlige tiltak for å forebygge nevralrørsdefekter med folat. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125(4):435-7. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/1146780]

 

*Bøker som benyttes i flere emner

 

Elektronisk kompendie for Ernæring gjennom livet legges ut på Luvit ved studiestart og inneholder:

Geissler, C. and Powers, H. Human Nutrition, 12th  ed. Edinburgh: Churchill Livingstone 2010. kap 15 og 17. 25 sider ISBN 9780702044632

 

Clausen T, Slott M, Solvoll K, Drevon CA, Vollset SE, Henriksen T. High intake of energy, sucrose, and polyunsaturated fatty acids is associated with increased risk of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2001;185(2):451-8.

 

Van Riper CL, Wallace LS, American Dietetic Association. Position of the American Dietetic Association: Providing Nutrition Services for People with Developmental Disabilities and Special Health Care Needs. J Am Diet Assoc. 2010;110:296-307. (figur)

Samlet sidetall/pensum

783 sider

Anbefalt litteratur

Henriksen T. Ernæring, vekt og svangerskap. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:2399 - 401. [Elektronisk tilgjengelig: http://tidsskriftet.no/article/1586837]